Markus 14:1-72

  • Para imam nggawé rencana jahat kanggo matèni Yésus (1, 2)

  • Lenga wangi disokké ing sirahé Yésus (3-9)

  • Yudas ngianati Yésus (10, 11)

  • Paskah sing pungkasan (12-21)

  • Perjamuan Dalu Gusti ditetepké (22-26)

  • Ramalan bab Pétrus ora ngakoni Yésus (27-31)

  • Yésus ndonga ing Gètsemani (32-42)

  • Yésus ditangkep (43-52)

  • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (53-65)

  • Pétrus ora ngakoni Yésus (66-72)

14  Paskah lan Riyaya Roti Tanpa Ragi kari rong dina manèh. Para imam kepala lan ahli Taurat nggolèk cara kanggo nangkep Yésus nganggo cara sing licik lan matèni dhèwèké.  Nanging wong-wong kuwi kandha, ”Aja pas riyaya, merga mengko isa marakké gègèran.”  Wektu Yésus lagi maem ing Bétani, ing omahé Simon sing mbiyèn lara kusta, ana wong wadon sing marani Yésus karo nggawa botol marmer isi lenga wangi, yaiku lenga narwastu* murni sing larang banget regané. Wong wadon kuwi mbukak botolé lan mulai ngesokké alon-alon ing sirahé Yésus.  Wektu weruh kuwi, ana sapérangan wong sing nesu lan kandha marang siji lan sijiné, ”Ngapa lenga wangi kuwi dibuwang-buwang?  Nèk diedol, lenga wangi kuwi kan isa payu luwih saka 300 dinar,* lan dhuwité isa diwènèhké marang wong-wong miskin!” Wong-wong kuwi jèngkèl banget* karo wong wadon mau.  Nanging Yésus kandha, ”Ejarna waé dhèwèké. Ngapa kok kowé ngomong kaya ngono bab wong wadon iki? Dhèwèké wis tumindak apik marang aku.  Merga wong mlarat bakal terus ana karo kowé, lan kowé isa tumindak apik marang wong-wong kuwi kapan waé, nanging aku ora bakal terus ana karo kowé.  Wong wadon kuwi wis nglakoni apa sing isa dilakoni. Dhèwèké ngesokké lenga wangi kuwi ing awakku kanggo nyiapké penguburanku.  Saktenané aku kandha, ing ngendi waé kabar apik diwartakké ing saklumahing bumi, sing ditindakké wong wadon iki uga bakal dicritakké kanggo ngéling-éling dhèwèké.” 10  Banjur, Yudas Iskariot, salah siji saka antarané 12 rasul, lunga nemoni para imam kepala kanggo masrahké* Yésus marang wong-wong kuwi. 11  Wektu krungu kuwi, wong-wong mau seneng banget lan janji bakal mènèhi Yudas dhuwit pérak. Dadi Yudas mulai nggolèk kesempatan kanggo masrahké* Yésus. 12  Ing dina kapisan Riyaya Roti Tanpa Ragi, yaiku wektu wong-wong biasané padha mènèhké kurban Paskah, murid-muridé Yésus takon, ”Panjenengan péngin aku lunga lan nyiapké maeman kanggo Riyaya Paskah ing ngendi?” 13  Yésus banjur ngutus muridé loro lan kandha, ”Mlebua ing kutha, lan ing kono wong lanang sing nggawa genthong wadhah banyu bakal nemoni kowé. Etutna wong kuwi, 14  lan ing ngendi waé wong kuwi mlebu, omonga karo sing nduwé omah, ʼGuru kandha, ”Ing ngendi kamar tamu sing isa tak enggo mangan Paskah karo murid-muridku?”ʼ 15  Dhèwèké bakal nduduhké kamar sing gedhé ing lantai ndhuwur sing wis disiapké supaya isa dienggo. Siapna Paskah kanggo awaké dhéwé ing kono.” 16  Mula murid-murid kuwi lunga lan mlebu ing kutha, banjur weruh nèk kabèh kelakon kaya sing diomongké Yésus, lan murid-murid nyiapké Paskah. 17  Wektu wis wengi, Yésus teka karo 12 rasulé. 18  Wektu lagi padha lungguh lan mangan, Yésus kandha, ”Saktenané aku kandha, salah siji saka antaramu sing mangan bareng karo aku bakal ngianati aku.” 19  Murid-murid mulai sedhih banget lan saben wong gentènan kandha marang Yésus, ”Dudu aku, ta?” 20  Yésus kandha, ”Wong kuwi salah siji saka 12 wong ing antaramu, yaiku sing nyelupké rotiné ing mangkok bareng karo aku. 21  Merga, Putrané manungsa bakal lunga, kaya sing wis ditulis bab dhèwèké. Nanging, cilaka kanggo wong sing ngianati Putrané manungsa. Luwih becik nèk wong kuwi ora lair.” 22  Wektu isih padha maem, Yésus njupuk roti, ndonga, nyuwil-nyuwil roti kuwi, banjur diwènèhké marang murid-muridé karo kandha, ”Jupuken, iki nglambangké badanku.” 