Matius 26:1-75

  • Para imam nggawé rencana jahat kanggo matèni Yésus (1-5)

  • Lenga wangi disokké ing sirahé Yésus (6-13)

  • Paskah sing pungkasan lan Yésus dikhianati (14-25)

  • Perjamuan Dalu Gusti (26-30)

  • Ramalan bab Pétrus ora ngakoni Yésus (31-35)

  • Yésus ndonga ing Gètsemani (36-46)

  • Yésus ditangkep (47-56)

  • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (57-68)

  • Pétrus ora ngakoni Yésus (69-75)

26  Sakwisé Yésus ngomongké kuwi kabèh, Yésus banjur kandha marang murid-muridé,  ”Kowé ngerti nèk rong dina manèh ana Riyaya Paskah, lan Putrané manungsa bakal ditangkep kanggo dihukum mati ing cagak.”  Wektu kuwi, para imam kepala lan para pemimpin bangsa kuwi nglumpuk ing halaman omahé imam agung sing jenengé Kayafas.  Wong-wong kuwi padha nggawé rencana jahat kanggo nangkep Yésus nganggo cara sing licik lan matèni dhèwèké.  Nanging wong-wong kuwi kandha, ”Aja pas riyaya, mengko ndhak marakké gègèran.”  Wektu Yésus ing Bétani, ing omahé Simon sing mbiyèn lara kusta,  ana wong wadon sing marani Yésus wektu Yésus lagi maem. Wong wadon kuwi nggawa botol marmer isi lenga wangi sing larang banget, banjur disokké alon-alon ing sirahé Yésus.  Wektu ndelok kuwi, murid-muridé Yésus dadi nesu lan kandha, ”Ngapa kok lengané dibuwang-buwang kaya ngono?  Kuwi kan isa diedol lan regané mesthi larang, terus dhuwité isa diwènèhké marang wong miskin.” 10  Merga ngerti iki, Yésus banjur kandha marang murid-muridé, ”Ngapa kok kowé ngomong kaya ngono bab wong wadon iki? Dhèwèké wis tumindak apik marang aku. 11  Merga wong miskin bakal terus ana karo kowé, nanging aku ora bakal terus ana karo kowé. 12  Wektu dhèwèké ngesokké lenga wangi kuwi ing awakku, dhèwèké nindakké kuwi kanggo nyiapké penguburanku. 13  Saktenané aku kandha marang kowé, ing ngendi waé kabar apik diwartakké ing saklumahing bumi, sing ditindakké wong wadon iki uga bakal dicritakké kanggo ngéling-éling dhèwèké.” 14  Banjur, salah siji saka antarané 12 rasul, sing disebut Yudas Iskariot, lunga nemoni para imam kepala. 15  Dhèwèké kandha, ”Apa sing bakal kok wènèhké marang aku nèk aku masrahké* Yésus marang kowé?” Para imam kepala nawakké 30 dhuwit pérak. 16  Dadi wiwit kuwi, Yudas terus nggolèk kesempatan kanggo masrahké* Yésus. 17  Ing dina kapisan Riyaya Roti Tanpa Ragi, murid-murid marani Yésus lan takon, ”Panjenengan péngin aku nyiapké maeman kanggo Riyaya Paskah ing ngendi?” 18  Yésus njawab, ”Mlebua ing kutha lan kowé bakal ketemu karo sawijiné wong, lan kandhaa marang dhèwèké, ’Guru kandha, ”Wektu sing wis ditemtokké kanggo aku wis cedhak. Aku arep ngrayakké Paskah karo murid-muridku ing omahmu.”’” 19  Mula murid-murid nindakké kuwi persis kaya préntahé Yésus lan nyiapké Paskah. 20  Wektu wis wengi, Yésus lungguh lan maem bareng karo 12 muridé. 21  Saksuwéné isih padha maem, Yésus kandha, ”Saktenané aku kandha, salah siji saka ing antaramu bakal ngianati aku.” 22  Murid-muridé dadi sedhih banget, terus saben wong ing antarané mulai ngomong, ”Gusti, dudu aku, ta?” 23  Yésus njawab, ”Wong sing nyelupké rotiné ing mangkok iki bareng karo aku, yakuwi wong sing bakal ngianati aku. 24  Pancèn, Putrané manungsa bakal lunga, kaya sing wis ditulis bab dhèwèké. Nanging, cilaka kanggo wong sing ngianati Putrané manungsa. Luwih becik nèk wong kuwi ora lair.” 25  Yudas, sing bakal ngianati Yésus, kandha, ”Rabi, dudu aku, ta?” Yésus njawab, ”Kowé dhéwé wis ngerti jawabané.” 26  Wektu isih padha maem, Yésus njupuk roti, lan sakwisé ndonga, Yésus nyuwil-nyuwil roti kuwi banjur diwènèhké marang murid-muridé karo kandha, ”Jupuken, maemen. Iki nglambangké badanku.” 