Lukas 15:1-32

  • Umpama bab wedhus gèmbèl sing kesasar (1-7)

  • Umpama bab dhuwit rècèh sing ilang (8-10)

  • Umpama bab anak sing ilang (11-32)

15  Kabèh petugas pajeg lan wong-wong dosa padha terus ngumpul ing sakiwa-tengené Yésus kanggo ngrungokké dhèwèké.  Merga kuwi, wong-wong Farisi lan para ahli Taurat padha nggrundel, ”Dhèwèké nampa wong dosa lan mangan bareng karo wong-wong kuwi.”  Banjur Yésus nyritakké umpama iki,  ”Nèk ing antaramu ana sing nduwé wedhus gèmbèl 100, lan ana siji sing ilang, mesthiné wong kuwi bakal ninggalké sing 99 ing padhang belantara lan nggolèki sing ilang kuwi nganti ketemu, ta?  Lan sakwisé nemokké wedhusé, wong kuwi bakal manggul wedhus kuwi ing pundhaké lan ngrasa bungah.  Wektu wis tekan omah, dhèwèké nyeluk kanca-kancané lan tangga-tanggané banjur kandha, ʼMèlua bungah bareng aku, merga wedhusku sing ilang wis ketemu.ʼ  Semono uga, aku kandha marang kowé, ing swarga bakal ana luwih akèh kabungahan merga siji wong dosa sing mertobat, ketimbang 99 wong bener sing ora perlu mertobat.  ”Utawa, nèk ana wong wadon sing nduwé sepuluh dhuwit rècèh drakhma* lan ana siji sing ilang, dhèwèké mesthi bakal ngurubké lampu minyak, nyapu omahé, lan nggolèki kanthi tliti nganti ketemu, ta?  Lan sakwisé nemokké dhuwité, dhèwèké nyeluk kanca-kancané lan tangga-tanggané banjur kandha, ʼMèlua bungah bareng aku, merga dhuwitku* sing ilang wis ketemu.ʼ 10  Semono uga, aku kandha marang kowé, malaékat-malaékat ing swarga padha bungah nèk ana siji wong dosa sing mertobat.” 11  Banjur Yésus kandha, ”Ana wong lanang sing nduwé anak lanang loro. 12  Sing ragil kandha marang bapaké, ʼBapak, wènèhana aku bandha sing dadi bagéanku.ʼ Banjur bapaké ngedum bandhané kanggo anaké loro kuwi. 13  Pirang-pirang dina sakwisé kuwi, anak sing ragil mau nglumpukké kabèh bandhané lan lunga menyang negara sing adoh. Ing kana, dhèwèké ngentèk-entèkké bandhané lan urip sakarepé dhéwé.* 14  Sakwisé bandhané entèk, kabèh dhaérah ing negara kuwi ngalami kurang pangan sing parah. Akiré dhèwèké dadi miskin. 15  Malah dhèwèké njaluk gawéan marang salah siji penduduk negara kuwi, lan dhèwèké dikongkon njaga babi ing ladhang. 16  Dhèwèké luwé banget nganti péngin ngisèni wetengé nganggo pakan* sing dipangan babi-babi kuwi. Nanging ora ana wong sing gelem mènèhi dhèwèké apa-apa kanggo dipangan. 17  ”Akiré dhèwèké sadhar lan kandha, ʼKabèh pegawéné bapakku nduwé panganan* sing akèh, nanging aku ing kéné kaliren nganti arep mati. 18  Aku bakal mangkat lan lunga menyang omahé bapakku lan kandha marang bapakku, ”Bapak, aku wis dosa marang Gusti Allah* lan marang panjenengan. 19  Aku ora pantes manèh disebut anaké Bapak. Aku dadèkna pegawéné Bapak waé.”ʼ 20  Banjur dhèwèké mangkat lan lunga menyang omahé bapaké. Wektu dhèwèké isih adoh, bapaké weruh dhèwèké lan ngrasa mesakké. Mula bapaké mlayu, banjur ngrangkul lan ngambung dhèwèké. 21  Banjur anaké kandha, ʼBapak, aku wis dosa marang Gusti Allah* lan marang panjenengan. Aku ora pantes manèh disebut anaké Bapak.ʼ 22  Nanging bapaké kandha marang budhak-budhaké, ʼCepet! Jupukna jubah sing paling apik lan enggokna marang dhèwèké. Drijiné enggonana cincin lan sikilé enggonana sandhal. 23  Uga njupuka anak sapi sing lemu banjur belèhen. Ayo kita padha mangan lan ngrayakké iki, 24  merga anakku iki wis mati nanging urip manèh. Dhèwèké ilang nanging wis ditemokké.ʼ Wong-wong kuwi banjur padha bungah. 25  ”Wektu kuwi, anaké sing mbarep lagi ana ing ladhang. Wektu mulih lan wis arep tekan omah, dhèwèké krungu swara musik lan tarian. 26  Mula, dhèwèké nyeluk salah siji pelayan lan takon apa sing lagi kelakon. 27  Pelayan kuwi njawab, ʼAdhiné panjenengan wis mulih, lan bapaké panjenengan mbelèh anak sapi sing lemu, merga adhiné panjenengan mulih kanthi slamet.ʼ 28  Nanging dhèwèké nesu lan ora gelem mlebu. Banjur bapaké metu lan ngerih-erih supaya dhèwèké mlebu. 29  Dhèwèké kandha marang bapaké, ʼWis pirang-pirang taun aku nyambut gawé kaya budhak kanggo Bapak, lan babar blas aku ora tau nglawan préntahé Bapak. Nanging Bapak ora tau mènèhi aku anak wedhus kanggo dimaem bareng karo kanca-kancaku. 30  Nanging wektu anaké Bapak kuwi mulih, anak sing ngentèk-entèkké bandhané Bapak bareng karo para pelacur, Bapak malah mbelèh anak sapi sing lemu kanggo dhèwèké.ʼ 31  Banjur bapaké kandha marang dhèwèké, ʼAnakku, kowé terus ana ing kéné karo Bapak. Kabèh duwèké Bapak, kuwi uga duwèkmu. 32  Nanging, awaké dhéwé kudu ngrayakké iki lan seneng-seneng, merga adhimu wis mati nanging urip manèh. Dhèwèké ilang nanging wis ditemokké.ʼ”

Katrangan Tambahan

Drakhma kuwi dhuwit pérak sing digunakké karo wong-wong Yunani.
Lit.: ”drakhma”.
Utawa ”nguja nafsuné”.
Utawa ”polong saka wit keratonia”.
Lit.: ”roti”.
Lit.: ”swarga”.
Lit.: ”swarga”.