1 Babad 1:1-54

  • Saka Adam nganti Abraham (1-27)

  • Keturunané Abraham (28-37)

  • Wong Édom, raja-rajané, lan para kepala sukuné (38-54)

1  Adam,Sèt,+Énos,  Kénan,Mahalalèl,+Yarèd,+  Hénokh,+Métusélah,Lamèkh,+  Nuh,+Sèm,+ Ham, lan Yafèt.+  Anak-anaké lanang Yafèt yaiku Gomèr, Magog, Madai, Yawan, Tubal,+ Mèsyèkh,+ lan Tiras.+  Anak-anaké lanang Gomèr yaiku Askénaz, Rifat, lan Togarma.+  Anak-anaké lanang Yawan yaiku Èlisya, Tarsyis, Kitim, lan Rodanim.  Anak-anaké lanang Ham yaiku Kus,+ Mizraim, Put, lan Kanaan.+  Anak-anaké lanang Kus yaiku Séba,+ Hawila, Sabta, Raama,+ lan Sabtéka. Anak-anaké lanang Raama yaiku Syéba lan Dédan.+ 10  Kus kuwi bapaké Nimrod.+ Nimrod kuwi wong pertama sing paling kuwat ing bumi. 11  Mizraim kuwi bapaké Ludim,+ Anamim, Léhabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim (nènèk moyangé wong Filistin+), lan Kaftorim.+ 13  Kanaan kuwi bapaké Sidon lan Hèt.+ Sidon+ kuwi anaké Kanaan sing pertama. 14  Kanaan kuwi ya nènèk moyangé wong Yébus,+ wong Amori,+ wong Girgasyi,+ 15  wong Hèwi,+ wong Arki, wong Sin, 16  wong Arwad,+ wong Zémar, lan wong Hamat. 17  Anak-anaké lanang Sèm yaiku Élam,+ Assyur,+ Arpakhsyad, Lud, lan Aram, lan* Uz, Hul, Gètèr, lan Mas.+ 18  Arpakhsyad kuwi bapaké Syéla,+ lan Syéla kuwi bapaké Èbèr. 19  Èbèr nduwé anak lanang loro. Sing siji jenengé Pèlèg,*+ merga ing jamané, bumi* kebagi-bagi, lan seduluré jenengé Yoktan. 20  Yoktan kuwi bapaké Almodad, Syèlèf, Hazarmawèt, Yérah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla, 22  Obal, Abimaèl, Syéba, 23  Ofir,+ Hawila,+ lan Yobab. Kuwi kabèh anak-anaké lanang Yoktan. 24  Sèm,Arpakhsyad,Syéla, 25  Èbèr,Pèlèg,+Réu,+ 26  Sérug,+Nahor,+Térah,+ 27  Abram, yaiku Abraham.+ 28  Anak-anaké lanang Abraham yaiku Ishak+ lan Ismaèl.+ 29  Iki keturunané wong-wong kuwi: Nébayot+ anak pertamané Ismaèl, terus Kédar,+ Adbéèl, Mibsam,+ 30  Misma, Duma, Masa, Hadad, Téma, 31  Yétur, Nafis, lan Kédéma. Kuwi anak-anaké lanang Ismaèl. 32  Anak-anaké lanang Kétura+ gundhiké Abraham yaiku Zimran, Yoksyan, Médan, Midian,+ Isbak, lan Syuah.+ Anak-anaké lanang Yoksyan yaiku Syéba lan Dédan.+ 33  Anak-anaké lanang Midian yaiku Éfa,+ Èfèr, Hanokh, Abida, lan Èldaa. Kuwi kabèh anak-anaké lanang Kétura. 34  Abraham kuwi bapaké Ishak.+ Anak-anaké lanang Ishak yaiku Ésau+ lan Israèl.+ 35  Anak-anaké lanang Ésau yaiku Èlifaz, Réuèl, Yéus, Yalam, lan Korah.+ 36  Anak-anaké lanang Èlifaz yaiku Téman,+ Omar, Zéfo, Gatam, Kénaz, Timna, lan Amalèk.+ 37  Anak-anaké lanang Réuèl yaiku Nahat, Zérah, Syamah, lan Miza.+ 38  Anak-anaké lanang Séir+ yaiku Lotan, Syobal, Zibéon, Ana, Disyon, Èzèr, lan Disyan.+ 39  Anak-anaké lanang Lotan yaiku Hori lan Homam. Seduluré wédok Lotan yaiku Timna.+ 40  Anak-anaké lanang Syobal yaiku Alwan, Manahat, Ébal, Syéfo, lan Onam. Anak-anaké lanang Zibéon yaiku Aya lan Ana.+ 41  Anaké lanang* Ana yaiku Disyon. Anak-anaké lanang Disyon yaiku Hémdan, Ésban, Itran, lan Khéran.+ 42  Anak-anaké lanang Èzèr+ yaiku Bilhan, Zaawan, lan Akan. Anak-anaké lanang Disyan yaiku Uz lan Aran.+ 43  Iki raja-raja sing mréntah ing tanah Édom+ sakdurungé wong Israèl*+ nduwé raja: Béla anaké Béor, sing kuthané jenengé Dinhaba. 44  Sakwisé Béla mati, Yobab anaké lanang Zérah saka Bozra+ mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. 45  Sakwisé Yobab mati, Husyam saka tanahé wong Téman mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. 46  Sakwisé Husyam mati, Hadad anaké Bédad sing ngalahké Midian ing wilayahé* Moab mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. Jeneng kuthané yaiku Awit. 47  Sakwisé Hadad mati, Samla saka Masréka mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. 48  Sakwisé Samla mati, Syaul saka Réhobot cedhak kali mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. 49  Sakwisé Syaul mati, Baal-hanan anaké Akhbor mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. 50  Sakwisé Baal-hanan mati, Hadad mréntah dadi raja nggantèni dhèwèké. Kuthané jenengé Pau, lan bojoné jenengé Méhétabèl anaké wédok Matrèd anaké wédok Mézahab. 51  Sakwisé kuwi, Hadad mati. Para kepala suku* Édom yaiku Timna, Alwa, Yètèt,+ 52  Oholibama, Èlah, Pinon, 53  Kénaz, Téman, Mibzar, 54  Magdièl, lan Iram. Kuwi wong-wong sing dadi kepala suku Édom.

Katrangan Tambahan

Sing disebutké bar iki yaiku anak-anaké lanang Aram. Deloken PD 10:23.
Artiné ”Pembagian”.
Utawa ”penduduk bumi”.
Lit.: ”Anak-anaké lanang”.
Lit.: ”putra-putra Israèl”.
Lit.: ”padhang”.
Utawa ”Para syèkh”.