Markus 11:1-33

  • Yésus mlebu Yérusalèm (1-11)

  • Wit ara dikutuk (12-14)

  • Yésus nggawé resik bait (15-18)

  • Piwulang saka wit ara sing alum (19-26)

  • Wewenangé Yésus ditantang (27-33)

11  Wektu Yésus lan murid-muridé wis cedhak Yérusalèm, lan tekan ing Bètfagé lan Bétani ing Gunung Zaitun, Yésus ngutus loro muridé  lan ngongkon, ”Lungaa menyang désa ing ngarep kuwi. Sakwisé mlebu désa kuwi, kowé bakal weruh anak keledai sing dicencang, sing durung tau ditunggangi wong. Uculana taliné banjur gawanen mréné.  Nèk ana wong sing takon, ʼNgapa kok kowé nindakké iki?ʼ jawaben, ʼGusti mbutuhké iki, lan mengko bakal ndang dibalèkké mréné manèh.ʼ”  Murid loro kuwi banjur lunga lan nemokké anak keledai sing dicencang ing ngarep lawang sawijiné omah ing pinggir dalan, banjur nguculi anak keledai kuwi.  Ana wong sing lagi ngadeg ing kono kandha, ”Ngapa kok kowé nguculi anak keledai kuwi?”  Murid loro kuwi njawab kaya sing wis diweling Yésus, lan wong kuwi ngejarké murid-murid lunga.  Murid loro mau nuntun anak keledai kuwi marang Yésus, banjur ndèlèhké klambi njabané ing ndhuwuré, lan Yésus lungguh ing ndhuwuré.  Uga, akèh wong nggelar klambi njabané ing dalan, lan wong-wong liyané padha ngethok pang-pangé wit saka ladhang.  Wong-wong sing mlaku ing ngarep lan mburiné Yésus padha mbengok, ”Paringana keslametan! Muga diberkahi wong sing teka nganggo asmané Yéhuwah! 10  Muga diberkahi Kraton sing bakal teka, Kratoné Daud, bapak kita! Sing ana ing swarga, paringana keslametan!” 11  Yésus banjur mlebu menyang Yérusalèm, lan lunga menyang bait. Ing kana, Yésus nggatèkké kabèh sing ana ing sakiwa-tengené, nanging merga wis soré, Yésus lunga menyang Bétani bareng karo 12 rasulé. 12  Ing dina sakbanjuré, wektu Yésus lan murid-muridé mangkat saka Bétani, Yésus krasa luwé. 13  Saka kadohan, Yésus ndelok ana wit ara sing akèh godhongé. Yésus banjur marani wit kuwi kanggo ndelok apa wit kuwi ana wohé. Nanging wektu tekan ing kono, Yésus ora nemokké wohé siji-sijia kejaba mung godhong, merga wektu kuwi pancèn durung usum woh ara. 14  Yésus banjur kandha marang wit kuwi, ”Ora ana wong sing bakal mangan wohmu manèh.” Murid-muridé krungu omongan kuwi. 15  Yésus lan murid-muridé teka ing Yérusalèm. Ing kana, Yésus mlebu menyang bait lan mulai ngusir kabèh wong sing dol-tinuku ing bait. Yésus uga njungkirké méja-méjané para tukang ngijoli dhuwit lan bangku-bangkuné wong-wong sing padha dodolan manuk dara. 16  Yésus uga nglarang sapa waé nggawa barang nrabas bait. 17  Yésus mulang wong-wong lan kandha, ”Apa kowé ora ngerti sing wis ditulis ing Kitab Suci? ʼOmah-Ku bakal disebut omah donga kanggo kabèh bangsaʼ, nanging malah kok dadèkké guwa rampok.” 18  Para imam kepala lan ahli Taurat krungu kuwi, lan mulai nggolèk cara kanggo matèni Yésus. Nanging, wong-wong kuwi wedi karo Yésus, merga kabèh wong ing kono padha nggumun karo wulangané. 19  Wektu wis soré, Yésus lan para muridé metu saka kutha kuwi. 20  Nanging wektu isih ésuk banget, pas lagi mlaku ing dalan, Yésus lan murid-muridé ndelok wit ara mau wis alum nganti tekan oyod-oyodé. 21  Pétrus banjur kèlingan karo wit kuwi, lan kandha marang Yésus, ”Rabi, deloken! Wit ara sing panjenengan kutuk kuwi wis alum.” 22  Banjur Yésus kandha marang murid-muridé, ”Nduwéa iman marang Gusti Allah. 23  Saktenané aku kandha, sapa waé sing ngongkon gunung iki, ʼMumbula lan njegura ing laut,ʼ lan ora ragu-ragu ing atiné nanging nduwé iman nèk apa sing dhèwèké omongké kuwi bakal kelakon, kuwi mesthi bakal kelakon. 24  Mula kowé padha tak kandhani, apa waé sing kok dongakké lan kok suwun, padha nduwéa iman nèk kowé wis nampa kuwi. Lan kowé mesthi bakal nampa apa sing kok suwun kuwi. 25  Wektu kowé ngadeg kanggo ndonga, apuranen kabèh salahé wong liya marang kowé, supaya Bapakmu sing ana ing swarga uga ngapurani salahmu.” 26  *⁠—— 27  Yésus lan murid-muridé teka manèh ing Yérusalèm. Wektu Yésus mlaku ing bait, para imam kepala, ahli Taurat, lan para pemimpin marani Yésus 28  lan takon, ”Nganggo wewenangé sapa kowé nindakké perkara-perkara iki? Utawa sapa sing mènèhi kowé wewenang iki?” 29  Yésus njawab, ”Aku uga arep takon marang kowé. Nèk kowé njawab pitakonanku, aku bakal ngandhani kowé saka ngendi aku éntuk wewenang kanggo nindakké kabèh iki. 30  Baptisan Yohanes kuwi asalé saka Gusti Allah* apa manungsa? Coba jawaben.” 31  Wong-wong kuwi mulai padha rembugan dhéwé, ”Nèk awaké dhéwé njawab, ʼSaka Gusti Allah,ʼ dhèwèké bakal kandha, ʼTerus, ngapa kowé ora percaya marang Yohanes?ʼ 32  Nanging, apa awaké dhéwé wani njawab, ʼSaka manungsaʼ?” Wong-wong mau wedi karo wong akèh, merga akèh wong padha nganggep nèk Yohanes kuwi bener-bener nabi. 33  Mula wong-wong kuwi njawab Yésus, ”Aku kabèh ora ngerti.” Yésus terus kandha, ”Nèk ngono, aku uga ora bakal ngandhani kowé nganggo wewenangé sapa aku nindakké kabèh iki.”

Katrangan Tambahan

Ana terjemahan-terjemahan Alkitab sing nulis ayat iki, nanging ayat iki ora ditemokké ing manuskrip-manuskrip Yunani kuna sing isa dipercaya.
Lit.: ”swarga”.