Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Wulangané Alkitab Ora Ketinggalan Jaman

Wulangané Alkitab Ora Ketinggalan Jaman

BAYANGNA: Panjenengan lagi ana ing muséum sing patung-patungé kuna. Akèh sing wis padha cuwil, rusak merga cuaca, lan ana bagéan-bagéané sing wis ilang. Ning, ana salah siji patung sing isih apik lan bentuké sing rumit isih wutuh. Panjenengan takon, ”Iki patungé isih anyar utawa éntuk perlindhungan kusus?” Jawabané sing mandu tour, ”Ora. Patung iki malah sing paling kuna lan ora tau didandani. Patung iki uga kerep kena udan angin lan akèh wong ngupaya ngrusak patung iki.” Panjenengan mesthi nggumun, ’Patung iki digawé saka apa, ya?’

Alkitab isa digambarké kaya patung sing isih apik mau. Alkitab kuwi buku sing kuna banget, luwih tuwa timbang buku-buku kuna liyané. Buku-buku liyané kaya patung-patung sing wis rusak, merga akèh tulisané wis ketinggalan jaman. Contoné, tuntunané bab ilmu pengetahuan ora cocog karo hasil riset ilmu pengetahuan sing paling anyar. Kadhang kala tuntunané bab keséhatan malah isa mbebayani. Akèh tulisan-tulisan kuna liyané sing malah wis ilang utawa rusak parah.

Ning, Alkitab ora kaya ngono. Alkitab mulai ditulis 3.500 taun kepungkur. Ana akèh wong sing ora ngajèni Alkitab, ngobong, lan nglarang, ning isiné Alkitab isih tetep wutuh lan isa diwaca nganti saiki. Sakliyané kuwi, isiné Alkitab ora ketinggalan jaman senajan ana kemajuan ing bab ilmu pengetahuan. Alkitab uga nduduhké bab-bab sing bakal kelakon.—Deloken kothak ”Ketinggalan Jaman Apa Ora?

 PATHOKAN SING KITA BUTUHKÉ SAIKI

Apa wulangané Alkitab cocog kanggo jaman saiki? Kanggo njawab, panjenengan isa mikir, ’Apa masalah sing paling angèl diadhepi lan nggawé kuwatir wong-wong saiki?’ Panjenengan isa waé nyebutké bab perang, polusi, kejahatan, utawa korupsi. Saiki golèka pathokané Alkitab sing cocog, banjur pikirna tenanan bab iki, ’Nèk pathokané Alkitab iki digunakké, apa kahanan ndonya bakal luwih apik?’

SENENG RUKUN

”Rahayu wong kang dhemen ngrukunaké, awit iku bakal padha kasebut para putraning Allah.” (Matéus 5:9) ”Sabisa-bisa yèn pancèn gumantung marang kowé, andona rukun karo wong kabèh.”—Rum 12:18.

WELAS ASIH, SENENG NGAPURANI

”Rahayu wong kang ambek welasan, awit iku bakal padha oleh piwelas.” (Matéus 5:7) ”Senajan ana alesan kanggo tersinggung, terusa sabar lan padha ngapurani kanthi tulus marang siji lan sijiné. Padha kaya Yéhuwah * kanthi tulus ngapurani kowé, tindakna kuwi uga.”—Kolosé 3:13, Terjemahan Dunia Baru (NW).

URIP TANPA PRASANGKA

’Sadaya bangsa lan sadaya umat kadadosaken déning Gusti Allah saking tiyang satunggal, supados sami ngenggéni jagad punika sadaya.’ (Para Rasul 17:26) ”Gusti Allah boten mbédak-mbédakaken tiyang. Saben tiyang ingkang kagolong bangsa punapa kémawon, ingkang ngabekti dhateng Pangéran saha ingkang nindakaken kaleresan, punika ndadosaken ing keparengipun Gusti Allah.”—Para Rasul 10:34, 35.

PERDULI LINGKUNGAN

”Sang Yéhuwah Allah mundhut manungsa mau kapapanaké ana ing patamanan Èden kakarsakaké ngolah lan ngreksa.” (Purwaning Dumadi 2:15) Gusti Allah bakal ”nglebur para ingkang sami ngrisak bumi”.—Wahyu 11:18.

