លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

គម្ពីរ​តាម​អ៊ីនធឺណិត

សូម​អញ្ជើញ​មើល​គម្ពីរ​​តាម​អ៊ីនធឺណិត ឬ​ថត​ចម្លង​វីដេអូ​ភាសា​សញ្ញា​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ម្យ៉ាង​ទៀត លោក​អ្នក​អាច​អាន​ឬ​ស្តាប់​​ការ​អាន​គម្ពីរ​តាម​អ៊ីនធឺណិត។​ សេចក្ដី​បក​ប្រែ​ពិភព​លោក​ថ្មី​ពី​បទ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ ជា​គម្ពីរ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ​ត្រឹម​ត្រូវ​ហើយ​ក៏​ស្រួល​យល់។ គម្ពីរ​នេះ​បាន​ត្រូវ​បោះ​ពុម្ព​ទាំង​មូល​ឬ​ជា​ផ្នែក​ខ្លះ​ជាង​១២០​ភាសា។ គម្ពីរ​នេះ​បាន​ត្រូវ​ចែក​ចាយ​ជាង​២០០​លាន​ក្បាល។

 

សូមអភ័យទោស។ សេចក្ដីបកប្រែពិភពលោកថ្មីមិនទាន់មានជាភាសារបស់លោកអ្នកទេ។ សូមជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានជាភាសានេះមាននៅទំព័រ៖