លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

សៀវភៅ​ផ្សេងៗ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន

លោក​អ្នក​អាច​មើល​ឬ​ចម្លង​ទុក​ទស្សនាវដ្ដី​ប៉ម​យាម ឬ​ភ្ញាក់​រឭក!(Awake!) ដែល​ចេញ​លេខ​ថ្មី​បំផុត ព្រម​ទាំង​សៀវភៅ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ។ សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់ បោះ​ពុម្ព ឬ​អាន​សៀវភៅ​តាម​គេហទំព័រ​ជា​ភាសា​ផ្សេងៗ។

សូម​ជ្រើស​រើស​ភាសា​មួយ​ពី​បញ្ជី​រាយ​នាម រួច​ចុច​ស្វែង​រក​ដើម្បី​មើល​ថា​មាន​សៀវភៅ​ណា​ខ្លះ​ជា​ភាសា​នោះ។

ទម្រង់
តម្រៀបផ្តេក
រាយនាម

តើព្រះមានរដ្ឋាភិបាលឬទេ?

ចូរ​ស្ដាប់​ព្រះ​ដើម្បី​រស់​ជា​រៀង​រហូត

តើ​លោក​អ្នក​មាន​ទស្សនៈ​យ៉ាង​ណា​អំពី​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ?

តើ​ទុក្ខ​វេទនា​នឹង​មាន​រហូត​ឬ?

តើមនុស្សស្លាប់ពិតជាអាចរស់ម្ដងទៀតឬ?

ពេលមានចម្ងល់អំពីជីវិត តើអាចរកចម្លើយនៅឯណា?

ហេតុអ្វីគួររៀនគម្ពីរ?

តើ​ពិភព​លោក​នេះ​ពិត​ជា​នៅ​ក្រោម​អំណាច​អ្នក​ណា?

តើ​អ្វី​ជា​កត្តា​សំខាន់​ដើម្បី​មាន​សុភមង្គល​គ្រួសារ?

តើ​លោក​អ្នក​មាន​ទស្សនៈ​យ៉ាង​ណា​អំពី​អនាគត?

សៀវភៅនៅគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមានព័ត៌មានថ្មីដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងសៀវភៅដែលបានត្រូវបោះពុម្ពរួចហើយ