លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

កិច្ច​បម្រើ​ព្រះ

ឯកសារ​កិច្ច​បម្រើ​ព្រះ​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​កិច្ច​ប្រជុំ​នា​នា​របស់​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា។ កិច្ច​ប្រជុំ​ទាំង​នោះ​គឺ ការ​សិក្សា​គម្ពីរ​ជា​ក្រុម​ជំនុំ សាលា​កិច្ច​បម្រើ​ផ្សាយ និង​ការ​ប្រជុំ​អប់រំ​កិច្ច​បម្រើ។

កំណត់​សម្គាល់​: អត្ថបទ​ខ្លះ​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​បាន​ត្រូវ​បោះ​ពុម្ព​តាម​តំបន់​ប្រហែល​ជា​ខុស​គ្នា​ពី​ឯកសារ​នៅ​គេហទំព័រ​នេះ។

សូម​អភ័យទោស​ព័ត៌មាននេះ​មិន​ទាន់​មាន​ជា​ភាសា​របស់​លោកអ្នក

ព័ត៌មានជាភាសានេះមាននៅទំព័រ៖