Lukas 11:1-54

  • Carané ndonga (1-13)

    • Conto donga (2-4)

  • Ngusir roh jahat nganggo kuwasané Gusti Allah (14-23)

  • Roh najis bali (24-26)

  • Kabungahan sing sejati (27, 28)

  • Tandha Yunus (29-32)

  • Pepadhangé badan (33-36)

  • Cilaka kanggo pemimpin agama sing munafik (37-54)

11  Ing sawijiné dina, Yésus lagi ndonga ing sawijiné panggonan. Wektu wis rampung, salah siji muridé kandha marang Yésus, ”Gusti, ajarana aku kabèh carané ndonga, kaya Yohanes uga ngajari murid-muridé.”  Mula Yésus kandha marang murid-muridé, ”Wektu kowé ndonga, kandhaa, ʼBapak, asma Panjenengan mugi disucèkké. Kraton Panjenengan mugi rawuh.  Paringana aku kabèh maeman* sing tak butuhké saben dina.  Tulung apurana dosa-dosaku, merga aku uga ngapurani saben wong sing dosa* marang aku. Lan tulungi aku supaya ora nyerah wektu digodha.ʼ”*  Banjur Yésus kandha, ”Saumpama salah siji saka antaramu nduwé kanca, lan kowé marani kancamu kuwi ing tengah wengi banjur kandha, ʼKanca, aku silihana roti telu,  merga kancaku sing lagi lelungan mampir ing omahku lan aku ora nduwé apa-apa kanggo disuguhké.ʼ  Nanging, kancamu njawab saka njero omahé, ʼAja ngrépoti aku. Lawang wis tak kunci, lan anak-anakku lagi turu bareng karo aku. Dadi aku ora isa tangi lan mènèhi apa-apa marang kowé.ʼ  Aku ngandhani kowé, senajan kowé kancané, kancamu kuwi ora gelem tangi lan mènèhi apa-apa marang kowé. Nanging, merga kowé terus ngotot, kancamu kuwi mesthi bakal tangi lan mènèhi apa sing kok butuhké.  Mula aku kandha marang kowé, terusa njaluk lan kowé bakal diwènèhi. Terusa nggolèk lan kowé bakal nemokké. Terusa dhodhog-dhodhog lan kowé bakal dibukakké lawang. 10  Merga saben wong sing njaluk bakal nampa, lan saben wong sing nggolèki bakal nemokké, lan saben wong sing dhodhog-dhodhog bakal dibukakké lawang. 11  Ing antaramu, apa ana bapak sing bakal mènèhi ula nèk anaké njaluk iwak, 12  utawa mènèhi kalajengking nèk anaké njaluk endhog? 13  Dadi, nèk kowé sing dosa waé ngerti carané mènèhi apa sing apik kanggo anak-anakmu, apa manèh Bapakmu ing swarga mesthi bakal maringi roh suci marang wong sing nyuwun marang Panjenengané.” 14  Banjur, Yésus ngusir roh jahat sing nggawé salah siji wong lanang dadi bisu. Sakwisé roh jahat kuwi metu, wong lanang kuwi isa ngomong, lan wong-wong padha nggumun. 15  Nanging ana sing kandha, ”Dhèwèké ngusir roh jahat merga bantuané Béèlzebul,* panguwasané roh-roh jahat.” 16  Ana uga sing nguji Yésus nganggo cara njaluk supaya Yésus nduduhké tandha saka swarga. 17  Merga ngerti apa sing dipikirké wong-wong kuwi, Yésus kandha, ”Saben pamréntahan sing rakyaté padha padu mesthi bakal bubar, lan saben keluarga sing wongé ora padha rukun mesthi bakal bubrah. 18  Semono uga, nèk Sétan nglawan dhèwèké dhéwé, piyé pamréntahané isa terus ana? Sebab kowé kandha nèk aku ngusir roh-roh jahat merga diéwangi Béèlzebul. 19  Nèk umpama aku isa ngusir roh-roh jahat merga diéwangi Béèlzebul, terus murid-muridmu sing ngusir roh jahat kuwi diéwangi sapa? Para muridmu dhéwé sing mbuktèkké nèk kowé klèru. 20  Nanging, nèk aku isa ngusir roh-roh jahat merga diéwangi kuwasané* Gusti Allah, kuwi tegesé kowé ora ngerti nèk sakjané Kratoné Allah wis teka. 21  Nèk wong lanang sing kuwat lan nduwé senjata lengkap njaga omahé, bandhané bakal tetep aman. 22  Nanging, nèk ana wong sing luwih kuwat nyerang lan ngalahké wong lanang kuwi, wong lanang sing luwih kuwat mau bakal ngrampas kabèh senjata sing diendelké lan ngedum-edumké bandha sing dirampas mau. 23  Sapa waé sing ora mihak aku, kuwi tegesé nglawan aku, lan sapa waé sing ora mèlu aku nglumpukké wong-wong, kuwi tegesé mbuyarké. 24  ”Wektu ana roh najis metu saka salah siji wong, roh kuwi banjur ngliwati panggonan sing gersang kanggo nggolèk panggonan ngaso. Nanging merga ora nemu, dhèwèké kandha, ʼAku arep bali menyang omah sing wis tak tinggalké.ʼ 25  Sakwisé tekan omah mau, omahé wis disapu resik lan ditata apik. 26  Dhèwèké banjur lunga lan ngajak roh jahat pitu liyané sing luwih jahat ketimbang dhèwèké, terus padha mlebu ing wong kuwi lan manggon ing kono. Dadi, kahanané wong sing kesurupan mau luwih parah ketimbang sakdurungé.” 27  Wektu Yésus isih ngomong, saka antarané wong-wong ana wong wadon sing mbengok, ”Bungah wong wadon sing nglairké lan nyusoni panjenengan.” 28  Nanging Yésus kandha, ”Ora, nanging sing bungah kuwi wong sing ngrungokké lan nindakké pangandikané Gusti Allah.” 29  Wektu ana akèh wong sing ngumpul, Yésus mulai kandha, ”Wong-wong jaman iki* jahat. Wong-wong kuwi padha njaluk tandha, nanging ora bakal ana tandha sing diwènèhké, sakliyané tandha Yunus. 30  Merga kaya Yunus dadi tandha kanggo wong-wong Niniwé, Putrané manungsa bakal dadi tandha kanggo wong-wong jaman iki.* 31  Ing Dina Pengadilan, ratu saka kidul* bakal diuripké manèh bareng karo wong-wong jaman iki.* Dhèwèké bakal nganggep wong-wong jaman iki salah, merga dhèwèké teka saka panggonan sing adoh kanggo ngrungokké kawicaksanané Salomo. Nanging ing kéné, ana wong sing luwih penting ketimbang Salomo. 32  Ing Dina Pengadilan, wong-wong Niniwé bakal diuripké manèh bareng karo wong-wong jaman iki.* Wong Niniwé bakal nganggep wong-wong jaman iki salah, merga wong Niniwé mertobat sakwisé krungu warta saka Yunus. Nanging ing kéné, ana wong sing luwih penting ketimbang Yunus. 33  Sakwisé nyumed lampu minyak, wong ora bakal ndèlèhké kuwi ing panggonan sing ora kétok utawa ing ngisor kranjang, nanging ing panggonan sing dhuwur, supaya wong-wong sing mlebu ing omah isa ndelok cahyané. 34  Pepadhangé badan kuwi mripat. Nèk mripatmu fokus,* badanmu sakwutuhé uga padhang. Nanging nèk mripatmu seneng iri,* badanmu sakwutuhé uga peteng. 35  Mula waspadaa, aja nganti pepadhang sing kok duwèni kuwi jebulé pepeteng. 36  Nèk sakwutuhé badanmu padhang lan ora ana bagéan sing peteng, badanmu bakal padhang kaya lampu sing madhangi kowé.” 37  Sakwisé Yésus ngomongké kuwi kabèh, ana wong Farisi ngundang Yésus maem bareng. Yésus banjur mlebu menyang omahé lan lungguh ing ngarep méja. 38  Nanging wong Farisi kuwi nggumun merga weruh nèk Yésus ora wijik* dhisik sakdurungé maem. 39  Nanging Gusti kandha marang wong kuwi, ”Kowé kabèh, wong Farisi, kowé ngresiki bagéan njabané cangkir lan piring, nanging ing njero atimu, kowé kebak keserakahan lan kejahatan. 40  Kowé kabèh wong sing ora masuk akal! Gusti Allah sing nggawé bagéan njaba uga nggawé bagéan njeroné, ta? 41  Mula nèk kowé mènèhi sedhekah, wènèhna kuwi saka ati, lan kowé bakal resik sakabèhé. 42  Cilaka kowé wong Farisi, merga kowé mènèhi persepuluhan saka tanduran mint, inggu,* lan kabèh rempah* liyané, nanging kowé nyepèlèkké keadilan lan katresnan marang Gusti Allah! Mènèhi persepuluhan pancèn wajib ditindakké, nanging sing liyané kuwi ya ora éntuk disepèlèkké. 43  Cilaka kowé wong-wong Farisi, merga kowé seneng lungguh ing kursi sing ngarep dhéwé* ing sinagogé* lan seneng nampa salam hormat ing panggonan-panggonan umum.* 44  Cilaka banget kowé kabèh, merga kowé kaya kuburan sing ora ana tengeré, mula wong ora ngerti nèk kuwi kuburan wektu mlaku ing ndhuwuré.” 45  Banjur, salah siji wong sing pinter bab hukum Taurat kandha marang Yésus, ”Guru, omongané panjenengan kuwi uga ngrèmèhké aku kabèh.” 46  Yésus banjur kandha, ”Cilaka uga kowé kabèh sing pinter bab hukum Taurat, merga kowé nggawé wong-wong mikul beban sing abot, nanging kowé dhéwé ora gelem ndemèk beban kuwi senajan mung nganggo drijimu siji waé. 47  ”Cilaka kowé, merga kowé nggawé kuburan kanggo para nabi, padahal leluhurmu dhéwé sing matèni para nabi kuwi. 48  Kowé mesthi ngerti apa sing ditindakké leluhurmu, nanging kowé malah setuju karo wong-wong kuwi. Para leluhurmu matèni para nabi, lan kowé nggawèkké kuburané. 49  Merga kuwi Gusti Allah uga ngendika nganggo kawicaksanané,* ʼAku bakal ngutus nabi-nabi lan rasul-rasul marang wong-wong kuwi, lan ana sing bakal dipatèni lan dianiaya. 50  Mula, wong-wong jaman iki* bakal tanggung jawab kanggo getihé kabèh nabi sing diwutahké saka wiwitané donya,* 51  wiwit saka getihé Habèl nganti getihé Zakharia, sing kok patèni ing antarané mésbah lan panggonan suci.ʼ Aku kandha marang kowé kabèh, generasi iki bakal nanggung getihé wong-wong kuwi. 52  ”Cilaka kowé sing pinter bab hukum Taurat, merga kowé wis njupuk kunciné kawruh. Kowé dhéwé ora mlebu lan kowé ngalang-alangi wong-wong sing arep mlebu!” 53  Mula wektu Yésus lunga saka kono, para ahli Taurat lan wong-wong Farisi mulai ngincim Yésus, uga ngejokké pitakonan-pitakonan sing luwih akèh, 54  lan ngentèni Yésus ngomongké bab sing isa dienggo alesan kanggo nudhuh Yésus.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”roti”.
Lit.: ”utang”.
Lit.: ”aja nggawa aku marang panggodha”.
Sebutan kanggo Sétan.
Lit.: ”drijiné”.
Utawa ”generasi iki”.
Utawa ”generasi iki”.
Maksudé, ratu saka Syéba.
Utawa ”generasi iki”.
Utawa ”generasi iki”.
Lit.: ”sedherhana”.
Lit.: ”jahat”.
Maksudé, ngwijiki tangan manut tradhisiné wong Yahudi.
Tanduran sing digunakké kanggo obat lan bumbu masak.
Utawa ”sayuran”.
Utawa ”sing paling apik”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”pasar”.
Lit.: ”kawicaksanané Gusti Allah uga ngendika”.
Utawa ”generasi iki”.
Maksudé, wiwit anak-anaké Adam lan Hawa dilairké.