27  Sakwisé kuwi, Yésus njupuk cawan, banjur ngucap sokur lan mènèhké marang murid-muridé karo kandha, ”Kowé kabèh padha ngombéa saka cawan iki, 28  merga iki nglambangké getihku, yaiku ’getih kanggo perjanjian’, sing bakal diecurké kanggo ngapurani dosané akèh wong. 29  Kowé kabèh tak kandhani, aku ora bakal ngombé anggur manèh nganti wektuné aku ngombé anggur sing anyar bareng karo kowé kabèh ing Kratoné Bapakku.” 30  Akiré, sakwisé nyanyi lagu pamuji,* Yésus lan para muridé lunga menyang Gunung Zaitun. 31  Yésus banjur kandha marang para muridé, ”Ing wengi iki, kowé kabèh bakal kesandhung merga kedadéan sing bakal tak alami, merga Kitab Suci kandha, ’Aku bakal nyerang pangoné, lan wedhus-wedhusé bakal kocar-kacir.’ 32  Nanging sakwisé aku diuripké manèh, aku bakal ndhisiki kowé menyang Galiléa.” 33  Nanging Pétrus njawab, ”Senajan kabèh kesandhung merga kedadéan sing bakal panjenengan alami, aku ora bakal kesandhung!” 34  Yésus kandha marang Pétrus, ”Saktenané aku kandha, ing wengi iki, sakdurungé jago kluruk, kowé bakal ora ngakoni aku nganti ping telu.” 35  Pétrus banjur kandha marang Yésus, ”Senajan aku kudu mati karo panjenengan, ora mungkin aku ora ngakoni panjenengan.” Murid-murid liyané uga padha ngomong kaya ngono. 36  Banjur Yésus lan murid-muridé tekan ing panggonan sing disebut Gètsemani, lan Yésus kandha marang murid-muridé, ”Lungguha ing kéné dhisik, aku arep mrana kanggo ndonga.” 37  Yésus ngajak Pétrus lan loro anaké Zébédéus, lan Yésus mulai ngrasa sedhih banget lan susah atiné. 38  Banjur Yésus kandha, ”Aku* sedhih banget, rasané kaya arep mati. Padha entènana ing kéné lan terusa jaga-jaga karo aku.” 39  Sakwisé maju sithik saka kono, Yésus banjur sujud lan ndonga, ”Bapakku, nèk isa, tulung singkirna cawan iki saka aku. Nanging dudu karepku sing kuduné kelakon, mung kersané Panjenengan sing kudu kelakon.” 40  Yésus banjur marani murid-muridé lan weruh murid-muridé lagi turu. Yésus kandha marang Pétrus, ”Apa kowé ora isa tetep jaga-jaga sak jam waé karo aku? 41  Tetepa jaga-jaga lan terusa ndonga, supaya kowé ora nyerah marang godha. Ati pancèn kepéngin nglakoni, nanging awak* ora kuwat.” 42  Yésus banjur lunga manèh kanggo sing kaping pindhoné, lan ndonga, ”Bapakku, nèk iki ora mungkin disingkirké lan aku kudu ngombé iki, muga kersané Panjenengan sing kelakon.” 43  Yésus bali manèh lan weruh murid-muridé lagi turu, merga mripaté ora kuwat melèk. 44  Mula Yésus ninggalké murid-muridé, banjur lunga lan ndongakké bab sing padha, kanggo sing kaping teluné. 45  Yésus bali marang murid-muridé lan kandha, ”Ing wektu kaya ngéné iki, kowé malah turu lan ngaso! Deloken, saiki wis wektuné Putrané manungsa diserahké* menyang tangané wong-wong dosa. 46  Tangia, ayo lunga. Deloken, sing ngianati aku wis teka.” 47  Wektu Yésus isih ngomong, Yudas, salah siji saka antarané 12 rasul, teka karo grombolan wong sing nggawa pedhang lan penthung, sing diutus karo para imam kepala lan pemimpiné bangsa kuwi. 48  Yudas, yaiku wong sing ngianati, wis mènèhi tandha marang wong-wong kuwi. Dhèwèké kandha, ”Wong sing tak ambung, yakuwi wongé. Tangkepen wong kuwi.” 49  Dhèwèké langsung marani Yésus, lan kandha, ”Salam, Rabi!” terus ngambung Yésus. 50  Yésus kandha marang dhèwèké, ”Ngapa kowé teka mréné?” Banjur wong akèh mau maju lan nangkep Yésus. 51  Nanging, ujug-ujug salah siji muridé Yésus ngetokké pedhangé banjur nyerang budhaké imam agung, lan nyabet kupingé nganti pothol. 52  Banjur Yésus kandha marang dhèwèké, ”Lebokna pedhangmu ing wadhahé, merga kabèh wong sing nggunakké pedhang bakal mati merga pedhang. 