Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 TIRUNEN IMANÉ | HÉNOKH

”Ndadèkaké Keparenging Allah”

”Ndadèkaké Keparenging Allah”

HÉNOKH urip luwih saka 50 abad kepungkur. Dhèwèké urip nganti umur 365 taun. Kuwi luwih saka ping papaté umur manungsa jaman saiki. Kétoké angèl mbayangké ana wong sing umuré nganti semono. Ning, ing jaman kuwi, umuré wong pancèn luwih dawa timbang saiki. Adam, manungsa sing sepisanan, wis urip nem atus taun wektu Hénokh lair, lan isih urip telung atus taun sakbanjuré. Ana keturunané Adam sing umuré luwih dawa manèh timbang kuwi. Dadi, umur 365 taun kuwi kuduné Hénokh isih isa urip suwé, ning nyatané ora.

Coba bayangna bahaya gedhé sing diadhepi Hénokh. Dhèwèké éntuk tugas martakké kabar paukuman saka Gusti Allah. Hénokh ora ngira nèk tanggepané wong-wong sing dikabari bakal kaya ngono. Kétok banget saka rupané nèk wong-wong kuwi padha nesu lan gething karo Hénokh. Wong-wong kuwi ora gelem nampa lan malah ngenyèk Gusti Allah sing ngutus Hénokh. Wong-wong kuwi ora isa nyerang Yéhuwah, Gusti Allahé Hénokh, ning isa nyerang Hénokh. Hénokh mungkin mikir, ’Apa aku isih isa ketemu manèh karo keluargaku?’ Isa waé dhèwèké mikirké bojoné, anak-anaké wédok, anaké lanang sing jenengé Metusalakh, utawa putuné lanang sing jenengé Lamèkh. (Purwaning Dumadi 5:21-23, 25) Apa critané pancèn wis rampung?

Hénokh ora akèh dicritakké ing Alkitab. Mung ana telung bagéan cendhak sing nyritakké riwayaté. (Purwaning Dumadi 5:21-24; Ibrani 11:5; Yudas 14, 15) Ning, ayat-ayat kuwi wis isa nggambarké nèk Hénokh kuwi wong sing imané kuwat banget. Apa panjenengan kudu nyukupi kebutuhan keluarga? Apa panjenengan wis tau dianiaya merga nindakké sing bener? Nèk iya, panjenengan isa sinau akèh saka imané Hénokh.

”HÉNOKH LAKUNÉ TINUNGGIL DÉNING GUSTI ALLAH”

Hénokh kuwi keturunan sing kapitu, nèk diétung saka Adam. Wong-wong ing jaman kuwi umuré dawa banget, merga isih cedhak karo kahanan sampurna sing mauné diduwèni karo Adam lan Kawa. Ning, kahanan rohani lan tumindaké wong-wong ing jaman kuwi bobrok banget. Wong-wong sing jahat saya akèh wiwit jamané Kain, anaké Adam, sing matèni seduluré, yaiku Habél. Salah siji keturunané Kain malah luwih sombong lan kejem timbang Kain. Bar kuwi, ing jamané Énos, putuné Adam, wong-wong mulai nyebut asmané Yéhuwah, ning ora digunakké kanggo ibadah sing sejati. Wong-wong ing jaman kuwi malah ngèlèk-èlèk lan ora ngajèni asmané Gusti Allah sing suci.Purwaning Dumadi 4:8, 23-26.

Ibadah sing bejat kaya ngono kuwi wis umum ing jamané Hénokh. Wiwit isih cilik, Hénokh kudu nggawé pilihan. Hénokh arep ngabdi marang Yéhuwah, Gusti Allah sing nggawé langit lan bumi, utawa mèlu-mèlu karo wong-wong sing ana ing sak kiwa tengené. Hénokh mutuské arep niru tuladhané Habél sing tetep setya ngabdi marang Gusti  Allah nganti mati. Hénokh kuwi sing sepisanan disebut ing Alkitab, ”Lakuné tinunggil déning Gusti Allah.” (Purwaning Dumadi 5:22) Ayat kuwi dadi bukti nèk Hénokh kuwi wong sing salèh senajan urip ing donya sing bejat.