23  Sakwisé kuwi, Yésus njupuk cawan, banjur ngucap sokur lan mènèhké marang murid-muridé, lan para muridé padha ngombé saka cawan kuwi. 24  Lan Yésus kandha, ”Iki nglambangké getihku, yaiku ʼgetih kanggo perjanjianʼ, sing bakal diecurké kanggo kepentingané wong akèh. 25  Saktenané aku kandha, aku ora bakal ngombé anggur manèh nganti wektuné aku ngombé anggur sing anyar ing Kratoné Allah.” 26  Akiré, sakwisé nyanyi lagu pamuji,* Yésus lan para muridé lunga menyang Gunung Zaitun. 27  Yésus kandha marang para muridé, ”Kowé kabèh bakal kesandhung, merga Kitab Suci kandha, ʼAku bakal nyerang pangoné, lan wedhus-wedhusé bakal kocar-kacir.ʼ 28  Nanging sakwisé aku diuripké manèh, aku bakal ndhisiki kowé menyang Galiléa.” 29  Nanging Pétrus kandha, ”Senajan kabèh kesandhung, aku ora bakal kesandhung.” 30  Wektu kuwi Yésus kandha marang Pétrus, ”Saktenané aku kandha, ing dina iki, ing wengi iki, sakdurungé jago kluruk ping pindho, kowé bakal ora ngakoni aku nganti ping telu.” 31  Nanging Pétrus tetep ngotot, ”Senajan aku kudu mati karo panjenengan, ora mungkin aku ora ngakoni panjenengan.” Para murid liyané uga padha ngomong kaya ngono. 32  Banjur Yésus lan murid-muridé tekan ing panggonan sing disebut Gètsemani, lan Yésus kandha marang murid-muridé, ”Lungguha ing kéné dhisik, aku arep ndonga.” 33  Yésus ngajak Pétrus, Yakobus, lan Yohanes. Yésus mulai ngrasa wedi lan kuwatir banget, uga susah banget atiné. 34  Yésus kandha marang murid-muridé, ”Aku* sedhih banget, rasané kaya arep mati. Padha entènana ing kéné lan terusa jaga-jaga.” 35  Sakwisé maju sithik saka kono, Yésus banjur sujud lan mulai ndonga, supaya nèk isa, dhèwèké ora usah ngalami kahanan sing angèl kuwi. 36  Lan Yésus kandha, ”Abba,* Bapak, ora ana sing mustahil kanggo Panjenengan. Singkirna cawan iki saka aku. Nanging dudu karepku sing kuduné kelakon, mung kersané Panjenengan sing kudu kelakon.” 37  Yésus bali lan weruh murid-muridé padha turu, Yésus kandha marang Pétrus, ”Simon, apa kowé turu? Apa kowé ora kuwat kanggo tetep jaga-jaga sak jam waé? 38  Tetepa jaga-jaga lan terusa ndonga, supaya kowé ora nyerah marang godha. Ati pancèn kepéngin nglakoni, nanging awak* ora kuwat.” 39  Banjur Yésus lunga manèh lan ndonga, ngucapké bab sing padha. 40  Yésus bali manèh lan weruh murid-muridé padha turu, merga mripaté ora kuwat melèk. Dadi para murid ora ngerti kudu ngomong apa marang Yésus. 41  Yésus bali manèh kanggo sing kaping teluné lan kandha marang para murid, ”Ing wektu kaya ngéné iki kowé malah turu lan ngaso! Wis cukup! Saiki wektuné! Deloken! Putrané manungsa bakal diserahké menyang tangané wong-wong sing dosa. 42  Tangia, ayo lunga. Deloken! Sing ngianati aku wis teka.” 43  Wektu Yésus isih omongan, Yudas, salah siji saka antarané 12 rasul, teka karo grombolan wong sing nggawa pedhang lan penthung, sing diutus para imam kepala, ahli Taurat, lan pemimpin. 44  Pengkhianat kuwi wis mènèhi tandha. Dhèwèké kandha, ”Wong sing tak ambung, yakuwi wongé. Tangkepen lan gawanen wong kuwi, jaganen sing tenanan.” 45  Dhèwèké langsung nyedhaki Yésus, lan kandha, ”Rabi!” terus ngambung Yésus. 46  Banjur wong-wong kuwi nangkep Yésus. 47  Nanging, salah siji sing ngadeg ing kono ngetokké pedhangé banjur nyerang budhaké imam agung, lan nyabet kupingé nganti pothol. 48  Nanging Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Apa aku iki rampok, kok kowé nganti nggawa pedhang lan penthung kanggo nangkep aku? 49  Saben dina aku ana ing bait karo kowé kanggo mulang, nanging kowé ora nangkep aku. Nanging iki supaya apa sing ditulis ing Kitab Suci kelakon.” 