Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 7

Apa sing Dijanjèkké Gusti Allah Lantaran Para Nabiné?

Apa sing Dijanjèkké Gusti Allah Lantaran Para Nabiné?

PARA nabi jaman mbiyèn nduwé iman marang Gusti Allah. Wong-wong kuwi percaya karo janji-janjiné Gusti Allah, lan kuwi isa kétok saka tumindaké saben dina. Apa waé janji-janjiné Gusti Allah iku?

Ora suwé bar Adam lan Kawa mbrontak, Gusti Allah janji nèk ana sing bakal teka kanggo ngremuk endhasé ”si ula”, yaiku ”si naga gedhé . . . , si ula kuna, kang kaaranan Iblis lan Sétan”. Kuwi tegesé Iblis bakal disingkirké saklawasé. (Purwaning Dumadi 3:14, 15; Wahyu 12:9, 12) Sapa sing bakal teka kuwi?

Kira-kira 2.000 taun sakwisé ramalan kuwi dingendikakké, Yéhuwah janji marang nabi Ibrahim nèk sing bakal teka kuwi asalé saka keturunané Ibrahim. Gusti Allah ngendika marang nabi Ibrahim, ”saka turunira iku sakèhé para bangsa ing bumi bakal padha binerkahan; marga sira wus ngèstokaké dhawuhingSun”.​—Purwaning Dumadi 22:18.

Taun 1473 SM (Sakdurungé Masèhi), Gusti Allah nerangké luwih cetha marang nabi Musa bab sapa sing bakal teka kuwi. Musa ngandhani bangsa Israèl, ”Ana nabi kang saka ing tengahmu, saka ing antarané para sadulurmu kaya aku iki, bakal diadegaké déning Pangéran Yéhuwah, Gusti Allahmu, kanggo kowé, yaiku kang kudu kokèstokaké.” (Pangandharing Torèt 18:15) Dadi nabi sing bakal teka, sing kaya Musa kuwi, asalé saka keturunané nabi Ibrahim.

Nabi kuwi uga keturunané Raja Dawud, lan bakal dadi raja sing gedhé kwasané. Gusti Allah janji marang Raja Dawud, ”Ingsun bakal nangèkaké turunira ing sapungkurira, lan Ingsun bakal nyantosakaké dhamparing karajané ing salawas-lawasé.” (2 Samuèl 7:12, 13) Gusti Allah uga ngendika nèk keturunané Dawud kuwi bakal diarani ”Ratuning Katentreman”, lan ”Gedhé pangwaosé, tuwin tentrem rahayu bakal tanpa wekasan ana ing dhamparé Sang  Prabu Dawud lan ana ing karajané, awit iku kadhasaraké lan kasantosakaké kalawan kaadilan lan kabeneran wiwit saiki nganti ing salawas-lawasé.” (Yésaya 9:5, 6) Raja sing adil lan bener kuwi bakal maringi manungsa katentreman lan kaadilan ing salumahing bumi. Ning, kapan keturunané sing dijanjèkké kuwi dadi Almasih?

Keturunan sing dijanjèkké . . . asalé saka keturunané nabi Ibrahim, dadi nabi kaya Musa, asalé saka keturunané Dawud, dadi Almasih taun 29 M, ngremuk si ula, yaiku Iblis

Malaékat Jibril ngandhani nabi Dhanièl, ”Sumurupa lan mangretia: wiwit kawiyosé pangandika mau, yaiku manawa Yérusalèm bakal kapulihaké lan kabangun manèh, nganti rawuhé kang dijebadi [dilantik], yaiku sawijining ratu, iku ana pitu kaping pitu mangsa; lan sawidak loro kaping pitu mangsa.” (Dhanièl 9:25) Sing dimaksud Jibril kuwi 69 mangsa. Sak mangsa kuwi suwéné 7 taun, dadi kabèhé 483 taun. Kuwi diétung saka taun 455 SM tekan taun 29 Masèhi. *

Almasih kuwi keturunan sing dijanjèkké lan bakal dadi nabi kaya Musa. Apa sing ditindakké keturunan kuwi kanggo mbuktèkké nèk dhèwèké kuwi Almasih? Ayo dirembug ing kaca sakbanjuré.

^ par. 8 Deloken buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan? kaca 197-199 sing dicétak déning Seksi-Seksi Yéhuwah.