Markus 3:1-35

  • Wong lanang sing tangané lumpuh dimarèkké (1-6)

  • Kumpulan wong ing pantai (7-12)

  • Rolas rasul (13-19)

  • Ngrèmèhké roh suci (20-30)

  • Ibuné lan sedulur-seduluré Yésus (31-35)

3  Sepisan manèh, Yésus mlebu ing sinagogé,* lan ing kono ana wong sing tangané lumpuh sebelah.  Mula wong-wong Farisi ngamati Yésus tenanan kanggo ndelok apa Yésus bakal marèkké wong kuwi ing dina Sabat, supaya nduwé alesan kanggo nudhuh Yésus.  Yésus kandha marang wong sing tangané lumpuh kuwi, ”Tangia, ngadega ing tengah.”  Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Miturut hukum, endi sing éntuk ditindakké ing dina Sabat: tumindak apik utawa tumindak jahat, nylametké nyawa* utawa matèni?” Nanging wong-wong kuwi meneng waé.  Yésus nyawang wong-wong kuwi karo nesu lan dhèwèké sedhih banget merga ngerti nèk atiné wong-wong kuwi ora tanggap. Yésus banjur kandha marang wong lumpuh kuwi, ”Ethungna tanganmu.” Wong kuwi ngethungké tangané, lan tangané mari.  Wektu ndelok kuwi, wong-wong Farisi metu lan langsung rembugan karo para pengikuté partai Hérodès kanggo matèni Yésus.  Banjur, Yésus lunga menyang pinggir laut bareng karo para muridé. Akèh wong saka Galiléa lan Yudéa ngetutké Yésus.  Uga akèh wong saka Yérusalèm, Iduméa, sebrangé Kali Yordan, lan saka dhaérah sakcedhaké Tirus lan Sidon, teka marang Yésus sakwisé krungu akèh bab sing ditindakké Yésus.  Yésus ngongkon murid-muridé nyiapké prau cilik supaya dhèwèké ora kedhesek-dhesek wong akèh kuwi. 10  Merga Yésus wis marèkké wong akèh, kabèh wong sing lara parah padha dhesek-dhesekan supaya isa ndemèk Yésus. 11  Malah roh-roh najis, saben ndelok Yésus, bakal sujud ing ngarepé Yésus karo mbengok, ”Kowé Putrané Gusti Allah.” 12  Nanging bola-bali, Yésus kanthi tegas nglarang roh-roh najis kuwi supaya ora crita bab Yésus. 13  Yésus munggah ing sawijiné gunung lan ngundang sapérangan wong saka antarané murid-muridé, lan wong-wong kuwi ngetutké Yésus. 14  Yésus nggawé* kelompok sing anggotané 12 wong, sing uga Yésus sebut rasul-rasul. Wong-wong kuwi sing bakal ngancani Yésus, lan sing bakal diutus kanggo martakké kabar apik, 15  uga bakal diwènèhi kuwasa kanggo ngusir roh-roh jahat. 16  Lan 12 wong ing kelompok kuwi yaiku Simon, sing uga dijenengi Pétrus, 17  Yakobus anaké Zébédéus lan Yohanes seduluré Yakobus (Yésus uga njenengi wong loro kuwi Boanèrgès, sing tegesé ”Anak-Anak Gludhug”), 18  Andréas, Filipus, Bartoloméus, Matius, Tomas, Yakobus anaké Alféus, Tadéus, Simon wong Kanani,* 19  lan Yudas Iskariot sing akiré ngianati Yésus. Banjur Yésus mlebu ing salah siji omah, 20  lan akèh wong padha teka manèh, nganti Yésus lan para muridé ora kober maem. 21  Wektu krungu bab kuwi, sedulur-seduluré Yésus mara kanggo nggawa Yésus lunga, lan padha kandha, ”Dhèwèké wis ora waras.” 22  Uga, para ahli Taurat sing teka saka Yérusalèm padha kandha, ”Dhèwèké kesurupan Béèlzebul,* lan dhèwèké ngusir roh jahat merga dibantu panguwasané roh-roh jahat.” 23  Sakwisé nyeluk wong-wong kuwi, Yésus ngomong marang wong-wong kuwi nganggo umpama, ”Apa isa Sétan ngusir Sétan? 24  Nèk ing pamréntahan rakyaté padha padu, pamréntahan kuwi mesthi ora isa terus madeg. 25  Lan nèk ing keluarga wongé padha ora rukun, keluarga kuwi mesthi bakal bubrah. 26  Uga, nèk Sétan nglawan dhèwèké dhéwé lan bala-balané ora rukun, dhèwèké ora bakal tetep ana, nanging bakal sirna. 27  Ora ana wong sing isa mlebu omahé wong lanang sing kuwat lan ngrampog bandhané, nèk ora nalèni dhisik wong kuwat kuwi. Sakwisé nalèni, wong kuwi lagi isa njarah omahé. 28  Saktenané aku kandha, kabèh sing ditindakké manungsa bakal diapura, klebu kabèh dosané lan omongané sing ngrèmèhké. 29  Nanging, sapa waé sing ngrèmèhké roh suci ora bakal diapura. Kuwi dosa sing langgeng.” 30  Yésus ngomongké kuwi kabèh merga wong-wong padha kandha, ”Dhèwèké kesurupan roh najis.” 31  Wektu kuwi, ibuné Yésus lan sedulur-seduluré lanang teka lan ngadeg ing njaba, banjur ngongkon salah siji wong kanggo nyeluk Yésus. 32  Wong-wong sing lungguh ing sakiwa-tengené Yésus padha kandha, ”Ibumu lan sedulur-sedulurmu lanang ana ing njaba lagi nggolèki panjenengan.” 33  Nanging Yésus njawab, ”Sapa ibuku lan sedulur-sedulurku?” 34  Yésus banjur nyawang wong-wong sing lungguh ing sakiwa-tengené, lan kandha, ”Wong-wong iki ibuku lan sedulur-sedulurku. 35  Sapa waé sing nindakké kersané Gusti Allah, iya kuwi sedulurku lanang lan sedulurku wadon lan ibuku.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”jiwa”.
Utawa ”milih”.
Utawa ”wong sing semangat”.
Sebutan kanggo Sétan.