លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

ហេតុ​អ្វី​គួរ​រៀន​គម្ពីរ?

គម្ពីរ​ជួយ​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ឲ្យ​រក​ឃើញ​ចម្លើយ​ចំពោះ​សំណួរ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ជីវិត។ តើ​លោក​អ្នក​ចង់​ទៅ​ជា​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេ​ទេ?

តើ​កម្ម​វិធី​រៀន​គម្ពីរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​របៀប​ណា?

នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភព​លោក សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​បាន​ត្រូវ​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​អ្នក​ដែល​ស្នើ​សុំ​បង្រៀន​គម្ពីរ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ សូម​មើល​របៀប​ដែល​យើង​បង្រៀន​គម្ពីរ។

តើ​មាន​កម្ម​វិធី​អ្វី​ខ្លះ​នៅ​សាល​ប្រជុំ​របស់​យើង?

សូម​អញ្ជើញ​លោក​អ្នក​ចូល​មើល​ដោយ​ផ្ទាល់។

ស្នើ​សុំ​រៀន​គម្ពីរ

លោក​អ្នក​អាច​រៀន​គម្ពីរ​នៅ​កន្លែង​ណា​និង​ម៉ោង​ណា​ដែល​ស្រួល​សម្រាប់​លោក​អ្នក។

កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ជំនុំ​របស់​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា

អញ្ជើញ​រក​ព័ត៌មាន​អំពី​ទី​កន្លែង​ដែល​យើង​ជួប​ជុំ​គ្នា និង​របៀប​ដែល​យើង​គោរព​ប្រណិប័តន៍។

ព័ត៌មានខ្លីៗនៅទូទាំងពិភពលោក

  • 240—ចំនួន​ប្រទេស​ដែល​មាន​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា

  • 8,340,982—ចំនួន​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា

  • 10,115,264—ចំនួន​វគ្គ​សិក្សា​គម្ពីរ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

  • 20,085,142—អ្នក​ចូល​រួម​ពិធី​រំលឹក​មរណភាព​របស់​គ្រិស្ដ

  • 119,485—ចំនួន​ក្រុម​ជំនុំ