Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 5

Samuèl Tetep Dadi Bocah sing Apik

Samuèl Tetep Dadi Bocah sing Apik

Pas isih cilik, Samuèl manggon nèng kémah suci lan nyambut gawé nèng kono. Kémah suci kuwi panggonan dinggo ngibadah karo Yéhuwah. Kowé ngerti ra ngapa kok Samuèl manggon nèng kono? Ayo digatèkké sik critané Hana ibuké Samuèl.

Wektu kuwi, Hana péngin nduwé anak, ning ora isa. Mulané Hana ndonga. Dhèwèké janji karo Yéhuwah, nèk isa nduwé anak arep dikon manggon lan nyambut gawé nèng kémah suci. Yéhuwah njawab dongané, terus Hana isa nglairké anak lanang, dijenengi Samuèl. Pas Samuèl umuré kira-kira telung taun, Hana nggawa Samuèl nèng kémah suci bèn nyambut gawé nèng kono.

Wektu kuwi, sing dadi pemimpiné imam nèng kémah suci jenengé Èli. Imam Èli nduwé anak loro. Anaké loro-loroné dadi imam. Nah, kémah suci kuwi panggonan dinggo ngibadah karo Yéhuwah. Wong-wong sing nèng kono kuduné wongé apik. Ning, anak-anaké Èli jahat. Samuèl ngerti nèk anak-anaké Imam Èli kuwi jahat. Apa Samuèl ya mèlu-mèlu dadi jahat?— Ora, Samuèl tetep dadi bocah sing apik, merga manut karo wong tuwané.

Kuduné anak-anaké Èli diapakké karo bapaké?— Kuduné diukum karo Èli lan ora éntuk nyambut gawé menèh nèng omahé Yéhuwah. Ning, Èli ora tau ngukum anak-anaké. Dadi, Yéhuwah nesu karo Èli lan anak-anaké. Yéhuwah arep ngukum wong-wong kuwi.

Samuèl ngandhakké omongané Yéhuwah nèng Èli

Bengi-bengi, pas Samuèl lagi turu, dhèwèké krungu ana sing nyeluk, ’Samuèl!’ Banjur Samuèl mlayu marani Èli. Ning Èli ngomong, ’Aku ora nyeluk kowé.’ Samuèl diceluk nganti ping telu. Pas Samuèl marani Èli sing ketelu, Èli ngomong nèk diceluk menèh, Samuèl kudu nyauri, ”Ana apa Yéhuwah.” Bar kuwi, Yéhuwah ngendika karo Samuèl, ’Ngomonga karo Èli nèk aku arep ngukum keluargané merga klakuané èlèk.’ Gampang apa ora nèk arep ngomong kaya ngono kuwi karo Èli?— Kuwi angèl banget kanggo Samuèl.  Dhèwèké wedi ngomong karo Èli. Ning, Samuèl tetep ngomong karo Èli merga Yéhuwah sing ngongkon. Bar kuwi, anak-anaké Èli mati, Èli ya mati kaya sing diomongké Yéhuwah.

Samuèl ngekèki conto sing apik kanggo awaké dhéwé. Dhèwèké tetep dadi bocah sing apik senajan wong-wong nèng cedhaké klakuanè èlèk. Nèk kowé piyé? Apa kowé gelem dadi kaya Samuèl? Nèk kowé nyonto Samuèl, kowé isa nyenengké wong tuwamu lan Yéhuwah.

WACANEN ALKITABMU