Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Apa Wong Kristen Perlu Ngibadah ing Panggonan Suci?

Apa Wong Kristen Perlu Ngibadah ing Panggonan Suci?

SABEN taun, luwih saka wong nem yuta marani alas ing Semenanjung Shima, ing Jepang. Ing kono ana Panggonan Suci Ise kanggo nyembah dèwi agama Shinto, yaiku Amaterasu Omikami. Dèwi kuwi wis disembah ing kono kira-kira 2.000 taun. Sing teka kudu kemu lan wisuh tangané. Wektu ngadeg ing haiden (panggonan kanggo ngibadah), wong-wong kuwi kudu mbungkuk, keplok, lan ndonga marang dèwi kuwi. * Agama Shinto ngéntukké jemaaté sembahyang nganggo cara agama liya. Ana wong sing agamané Budha, Kristen, lan liyané, rumangsa ora masalah nèk mèlu ibadahé agama Shinto ing panggonan kuwi.

Akèh-akèhé agama ing donya iki nduwé panggonan suci * sing kerep diparani wong akèh. Ing negara sing ngaku Kristen, akèh geréja lan panggonan suci kanggo ngibadah marang Yésus, Maryam, lan para wong suci (santo). Ana panggonan sing dianggep suci, merga ing kono wis tau ana kedadéan utawa ”mukjijat” sing disebutké ing Alkitab utawa ana barang keramat. Wong-wong percaya nèk ndonga ing kono, dongané mesthi dijawab. Liyané mara mrono merga péngin jiarah, lan nduduhké nèk dhèwèké mempeng ibadahé.

Sing teka ing Panggonan Suci Ise, Jepang, lan Grotto of Massabielle, Lourdes, Prancis

Apa nèk ndonga ing panggonan suci mesthi dijawab? Apa Gusti Allah seneng karo ibadahé wong-wong sing jiarah ing kono? Lan sing paling penting, apa wong Kristen perlu ngibadah ing kono? Jawaban saka pitakonan-pitakonan kuwi ora mung ngandhani piyé kuduné tanggepané awaké dhéwé bab ngibadah ing panggonan suci, ning uga ngandhani ibadah kaya apa sing dikarepké Gusti Allah.

NGIBADAH DITUNTUN ROH SUCI LAN ALKITAB

Apa maksudé Yésus wektu kandha nèk kudu ngibadah ”ing sajroning roh lan kayektèn”?

Wektu omong-omongan karo wong wédok saka Samaria, Yésus ngandhani tanggepané Gusti Allah bab ngibadah ing panggonan suci. Yésus ngliwati Samaria lan ngaso ing sumur cedhak kutha Sikhar. Dhèwèké ngejak omong wong wédok sing lagi nimba. Wong wédok kuwi crita nèk cara ibadahé wong Yahudi lan Samaria béda, ”Para leluhur kawula anggènipun sujud wonten ing redi punika, mangka bangsa Paduka criyos bilih panggènanipun tiyang nglampahi sujud punika ing Yérusalèm.”​—Yokanan 4:5-9, 20.

 Redi, utawa gunung, sing dimaksud wong wédok mau yaiku Gunung Gérizim, 50 km lor Yérusalèm. Ing kono, wong Samaria nduwé panggonan ibadah kanggo ngrayakké Paskah. Yésus ora ngrembug bab ibadah sing béda kuwi. Yésus kandha, ”Hé, wong wadon, ngandela marang Aku, bakal tumeka ing wektuné anggonmu padha sujud marang Gusti Allah ora ana ing gunung iki, lan iya ora ana ing kutha Yérusalèm.” (Yokanan 4:21) Wong wédok mau ora nyangka nèk Yésus bakal ngomong ngono, apamanèh Yésus wong Yahudi. Apa sebabé wong-wong ora bakal ngibadah manèh ing omahé Gusti Allah ing Yérusalèm?

Yésus kandha, ”Nanging bakal tumeka ing wektuné, malah saiki wus tumeka ing wektuné para wong sujud kang sajati iku anggoné padha sujud marang Sang Rama sajroning Roh lan kayektèn, awit wong sujud kang kaya mangkono iku kang dikarsakaké déning Sang Rama.” (Yokanan 4:23) Pirang-pirang abad suwéné, wong Yahudi nganggep nèk panggonan ibadah ing Yérusalèm kuwi pusat kanggo ngibadah. Wong-wong kuwi lunga mrono setaun ping telu kanggo ngibadah marang Yéhuwah. (Pangentasan 23:14-17) Ning, Yésus kandha nèk kuwi kabèh bakal diowahi. Para ”wong sujud kang sajati” bakal ngibadah ”ing sajroning Roh lan kayektèn [sing bener]”.