50  Banjur kabèh murid padha mlayu lan ninggalké Yésus. 51  Nanging ana wong lanang sing isih enom sing ngetutké Yésus saka cedhak. Wong lanang enom kuwi mung nganggo kain linen alus kanggo nutupi awaké sing wuda. Wektu wong-wong ngupaya nangkep dhèwèké, 52  wong lanang enom kuwi ninggalké kain linené lan mlayu karo wuda.* 53  Banjur Yésus digawa marang imam agung. Kabèh imam kepala, pemimpin, lan ahli Taurat wis ngumpul ing kono. 54  Nanging saka kadohan, Pétrus ngetutké Yésus nganti tekan ing halaman omahé imam agung. Pétrus lungguh ing cedhak geni karo para pembantu omah kuwi bèn awaké anget. 55  Para imam kepala lan kabèh anggota Sanhèdrin* nggolèk-nggolèk kesaksian kanggo nudhuh Yésus, supaya isa ngukum mati dhèwèké. Nanging wong-wong kuwi ora nemokké apa-apa. 56  Akèh sing mènèhi kesaksian palsu bab Yésus, nanging kesaksiané wong-wong kuwi padha ora gathuk. 57  Uga ana wong-wong sing ngadeg lan mènèhi kesaksian palsu bab Yésus. Wong-wong kuwi kandha, 58  ”Aku krungu dhèwèké kandha, ʼAku bakal ngambrukké bait iki sing digawé nganggo tangan, lan ing wektu telung dina aku bakal mbangun bait liyané sing ora digawé nganggo tangan.ʼ” 59  Nanging uga ing bab iki, kesaksiané wong-wong kuwi ora gathuk. 60  Banjur imam agung ngadeg ing tengah-tengahé wong-wong lan nakoni Yésus, ”Apa kowé ora péngin njawab? Apa kowé ora krungu tudhuhané wong-wong iki marang kowé?” 61  Nanging Yésus meneng waé lan babar blas ora njawab. Banjur imam agung mulai takon manèh marang Yésus, ”Apa kowé Kristus, Putra saka Gusti Allah Sing Suci?” 62  Banjur Yésus njawab, ”Iya, lan kowé bakal ndelok Putrané manungsa lungguh ing sisih tengené Sing Kuwasa* lan teka nganggo méga-méga langit.” 63  Banjur imam agung nyuwèk klambi njabané lan kandha, ”Apa awaké dhéwé isih butuh seksi-seksi manèh? 64  Kowé kabèh wis krungu dhéwé nèk wong iki ngrèmèhké Gusti Allah. Saiki, piyé keputusanmu?” Wong-wong kuwi padha kandha nèk Yésus pantes mati. 65  Banjur ana wong-wong sing mulai ngidoni Yésus, nutupi rainé lan njotosi Yésus karo kandha, ”Nèk kowé nabi, kandhanana aku sapa sing ngamplengi kowé.” Lan para petugas pengadilan ngamplengi rainé Yésus, banjur nggawa Yésus lunga. 66  Wektu Pétrus ana ing ngisor, ing halaman, salah siji pembantuné wadon imam agung mara. 67  Wektu weruh Pétrus ngadeg ing cedhak geni, wong wadon kuwi nyawang Pétrus lan kandha, ”Kowé ya kancané Yésus, wong Nazarèt kuwi.” 68  Nanging Pétrus ora ngaku, dhèwèké kandha, ”Aku ora kenal karo dhèwèké, aku ora ngerti maksud omonganmu,” lan Pétrus metu menyang arah gerbang. 69  Ing kono, pembantu wadon kuwi ndelok dhèwèké lan mulai kandha manèh marang wong-wong sing ngadeg ing kono, ”Wong iki tunggalé wong-wong kuwi.” 70  Pétrus ora ngaku manèh. Ora let suwé, wong-wong sing ngadeg ing kono mulai kandha manèh marang Pétrus, ”Kowé mesthi tunggalé wong-wong kaé, merga kowé kan wong Galiléa.” 71  Nanging Pétrus siap dikutuk nèk ngapusi lan sumpah, ”Aku ora kenal karo wong sing kok omongké kuwi!” 72  Ing wektu kuwi uga, pitik jago kluruk kaping pindhoné. Pétrus banjur kèlingan omongané Yésus, ”Sakdurungé jago kluruk ping pindho, kowé bakal ora ngakoni aku ping telu.” Pétrus ora isa ngendhalèni perasaané lan dhèwèké mulai nangis.

Katrangan Tambahan

Narwastu kuwi tanduran sing oyod lan gagangé wangi.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”nesu-nesu; nggetak”.
Utawa ”ngianati”.
Utawa ”ngianati”.
Utawa ”himne; mazmur”.
Utawa ”Jiwaku”.
Tembung Ibrani utawa Aram sing tegesé ”Bapak!”
Lit.: ”daging”, maksudé kahanané manungsa sing dosa lan ora sampurna.
Utawa ”mèh wuda; mung nganggo klambi njero”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa mungkin ”sisih tengen nganggo kuwasa”.