លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

បទ​ចម្រៀង​សម្រាប់​ការ​គោរព​ប្រណិប័តន៍​ជា​គ្រិស្ដ​សាសនិក

សូម​អញ្ជើញ​មើល​ឬ​ថត​ចម្លង​វីដេអូ​ចម្រៀង​របស់​គ្រិស្ដ​សាសនិក​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​សរសើរ​និង​គោរព​ប្រណិប័តន៍​ព្រះ​យេហូវ៉ា។

សូម​ជ្រើស​រើស​ភាសា​ពី​បញ្ជី​រាយ​នាម រួច​ចុច​ស្វែង​រក​ដើម្បី​មើល​ថា​មាន​បទ​ចម្រៀង​ណា​ខ្លះ​ជា​ភាសា​រ​នោះ។

សូម​អភ័យទោស​ព័ត៌មាននេះ​មិន​ទាន់​មាន​ជា​ភាសា​របស់​លោកអ្នក

ព័ត៌មានជាភាសានេះមាននៅទំព័រ៖