Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Apa Iki Mung Salah Paham sing Sepélé?

Apa Iki Mung Salah Paham sing Sepélé?

Ana bocah wédok sing ndelok asep metu saka corongé pabrik lan ngumpul ing ndhuwur dadi kétok kaya awan putih. Bocah mau mikir nèk pabrik kuwi sing nggawé awan. Apa sing dipikirké bocah mau pancèn lucu lan kuwi mung salah paham sing sepélé. Ning, nèk ana sing salah paham bab perkara sing penting, kuwi isa dadi masalah. Contoné, salah maca tulisan ing wadhah obat isa nggawé cilaka.

Luwih cilaka manèh nèk salah paham ing bab rohani. Contoné, ana sing salah paham bab wulangané Yésus. (Yokanan 6:48-68) Wong-wong kuwi ora ngupaya dhisik kanggo sinau luwih akèh, ning malah langsung nolak kabèh wulangané Yésus.

Apa panjenengan seneng maca tuntunané Alkitab? Kuwi apik banget. Apa ana bahayané nèk panjenengan mbokmenawa salah paham bab sing diwaca ing Alkitab? Akèh wong salah tampa bab telung wulangané Alkitab iki. Ayo dirembug siji-siji.

  • Ana sing salah paham karo préntahé Alkitab, ”Wedia marang Gusti Allah.” Wong-wong dadi mikir nèk manungsa ora isa cedhak karo Gusti Allah merga Gusti Allah kuwi kudu diwedèni. (Kohèlèt 12:13) Ning, Gusti Allah ora péngin umaté rumangsa kaya ngono. Gusti Allah ngendika, ”Sira aja wedi, sabab Ingsun nganthi marang sira, sira aja melang-melang, awit Ingsun iki Allahira. Ingsun bakal nyantosakaké, malah bakal mitulungi sira.” (Yésaya 41:10) Sakjané, wedi marang Gusti Allah kuwi maksudé tenanan ngajèni Gusti Allah.

  • Apa bumi bakal diobong nganggo geni?

    Ana sing salah tampa wektu maca ayat sing uniné, ”Samubarang kabèh iku ana wayahé. . . . Ana wayahé lair, ana wayahé mati.” Wong-wong mikir nèk Gusti Allah wis nakdirké umuré manungsa. (Kohèlèt 3:1, 2) Ning, ayat kuwi sakjané lagi ngrembug nèk lair lan pati kuwi klebu bab lumrah sing dialami manungsa. Ana ayat liya ing Alkitab sing njelaské nèk keputusané awaké dhéwé ana pengaruhé marang uripé awaké dhéwé. Contoné, Alkitab kandha, ”Wedi-asih marang Sang Yéhuwah iku ndawakaké umur.” (Wulang Bebasan 10:27; Jabur 90:10; Yésaya 55:3) Kok isa? Nèk ngetrapké wulangané Alkitab, kuwi isa mbantu kita ngedohi tumindak sing ana bahayané kanggo keséhatan. Contoné, seneng mabuk lan laku jina.1 Korinta 6:9, 10.

  • Ana sing salah tampa wektu Alkitab kandha nèk langit lan bumi kuwi bakal ”kasirnakaké klawan geni”. Ana sing ngira nèk Gusti Allah bakal ngremuk planèt bumi iki. (2 Pétrus 3:7, Basa Jawi Padintenan) Ning, Gusti Allah janji nèk planèt bumi ora bakal ancur. Gusti Allah ”nalesi bumi wonten ing ancik-ancikipun, satemah boten gonjang-ganjing ing salami-laminipun”. (Jabur 104:5; Yésaya 45:18) Sing bakalé diremuk karo Gusti Allah kuwi wong-wong sing jahat lan pamréntahan ing donya iki. Kaya barang sing wis diobong nganggo geni, kuwi kabèh bakal ora ana manèh kanggo saklawasé. Ing Alkitab, sing dimaksud langit kuwi isa langit tenanan sing ana ing ndhuwur, jagat raya sing kebak lintang, utawa panggonané Gusti Allah. Kuwi kabèh ora bakal diremuk.

APA SEBABÉ ANA SING SALAH PAHAM BAB ALKITAB?

Saka conto-conto mau, wong-wong kerep salah paham bab sing diwaca ing Alkitab. Ana sing mikir: ’Nèk Gusti Allah kuwi maha wicaksana lan ngerti apa waé, mesthiné isa maringi buku sing cetha lan gampang dingertèni isiné karo kita kabèh. Apa sebabé kok ora ngono?’ Gatèkna telung alesan iki.

  1. Alkitab dirancang bèn isa dingertèni karo wong-wong sing andhap asor lan gelem sinau. Yésus kandha karo Bapaké, ”Dhuh, Rama,  Gustinipun langit kaliyan bumi. Kawula ngunjukaken genging panuwun, déné prakawis punika sadaya Paduka damel wados tumrap para winasis, nanging Paduka lairaken dhateng laré alit.” (Lukas 10:21) Alkitab kuwi dirancang bèn isa dingertèni mung karo wong-wong sing nduwé sikap sing bener. Wong sing nduwé sikap sombong biyasané salah paham bab isiné Alkitab. Sikap kuwi biyasané diduwèni karo wong sing pinter utawa ”para winasis”. Ning, wong-wong sing andhap asor lan gelem sinau tenanan kaya ”laré alit”, bakal éntuk pangertèn sing bener. Kuwi mbuktèkké kawicaksanané Gusti Allah wektu nggawé Alkitab.

  2. Alkitab dirancang kanggo wong-wong sing gelem nampa bantuané Yéhuwah bèn ngerti isiné. Yésus kandha nèk wong-wong perlu bantuan bèn isa ngerti tenan piwulangé Yésus. Piyé carané? Yésus kandha, ”Sang Juru Panglipur, iya iku Sang Roh Suci, kang bakal diutus déning Sang Rama atas saka jenengKu, iku kang bakal mulangaké samubarang kabèh marang kowé.” (Yokanan 14:26) Dadi, Yéhuwah nggunakké roh suciné utawa kuwasané kanggo mbantu wong-wong ngerti isiné Alkitab. Ning, Gusti Allah ora bakal maringké roh suciné kanggo wong-wong sing ora gelem nampa bantuané. Mula, wong-wong kaya ngono biyasané kangèlan ngerti isiné Alkitab. Roh suci uga nuntun wong Kristen sing luwih ngerti bab Alkitab bèn marani wong sing péngin ngerti tenan isiné Alkitab.Para Rasul 8:26-35.

  3. Ana wulangané Alkitab sing isa dingertèni ing wektu sing pas. Contoné, nabi Dhanièl didhawuhi supaya nulis ramalan bab apa sing bakal kelakon sukmbèn. Ana malaékat sing kandha marang Dhanièl, ”Kabèh pangandika iku simpenen, sarta Kitab iku sègelen nganti tumeka ing wekasaning jaman.” Wis pirang-pirang abad, akèh wong maca kitab Dhanièl ning ora ngerti tenan apa maksudé. Malah, Dhanièl dhéwé ya ora ngerti senajan dhèwèké sing nulis. Dhanièl ngakoni, ”Aku, pancèn krungu pangandika iku, nanging ora ngreti.” Wong-wong bakal isa ngerti apa sing dimaksud ing kitab Dhanièl nèk wis tekan ing wektu sing pas nurut Gusti Allah. Malaékat mau kandha, ”Wis ta, Dhanièl, lungaa awit pangandika iki bakal tetep winadi lan sègelen nganti wekasaning jaman.” Sapa sing bakal ngerti pangandikané Gusti Allah? Alkitab kandha, ”Wong duraka iku ora ana siji-sijia kang bakal mangreti, nanging para wong wicaksana bakal mangreti.” (Dhanièl 12:4, 8-10) Dadi, Gusti Allah bakal ngandhani apa tegesé bagéan-bagéan Alkitab ing wektu sing pas.

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah wis tau nduwé pangertèn sing klèru bab isiné Alkitab? Ya, wis tau. Ning, bareng wis tekan wektuné, Gusti Allah nduduhké tegesé sing saktenané. Banjur, Seksi-Seksi Yéhuwah gelem ngowahi pangertèné. Kuwi niru contoné para rasulé Yésus sing andhap asor lan gelem dibenerké pangertèné.Para Rasul 1:6, 7.

Sing dipikirké karo bocah wédok mau isa waé mung salah paham sing sepélé. Ning, wulangané Alkitab kuwi bab sing penting banget. Mula, aja ngupaya sinau dhéwé kanggo ngertèni isiné Alkitab. Golèka bantuan saka wong-wong sing andhap asor, sing gelem nampa bantuan roh suciné Gusti Allah, lan sing yakin nèk saiki wis wektuné Gusti Allah maringi pangertèn sing bener bab Alkitab. Aja ragu-ragu kanggo sinau Alkitab bareng karo Seksi Yéhuwah utawa maca wacan-wacan saka Alkitab sing ana ing situs wèb jw.org. Alkitab janji, ’Manawa kowé njaluk tulung marang pangretèn, kowé tumuli bakal oleh kawruh bab Gusti Allah.’Wulang Bebasan 2:3-5.