Panggonan ibadahé wong Yahudi ana wujudé lan ditemtokké dhaérahé. Ning, roh lan kayektèn kuwi ora ana wujudé lan ora ditemtokké dhaérahé. Yésus nerangké nèk wong Kristen sejati ora masalah ngibadah ing endi. Ora kudu ing Gunung Gérizim, omahé Gusti Allah ing Yérusalèm, utawa panggonan suci.

Wektu ngomong karo wong wédok Samaria, Yésus nyebutké nèk bakal ”tumeka ing wektuné” cara ibadahé wong Yahudi bakal diganti. Kapan? Sakwisé Yésus séda, cara ibadahé wong Yahudi sing dhasaré Hukum Musa ora dinggo manèh. (Rum 10:4) Yésus uga kandha, ”Saiki . . . wektuné.” Apa sebabé? Sakwisé dadi Sang Mèsih, Yésus nduwé murid-murid sing bakal manut karo préntahé, ”Gusti Allah iku Roh, mulané kang padha sujud marang Gusti Allah, anggoné sujud iku kudu ing sajroning roh lan kayektèn.” (Yokanan 4:24) Apa maksudé?

Wektu ngomong nèk ngibadah ing sajroning roh, maksudé Yésus dudu mung ibadah sing mempeng lan semangat. Ning, maksudé yaiku ibadah  sing dituntun roh suciné Gusti Allah, bèn isa ngerti wulangané Alkitab. (1 Korinta 2:9-12) Kayektèn sing dimaksud, yaiku ngerti tenan bab wulangané Alkitab. Dadi, ibadahé awaké dhéwé ditampa Gusti Allah nèk cocog karo wulangané Alkitab lan dituntun roh suci, ora gumantung panggonané.

TANGGEPANÉ WONG KRISTEN BAB PANGGONAN SUCI

Apa wong Kristen kudu jiarah lan ngibadah ing panggonan suci? Nèk nggatèkké préntahé Yésus mau, cetha nèk ngibadah ing panggonan suci ora ana gunané kanggo Gusti Allah, merga ibadah sing bener kuwi ibadah ing sajroning roh lan kayektèn. Apamanèh, Alkitab ngandhani tanggepané Gusti Allah bab brahala. Alkitab kandha, ”Padha nyingkirana panyembahing brahala” lan ”sing padha waspada marang sakèhé brahala.” (1 Korinta 10:14; 1 Yokanan 5:21) Merga ngerti asal-usulé panggonan kuwi, wong Kristen sejati ora bakal ngibadah ing panggonan sing dianggep suci, utawa sing marahi nyembah brahala.

Ning, kuwi dudu tegesé Gusti Allah ora ngéntukké ndonga lan sinau ing panggonan kusus. Awaké dhéwé isa sinau lan ngrembug Alkitab ing panggonan sing pénak lan pantes. Pancèn, ora salah nèk arep masang kijing ing kuburan, merga péngin ngéling-éling wong mati sing ditresnani. Ning, nèk panggonan, wongé, lan barang-barangé kuwi dianggep suci utawa keramat, ora cocog karo kandhané Yésus.

Ora perlu lunga ing panggonan suci bèn dongané awaké dhéwé dijawab. Gusti Allah ya ora bakal ngekèki berkah kusus merga jiarah ing kono. Alkitab kandha nèk Yéhuwah kuwi ”Gusti Allahé langit lan bumi. Gusti Allah iki ora manggon nang omah gawéané manungsa”. Senajan ngono, Gusti Allah ora adoh saka manungsa. Awaké dhéwé isa ndonga lan donga iku bakal dijawab, merga ”sakjané Gusti Allah kuwi ora adoh karo awaké déwé”.​—Lelakoné Para Rasul 17:24-27, Basa Jawa Suriname.

^ par. 2 Ing saben panggonan ibadahé Shinto, acara ibadahé ora mesthi padha.

^ par. 3 Deloken kothak ” Panggonan Suci Kuwi Apa?