Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAGÉAN 4

Gusti Allah Kuwi Sapa, ta?

Gusti Allah Kuwi Sapa, ta?

SING disembah wong kuwi werna-werna. Ning, Kitab Suci kandha mung siji sing éntuk disembah, yaiku Gusti Allah. Merga Gusti Allah sing nggawé kabèh sing ana ing swarga lan ing bumi, sarta maringi urip kanggo manungsa. Gusti Allah kuwi mahaluhur, ana saklawasé, lan ora ana sing madhani.

Tulisan kuna Gulungan Laut Mati nyathet asmané Gusti Allah

Senajan sebutané akèh, asmané Gusti Allah mung siji. Asmané yaiku YÉHUWAH. Gusti Allah ngendika marang nabi Musa, ”Tutura marang wong Israèl mangkéné: Pangéran Yéhuwah, Gusti Allahé para leluhurmu, Gusti Allahé Rama Abraham, Gusti Allahé Rama Iskak lan Gusti Allahé Rama Yakub, iku kang ngutus aku nemoni kowé. Déné iya iku asmaningSun ing salawas-lawasé, iku sebutaningSun turun tumurun.” (Pangentasan 3:15) Ing Kitab Suci asma Yéhuwah ditulis kurang luwih ping 7.000. Kitab Jabur 83:19 kandha, ”Namung Paduka ingkang asma Yéhuwah, Ingkang Mahaluhur tuwin misésani ing salumahing bumi.”

Kitab Torèt sing ditulis nabi Musa kuwi ”pangandika kang kadhawuhaké lumantar para malaékat”

Ora ana manungsa sing isa ndelok Gusti Allah. Gusti Allah ngendika marang nabi Musa, ”Sira mesthi ora bisa tahan ndeleng pasuryaningSun, awit ora ana manungsa kang ndeleng Ingsun bisa lestari urip.” (Pangentasan 33:20) Gusti Allah ora kétok mata lan ana ing swarga. Dadi, salah banget nèk nggawé utawa ndonga karo patung, gambar, utawa apa waé sing digawé kaya Gusti Allah. Yéhuwah ndhawuhi nabi Musa, ”Sira aja nduwèni allah liyané ana ing ngarsaningSun. Sira aja gawé reca utawa tetironing apa baé kang ana ing langit dhuwur utawa ing bumi ngisor, apadéné kang ana ing banyu sangisoring bumi. Sira aja sujud utawa ngabekti marang iku, awitdéné Ingsun, Yéhuwah Allahira, iki Allah kang sujanan.” (Pangentasan 20:2-5) Bar kuwi Gusti Allah ngendika marang nabi Yésaya, ”Ingsun iki Yéhuwah, yaiku asmaningSun; Ingsun ora bakal maringaké kamulyaningSun marang wong liyané utawa kasuwuringSun marang reca.”​—Yésaya 42:8.

Ana sing percaya nèk Gusti Allah kuwi ana, ning mbokmenawa ngira nèk Gusti Allah ora isa dikenal utawa dicedhaki. Uga ngira nèk Gusti Allah kudu diwedèni, ora ditresnani. Nèk nurut panjenengan piyé? Apa Gusti Allah perduli karo panjenengan? Apa panjenengan isa kenal lan cedhak karo Gusti Allah? Sakbanjuré awaké dhéwé bakal sinau sipat-sipaté Gusti Allah saka Kitab Suci.