Purwaning Dumadi 36:1-43

  • Keturunané Ésau (1-30)

  • Para raja lan kepala sukuné wong Édom (31-43)

36  Iki sejarahé Ésau, yaiku Édom.+  Ésau nikah karo wong wédok Kanaan sing jenengé Ada+ anaké Élon wong Hèt+ lan nikah karo Oholibama+ anaké Ana, putuné Zibéon wong Hèwi.  Ésau ya nikah karo Basemat,+ anaké Ismaèl. Basemat kuwi adhiné Nébayot.+  Ada bojoné Ésau nglairké Èlifaz, Basemat nglairké Réuèl,  lan Oholibama nglairké Yéus, Yalam, lan Korah.+ Kuwi kabèh anak-anaké Ésau sing lair ing tanah Kanaan.  Sakwisé kuwi, Ésau nggawa bojo-bojoné, anak-anaké lanang lan wédok, kabèh wong sing ana ing keluargané, kabèh kéwané, lan kabèh hartané sing wis dikumpulké+ ing tanah Kanaan, terus lunga menyang panggonan sing adoh saka Yakub adhiné.+  Ésau lan Yakub ora isa manggon bareng manèh merga hartané wis akèh banget, lan panggonan sing dienggoni* ora cukup kanggo nampung ternaké.  Mula, Ésau manggon ing pegunungan Séir.+ Ésau ya disebut Édom.+  Iki sejarahé Ésau, nènèk moyangé wong Édom sing manggon ing pegunungan Séir.+ 10  Iki jenengé anak-anaké lanang Ésau: Èlifaz anaké Ada bojoné Ésau lan Réuèl anaké Basemat bojoné Ésau.+ 11  Anak-anaké lanang Èlifaz yaiku Téman,+ Omar, Zéfo, Gatam, lan Kénaz.+ 12  Anaké Ésau sing jenengé Èlifaz nduwé gundhik sing jenengé Timna. Timna nglairké Amalèk.+ Kuwi kabèh keturunané Ada bojoné Ésau. 13  Anak-anaké lanang Réuèl yaiku Nahat, Zérah, Syamah, lan Miza. Kuwi kabèh keturunané Basemat+ bojoné Ésau. 14  Anak-anaké lanang Oholibama bojoné Ésau yaiku Yéus, Yalam, lan Korah. Oholibama kuwi anaké Ana lan putuné Zibéon. 15  Kepala suku keturunané Ésau,+ anak-anaké lanang Èlifaz anak pertamané Ésau, yaiku Téman, Omar, Zéfo, Kénaz,+ 16  Korah, Gatam, lan Amalèk. Kabèh kuwi kepala suku keturunané Èlifaz+ ing tanah Édom. Kuwi kabèh keturunané Ada. 17  Ésau nduwé anak sing jenengé Réuèl. Réuèl nduwé anak sing jenengé Nahat, Zérah, Syamah, lan Miza. Kabèh kuwi kepala suku keturunané Réuèl ing tanah Édom.+ Kuwi kabèh keturunané Basemat, bojoné Ésau. 18  Anak-anaké lanang Oholibama, bojoné Ésau, yaiku Yéus, Yalam, lan Korah. Kabèh kuwi kepala suku keturunané Oholibama anaké Ana, bojoné Ésau. 19  Kuwi kabèh anak-anaké lanang* Ésau lan kepala sukuné. Ésau ya disebut Édom.+ 20  Anak-anaké lanang Séir wong Hori sing dadi penduduk asli ing tanah kuwi+ yaiku Lotan, Syobal, Zibéon, Ana,+ 21  Disyon, Èzèr, lan Disyan.+ Kabèh kuwi kepala sukuné wong Hori, anak-anaké Séir ing tanah Édom. 22  Anak-anaké lanang Lotan yaiku Hori lan Hémam. Adhiné wédok Lotan yaiku Timna.+ 23  Anak-anaké lanang Syobal yaiku Alwan, Manahat, Ébal, Syéfo, lan Onam. 24  Anak-anaké lanang Zibéon+ yaiku Aya lan Ana. Ana kuwi sing nemokké sumber banyu panas ing padhang belantara wektu lagi njaga keledai-keledainé Zibéon bapaké. 25  Anaké lanang Ana yaiku Disyon, lan anaké wédok Ana yaiku Oholibama. 26  Anak-anaké lanang Disyon yaiku Hémdan, Ésban, Itran, lan Khéran.+ 27  Anak-anaké lanang Èzèr yaiku Bilhan, Zaawan, lan Akan. 28  Anak-anaké lanang Disyan yaiku Uz lan Aran.+ 29  Kepala sukuné wong Hori yaiku Lotan, Syobal, Zibéon, Ana, 30  Disyon, Èzèr, lan Disyan.+ Kabèh kuwi kepala sukuné wong Hori ing tanah Séir. 31  Iki raja-raja sing mréntah ing tanah Édom+ sakdurungé ana raja ing Israèl.*+ 32  Béla anaké Béor mréntah ing Édom. Dhèwèké manggon ing kutha sing jenengé Dinhaba. 33  Sakwisé Béla mati, Yobab anaké Zérah saka Bozra nggantèni dhèwèké dadi raja. 34  Sakwisé Yobab mati, Husyam saka tanahé wong Téman nggantèni dhèwèké dadi raja. 35  Sakwisé Husyam mati, Hadad anaké Bédad, sing ngalahké wong Midian+ ing dhaérah* Moab, nggantèni dhèwèké dadi raja. Hadad manggon ing kutha sing jenengé Awit. 36  Sakwisé Hadad mati, Samla saka Masréka nggantèni dhèwèké dadi raja. 37  Sakwisé Samla mati, Syaul nggantèni dhèwèké dadi raja. Syaul kuwi asalé saka Réhobot sing ana ing cedhaké kali. 38  Sakwisé Syaul mati, Baal-hanan anaké Akhbor nggantèni dhèwèké dadi raja. 39  Sakwisé Baal-hanan anaké Akhbor mati, Hadar nggantèni dhèwèké dadi raja. Dhèwèké manggon ing kutha sing jenengé Pau. Dhèwèké nduwé bojo sing jenengé Méhétabèl anaké wédok Matrèd. Matrèd kuwi anaké wédok Mézahab. 40  Iki jenengé kepala suku keturunané Ésau sesuai karo jeneng keluargané lan dhaérahé wong-wong kuwi yaiku Timna, Alwa, Yètèt,+ 41  Oholibama, Élah, Pinon, 42  Kénaz, Téman, Mibzar, 43  Magdièl, lan Iram. Kabèh kuwi kepala suku keturunané Édom sing manggon ing tanahé dhéwé-dhéwé.+ Ésau kuwi nènèk moyangé wong Édom.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing dienggoni wektu dadi wong asing”.
Basa Ibraniné ”anak lanang” artiné ya isa putu.
Lit.: ”sing mréntah anak-anaké lanang Israèl”.
Lit.: ”padhang”.