NGEDOHI SIPAT SRAKAH LAN LAKU JINA

”Edohana saben jenis keserakahan, merga senajan wong nduwé bandha akèh, nanging bandha kuwi ora mènèhi dhèwèké urip.” (Lukas 12:15, NW) ”Nanging mungguh laku jina lan sarupané pratingkah rusuh utawa kamurkan iku aja nganti sanadyan munga kasebut baé ana ing antaramu, kaya kang pantes tumraping para suci.”—Éfesus 5:3.

JUJUR, KERJA MEMPENG

”Aku kabèh péngin tumindak jujur ing kabèh perkara.” (Ibrani 13:18, NW) ”Wong kang gawéné nyolong, aja nyolong manèh, nanging becik nyambut-gawé kanthi tumemen.”—Éfesus 4:28.

NULUNGI SING MBUTUHKÉ

”Wong kang padha cilik atiné iku lipuren, wong kang ringkih padha bélanana. Sing sabar marang wong kabèh.” (1 Tésalonika 5:14) ”Ngopèni anak yatim piatu lan para randha sing sengsara.”—Yakobus 1:27, NW.

Alkitab ora mung nyebutké bab-bab kuwi. Ning, uga mulang bèn kita isa ngajèni lan ngetrapké kuwi ing urip saben dina. Nèk luwih akèh wong sing ngetrapké pathokan-pathokan sing disebutké mau mesthiné kuwi isa ngurangi masalahé manungsa.  Pathokané Alkitab pancèn isih cocog kanggo ditrapké ing jaman saiki. Ning, apa paédahé wulangané Alkitab kanggo panjenengan saiki?

PAÉDAHÉ WULANGANÉ ALKITAB KANGGO PANJENENGAN SAIKI

Yésus tau kandha, ’Kawicaksanan iku anggoné kabeneraké marga saka pandamelé.’ (Matéus 11:19) Wong isa kebukti wicaksana utawa ora kuwi kétok saka tumindaké. Mula panjenengan isa mikir, ’Nèk Alkitab pancèn isih cocog, kuduné ana paédahé kanggo uripku, ta? Piyé Alkitab isa mbantu aku ngadhepi masalahku saiki?’ Gatèkna salah siji conto iki.

Uripé Sophia * mauné sibuk banget lan nyenengké. Ujug-ujug, Sophia ngalami masalah sing abot. Dhèwèké ditinggal mati anak wédoké. Urip bebojoané bubrah. Sophia uga ngalami masalah ékonomi. Dhèwèké kandha, ”Merga kélangan anak, bojo, lan omah, aku dadi nglokro lan ora semangat kanggo urip.”

Sophia ngrasa nèk ayat Alkitab iki pancèn bener, ”Laminipun gesang kawula sadaya punika pitung dasa taun, déné manawi kawula sami kiyat, wolung dasa taun, saha ingkang dipun gung-gungaken punika anggénipun nandhang rekaos lan sangsara,  amargi lampahipun rikat sanget saha kawula sami kabur sirna.”—Jabur 90:10.

Sophia isa dikuwatké merga éntuk bantuan saka Alkitab wektu ngadhepi masalahé. Ing telung artikel sakbanjuré, ana wong-wong liyané sing uga wis ngrasakké bantuané Alkitab wektu ngadhepi masalahé. Wong-wong kuwi ngrasa nèk Alkitab kaya patung sing isih apik mau lan ora kaya buku-buku kuna liyané sing wis ketinggalan jaman. Apa kuwi merga Alkitab digawé saka bahan sing béda banget karo buku-buku liyané? Apa Alkitab pancèn saka Gusti Allah lan ora mung tulisané manungsa?—1 Tésalonika 2:13.

Panjenengan isa waé uga ngrasa nèk urip kuwi mung sadhéla lan kebak masalah. Wektu masalah nggawé panjenengan kewalahan, ing endi panjenengan isa éntuk panglipuran, dhukungan, lan saran sing isa dipercaya?

Ayo dirembug telung bab sing mbuktèkké nèk Alkitab isa mbantu panjenengan ing bab

  1. ngedohi masalah.

  2. ngrampungi masalah.

  3. ngadhepi masalah.

Artikel-artikel sakbanjuré bakal ngrembug telung bab kuwi.

^ par. 10 Yéhuwah kuwi asmané Gusti Allah sing ana ing Alkitab.—Jabur 83:19.

^ par. 24 Ing artikel iki lan telung artikel sakbanjuré, dudu jeneng asliné.