Ayat kuwi uga kandha nèk Hénokh terus setya marang Yéhuwah sakwisé Metusalakh lair, wektu Hénokh umur 65 taun. Hénokh nduwé bojo sing jenengé ora disebutké ing Alkitab. Dhèwèké uga nduwé ”anak lanang lan wadon” sing ora disebutké cacahé. Hénokh mesthi ngupaya ngopèni lan nyukupi kebutuhané keluargané manut carané Yéhuwah. Hénokh ngerti nèk Yéhuwah péngin dhèwèké setya marang bojoné. (Purwaning Dumadi 2:24) Lan Hénokh mesthi ngupaya ndhidhik anak-anaké bab Yéhuwah. Apa hasilé?

Alkitab ora nyritakké kanthi cetha bab keluargané Hénokh. Alkitab uga ora nyritakké imané anaké, yaiku Metusalakh. Ning, Alkitab nyathet nèk umuré Metusalakh kuwi sing paling dawa lan dhèwèké mati ing taun pas Banjir Gedhé kelakon. Metusalakh nduwé anak sing jenengé Lamèkh, sing urip bebarengan karo Hénokh luwih saka satus taun. Lamèkh nduwé iman marang Gusti Allah. Lamèkh éntuk wahyu saka Yéhuwah lan isa ngucapké ramalan bab anaké, yaiku Nuh, sing kelakon sakwisé Banjir Gedhé. Kaya Hénokh, mbah buyuté, Nuh uga setya ngabdi marang Gusti Allah. Nuh durung tau ketemu karo Hénokh, ning dhèwèké éntuk warisan rohani sing aji banget saka Hénokh. Nuh isa sinau akèh bab nduwé iman marang Yéhuwah saka bapaké dhéwé, yaiku Lamèkh, utawa saka mbahé, yaiku Metusalakh. Nuh isa uga sinau saka Yarèd, bapaké Hénokh, sing mati wektu Nuh umur 366 taun.Purwaning Dumadi 5:25-29; 6:9; 9:1.

Coba bandhingna Hénokh karo Adam. Adam sampurna, ning mbrontak nglawan Yéhuwah banjur ngekèki warisan dosa lan kasangsaran marang anak putuné. Hénokh ora sampurna, ning malah isa setya marang Gusti Allah lan ngekèki warisan rohani sing aji kanggo anak putuné. Adam mati wektu Hénokh umur 308 taun. Apa keluargané Adam sedhih banget merga tumindaké Adam sing mentingké kepentingané dhéwé? Awaké dhéwé ora ngerti. Ning, ing kahanan apa waé ”lakuné [Hénokh] tinunggil déning Gusti Allah”.Purwaning Dumadi 5:24.

Nèk panjenengan dadi kepala keluarga, panjenengan isa sinau saka pengalamané Hénokh. Sing paling penting kuwi ora mung nyukupi kebutuhan jasmani, ning uga kebutuhan rohani. (1 Timotéus 5:8) Panjenengan perlu dadi conto ora mung liwat omongan, ning uga liwat tumindak. Nèk panjenengan pilih setya marang Yéhuwah kaya Hénokh lan manut karo tuntunané Gusti Allah, kuwi isa dadi warisan sing aji banget kanggo keluarga panjenengan.

RAMALANÉ HÉNOKH

Hénokh isa waé rumangsa dhèwèkan merga wong-wong ing jamané ora setya marang Gusti Allah. Ning, Yéhuwah, Gusti Allahé, nggatèkké dhèwèké. Gusti Allah ndhawuhi Hénokh supaya martakké kabar marang wong-wong ing jamané.  Hénokh kuwi dadi nabi sing sepisanan dicathet ing Alkitab. Awaké dhéwé isa ngerti iki saka cathetané Yudas, seduluré Yésus, sing atusan taun sakbanjuré éntuk wahyu saka Yéhuwah kanggo nulis ramalané Hénokh ing Alkitab. *

Apa isi ramalané Hénokh? Alkitab kandha, ”Lah Pangéran rawuh ginarebeg ing abdiné para suci puluhan éwu karsa nindakaké pangadilan tumrap wong kabèh, sarta matrapi paukuman marang sakèhing pratingkah mblasar kang padha dilakoni, sarta jalaran saka sakèhing tembung kang nistha, kang diucapaké déning para wong dosa kang mblasar iku marang Pangéran.” (Yudas 14, 15) Saka carané ngomong, kétok nèk Hénokh yakin tenan nèk ramalan kuwi mesthi bakal kelakon. Akèh ramalan liyané sing dicathet ing Alkitab uga dicritakké nganggo cara sing nduduhké nèk kaya-kayané ramalan kuwi wis kelakon.Yésaya 46:10.

Hénokh tanpa wedi ngumumké kabar paukuman saka Yéhuwah marang wong-wong sing jahat

Kaya apa kabar sing diwartakké Hénokh wektu kuwi? Kabar kuwi penting lan tegas banget. Hénokh nggunakké tembung ”wong dosa”, ”kang nistha”, lan ”pratingkah mblasar [tumindak ora bener]”. Kuwi nduduhké nèk wong-wong ing jaman kuwi pancèn bejat banget. Wong-wong sing jahat kuwi saya akèh lan saya bejat wiwit jamané Adam. Yéhuwah lan ”para suci puluhan éwu”, yaiku para malaékaté sing prakosa, bakal teka lan ngukum wong-wong sing jahat kuwi. Hénokh tanpa wedi ngumumké kabar paukuman saka Yéhuwah senajan dhèwèkan. Mbokmenawa Lamèkh sing isih enom ndelok lan mesthi nggumun wektu Hénokh nindakké kuwi kanthi kendel.

Nurut pandhangané Gusti Allah, wong-wong ing jaman saiki tumindaké uga bejat padha kaya ing jamané Hénokh. Awaké dhéwé perlu nduwé iman sing kuwat lan kendel kaya Hénokh. Kabar paukuman sing diwartakké Hénokh kelakon wektu Yéhuwah ngukum wong-wong sing jahat ing jamané Nuh nganggo Banjir Gedhé. Sukmbèn Yéhuwah uga bakal ngukum wong-wong sing jahat. (Matéus 24:38, 39; 2 Pétrus 2:4-6) Kaya sing wis kelakon mbiyèn, saiki Yéhuwah lan para malaékaté wis siap-siap arep ngukum wong-wong jahat. Kita kabèh perlu nggatèkké kabar sing diwartakké Hénokh lan martakké kabar kuwi marang wong liya. Mbokmenawa awaké dhéwé rumangsa dhèwèkan merga nduwé iman sing béda karo keluarga utawa kanca. Ning, Yéhuwah ora tau ninggalké abdiné sing setya, kaya mbiyèn Yéhuwah ora ninggalké Hénokh.

”HENOKH KAPULUNG, SUPAYA ORA NGALAMI MATI”

Piyé akir critané Hénokh? Katrangan ing Alkitab bab matiné Hénokh luwih sithik timbang crita bab uripé. Buku Purwaning Dumadi kandha, ”Hénokh lakuné tinunggil déning Gusti Allah, banjur ora ana, amarga wus kapulung [dijupuk] déning Gusti Allah.” (Purwaning Dumadi 5:24) Piyé carané Gusti Allah njupuk Hénokh? Rasul Paulus kandha, ”Marga saka pracaya Hénokh kapulung, supaya ora ngalami mati, sarta ora ketemu, jalaran wus kapulung déning Gusti Allah. Awit sadurungé kapulung, wus kaseksènan manawa ndadèkaké keparenging Allah.” (Ibrani 11:5) Apa maksudé Paulus wektu kandha ”kapulung supaya ora ngalami mati”? Ana terjemahan Alkitab sing kandha nèk Gusti Allah nggawa Hénokh menyang swarga. Ning, kuwi ora bener, merga Alkitab kandha nèk Yésus Kristus kuwi wong sing sepisanan munggah swarga.Yokanan 3:13.

 Apa maksudé Hénokh ”kapulung supaya ora ngalami mati”? Kétoké Yéhuwah nggawé Hénokh ora urip manèh, ngilangké uripé bèn ora mati ngenes merga dipatèni mungsuhé sing kejem ing jamané. Ning sakdurungé kuwi, Hénokh ”wus kaseksènan manawa ndadèkaké keparenging Allah”. Piyé critané? Sakdurungé mati, Hénokh kétoké éntuk wahyu saka Gusti Allah lan isa ndelok bumi sing didadèkké pirdus. Kuwi bukti nèk Yéhuwah tresna lan seneng karo imané Hénokh. Rasul Paulus nyritakké imané Hénokh lan para abdiné Gusti Allah liyané wektu kandha, ”Iku mau kabèh sédané sajroning pracaya.” (Ibrani 11:13) Bar kuwi, isa waé para mungsuhé nggolèki mayaté Hénokh, ning ”ora ketemu”. Kétoké Yéhuwah ngilangké mayaté Hénokh, bèn ora digunakké kanggo ibadah palsu. *

Karo nggatèkké ayat-ayat kuwi mau, coba bayangna pungkasané uripé Hénokh. Mbokmenawa, iki sing dialami Hénokh. Bayangna Hénokh lagi mlayu-mlayu, wis kekeselen, dioyak-oyak karo para mungsuhé sing nesu banget merga krungu kabar paukuman sing diwartakké Hénokh. Hénokh nemokké panggonan kanggo ndhelik lan lèrèn. Ning, Hénokh ngerti nèk suwé-suwé dhèwèké bakal kecekel lan dipatèni karo mungsuhé. Karo lèrèn Hénokh ndonga marang Gusti Allah lan dadi ayem. Banjur, Hénokh éntuk wahyu saka Gusti Allah lan isa ndelok bumi sing wis dadi pirdus kétok nyata tenan, kaya-kayané dhèwèké wis ana ing kono.

Hénokh kayané ngadhepi aniaya wektu Yéhuwah njupuk dhèwèké

Bayangna wektu kuwi Hénokh ndelok donya sing kahanané béda banget karo kahanan ing jaman kuwi. Mbokmenawa Hénokh ngira nèk kuwi taman Éden, ning ing kono ora ana malaékat kerub sing njaga. Wong-wong ing bumi pirdus sing didelok Hénokh kuwi padha séhat lan prakosa kaya wong enom. Ing kono kahanané ayem tentrem. Ora ana wong sing jahat, ibadahé palsu, lan seneng nganiaya. Hénokh rumangsa yakin nèk dhèwèké bakal isa urip ing kono. Hénokh dhéwé ngrasakké nèk Yéhuwah nggatèkké, nresnani, lan ngayem-ayem atiné. Rumangsa ayem, suwé-suwé Hénokh merem lan bablas turu nganti mati.

Senajan wis mati, Hénokh tetep diéling-éling karo Yéhuwah. Kaya janjiné Yésus, sukmbèn wong-wong sing diéling-éling Yéhuwah bakal krungu swarané Yésus lan isa urip manèh, sarta isa urip ing donya anyar sing éndah lan ayem tentrem.Yokanan 5:28, 29.

Apa panjenengan péngin urip ing kono? Mesthi seneng banget nèk isa ketemu karo Hénokh. Akèh banget sing isa disinau saka Hénokh. Hénokh isa nyritakké piyé pengalamané sing saktenané. Ning, ana bab sing saiki perlu awaké dhéwé sinau saka Hénokh. Sakwisé ngrembug bab Hénokh, Paulus kandha, ”Tanpa pracaya mokal yèn ndadèkaké keparenging Allah.” (Ibrani 11:6) Dadi, kita kabèh kudu niru Hénokh sing kendel lan imané kuwat.

^ par. 14 Ana ahli Alkitab sing kandha nèk Yudas kuwi nyuplik saka buku sing disebut Bukuné Hénokh. Ning, buku kuwi dianggep ora asli lan isiné mung dongèng. Sakjané buku kuwi nyathet ramalané Hénokh kanthi cetha. Ning, isa waé kuwi dijupuk saka sumber kuna sing saiki wis ora ana, yaiku tulisan kuna utawa crita turun-temurun. Yudas isa waé nggunakké sumber kuna kuwi wektu nyritakké bab ramalané Hénokh. Utawa, Yudas isa sinau bab Hénokh saka Yésus, sing ndelok dhéwé uripé Hénokh saka swarga.

^ par. 20 Gusti Allah uga nggawé mayaté Musa lan Yésus ilang, bèn ora digunakké kanggo bab sing ora bener.Pangandharing Torèt 34:5, 6; Lukas 24:3-6; Yudas 9.