53  Apa kok pikir aku ora isa nyuwun marang Bapakku supaya nyedhiakké luwih saka 12 pasukan* malaékat saiki? 54  Nanging nèk aku nindakké kuwi, piyé tulisan ing Kitab Suci isa kelakon, yaiku nèk kabèh kudu kedadéan kaya ngéné iki?” 55  Banjur Yésus kandha marang grombolan wong mau, ”Apa aku iki rampok, kok kowé nganti nggawa pedhang lan penthung kanggo nangkep aku? Saben dina aku lungguh ing bait kanggo mulang, nanging kowé ora nangkep aku. 56  Nanging kabèh iki kelakon supaya tulisané* para nabi dadi nyata.” Banjur kabèh muridé mlayu ninggalké Yésus. 57  Wong-wong sing nangkep Yésus nggawa dhèwèké menyang omahé Imam Agung Kayafas. Ing kana, para ahli Taurat lan para pemimpin wis padha ngumpul. 58  Nanging, Pétrus terus ngetutké Yésus saka kadohan nganti ing halaman omahé imam agung. Sakwisé mlebu, dhèwèké lungguh bareng karo para pembantu omah kuwi kanggo ndelok apa sing bakal kedadéan. 59  Para imam kepala lan kabèh anggota Sanhèdrin* nggolèk-nggolèk kesaksian palsu kanggo nudhuh Yésus, supaya isa ngukum mati Yésus. 60  Nanging wong-wong kuwi ora nemokké apa-apa, senajan ana akèh seksi palsu. Banjur ana seksi loro maju 61  lan kandha, ”Wong iki kandha, ’Aku isa ngambrukké baité Gusti Allah lan mbangun manèh ing wektu telung dina.’” 62  Imam agung terus ngadeg lan kandha, ”Apa kowé ora péngin njawab? Apa kowé ora krungu tudhuhané wong-wong iki marang kowé?” 63  Nanging Yésus meneng waé. Mula imam agung kandha marang dhèwèké, ”Sumpaha demi Gusti Allah sing urip, lan kandhanana aku kabèh, apa kowé Kristus, Putrané Gusti Allah!” 64  Yésus njawab, ”Kowé dhéwé sing ngomong. Nanging, aku kandha marang kowé: Wiwit saiki kowé bakal ndelok Putrané manungsa lungguh ing sisih tengené Sing Kuwasa* lan teka ing ndhuwuré méga-méga langit.” 65  Banjur imam agung nyuwèk klambi njabané lan kandha, ”Dhèwèké wis ngrèmèhké Gusti Allah! Apa awaké dhéwé isih butuh seksi-seksi manèh? Kowé kabèh wis krungu dhéwé wong iki ngrèmèhké Gusti Allah. 66  Saiki, piyé miturutmu?” Wong-wong kuwi njawab, ”Dhèwèké pantes mati.” 67  Wong-wong kuwi banjur ngidoni rainé lan njotosi Yésus. Sing liyané padha ngamplengi rainé Yésus, 68  karo kandha, ”Hé, Kristus, nèk kowé nabi, coba kandhanana aku sapa sing ngamplengi kowé?” 69  Wektu Pétrus lungguh ing njaba, ing halaman, ana pembantu wadon teka marani dhèwèké lan kandha, ”Kowé ya kancané Yésus, wong Galiléa kuwi!” 70  Nanging Pétrus ora ngaku ing ngarepé kabèh wong kuwi, lan kandha, ”Aku ora ngerti maksudé omonganmu.” 71  Wektu dhèwèké metu menyang cedhaké gerbang, ana wong wadon liya sing nitèni dhèwèké lan kandha marang wong-wong ing kono, ”Wong iki kancané Yésus wong Nazarèt.” 72  Dhèwèké ora ngaku manèh lan sumpah, ”Aku ora kenal wong kuwi!” 73  Ora let suwé, wong-wong sing ngadeg ing kono nyedhaki Pétrus lan kandha, ”Kowé mesthi salah siji saka antarané wong-wong kuwi, kétok banget saka logatmu.”* 74  Pétrus siap dikutuk nèk ngapusi lan sumpah, ”Aku ora kenal wong kuwi!” Ing wektu kuwi uga, pitik jago kluruk. 75  Pétrus langsung kèlingan omongané Yésus, ”Sakdurungé jago kluruk, kowé bakal ora ngakoni aku nganti ping telu.” Dhèwèké banjur metu lan nangis sesenggukan.

Katrangan Tambahan

Utawa ”ngianati”.
Utawa ”ngianati”.
Utawa ”himne; mazmur”.
Utawa ”Jiwaku”.
Lit.: ”daging”, maksudé kahanané manungsa sing dosa lan ora sampurna.
Utawa ”dikhianati”.
Lit.: ”legiun”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”ayat-ayaté”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa mungkin ”sisih tengen nganggo kuwasa”.
Utawa ”dialèkmu”.