លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

ស្នើ​សុំ​រៀន​គម្ពីរ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

តើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ថែម​ទៀត​អំពី​គម្ពីរ​ឬ​ទេ? បើ​ចង់ យើង​ខ្ញុំ​អាច​បង្រៀន​លោក​អ្នក​នៅ​ផ្ទះ​របស់​លោក​អ្នក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ លោក​អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​រៀន​គម្ពីរ​ដោយ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ។