Lukas 22:1-71

 • Para imam nggawé rencana jahat kanggo matèni Yésus (1-6)

 • Persiapan kanggo Paskah sing pungkasan (7-13)

 • Perjamuan Dalu Gusti ditetepké 14-20)

 • ”Wong sing ngianati aku ana bareng karo aku ing méja iki” (21-23)

 • Bebantahan bab sapa sing paling penting (24-27)

 • Perjanjiané Yésus kanggo sawijiné kraton (28-30)

 • Ramalan bab Pétrus ora ngakoni Yésus (31-34)

 • Perluné siap-siap; pedhang loro (35-38)

 • Dongané Yésus ing Gunung Zaitun (39-46)

 • Yésus ditangkep (47-53)

 • Pétrus ora ngakoni Yésus (54-62)

 • Yésus diécé (63-65)

 • Diadili ing ngarepé Sanhédrin (66-71)

22  Riyaya Roti Tanpa Ragi sing disebut Paskah wis cedhak.  Para imam kepala lan para ahli Taurat nggolèk cara sing paling apik kanggo matèni Yésus, merga wong-wong kuwi wedi karo wong akèh.  Banjur Sétan mengaruhi atiné Yudas, sing disebut Iskariot, salah siji saka 12 rasul.  Lan Yudas nemoni para imam kepala lan kepala penjaga bait kanggo ngrembug carané nyerahké* Yésus marang wong-wong kuwi.  Wektu krungu kuwi, wong-wong mau padha seneng lan setuju kanggo mènèhi Yudas dhuwit pérak.  Mula Yudas setuju lan mulai nggolèk kesempatan sing cocog kanggo nyerahké* Yésus marang wong-wong kuwi tanpa dingertèni wong akèh.  Wektu kanggo dina Riyaya Roti Tanpa Ragi wis teka, saiki wektuné kurban Paskah kudu diwènèhké.  Mula Yésus ngutus Pétrus lan Yohanes, kandhané, ”Lungaa lan siapna maeman Paskah kanggo awaké dhéwé.”  Murid-murid kuwi takon, ”Ing ngendi aku kabèh kudu nyiapké kuwi?” 10  Yésus kandha, ”Wektu kowé mlebu ing kutha, ana wong lanang sing nggawa genthong wadhah banyu bakal nemoni kowé. Etutna wong kuwi menyang omah sing dileboni wong kuwi. 11  Banjur omonga marang sing nduwé omah, ʼGuru kandha, ”Ing ngendi kamar tamu sing isa tak enggo mangan Paskah karo murid-muridku?”ʼ 12  Wong kuwi bakal nduduhké kowé kamar sing gedhé, sing wis disiapké ing lantai ndhuwur. Siapna Paskah ing kono.” 13  Mula murid-murid kuwi lunga, banjur weruh nèk kabèh kelakon kaya sing diomongké Yésus, lan murid-murid kuwi nyiapké Paskah. 14  Bareng wis tekan wektuné, Yésus lungguh lan mangan bareng karo para rasulé. 15  Lan Yésus kandha, ”Aku wis kepéngin banget mangan Paskah iki bareng karo kowé kabèh sakdurungé aku ngalami sengsara. 16  Merga aku ngandhani kowé kabèh, aku ora bakal mangan iki manèh nganti kabèh kelakon ing Kratoné Allah.” 17  Sakwisé njupuk cawan, Yésus ngucap sokur lan kandha, ”Jupuken cawan iki lan iderna menyang saben wong ing antaramu, 18  merga aku ngandhani kowé kabèh, wiwit saiki aku ora bakal ngombé anggur manèh nganti Kratoné Allah teka.” 19  Yésus uga njupuk roti, ngucap sokur, nyuwil-nyuwil roti kuwi, banjur mènèhké marang para rasulé karo kandha, ”Iki nglambangké badanku sing bakal tak pasrahké kanggo kepentinganmu. Terus tindakna iki kanggo ngéling-éling aku.” 20  Uga, Yésus nindakké sing padha kanggo cawan kuwi, sakwisé Yésus lan murid-muridé mangan. Yésus kandha, ”Cawan iki nglambangké perjanjian anyar, sing disahké nganggo getihku sing bakal diecurké kanggo kepentinganmu. 21  ”Nanging wong sing ngianati aku ana bareng karo aku ing méja iki. 22  Pancèn, Putrané manungsa bakal lunga, kaya sing wis ditemtokké. Nanging tetep waé, cilaka kanggo wong sing ngianati dhèwèké!” 23  Mula murid-murid mulai ngrembug bab sapa sakjané ing antarané murid-murid sing bakal nindakké kuwi. 24  Nanging murid-murid uga padha bebantahan bab sapa sing paling penting ing antarané murid-murid. 25  Yésus kandha marang murid-muridé, ”Para raja ing ndonya iki padha mréntah rakyaté, lan wong-wong sing nduwé wewenang marang rakyaté disebut Dermawan.* 26  Nanging kowé kabèh aja kaya ngono. Wong sing paling penting ing antaramu kudu dadi kaya sing paling enom, lan wong sing mimpin dadi kaya wong sing ngladèni. 27  Endi sing luwih penting, wong sing mangan apa wong sing ngladèni? Wong sing mangan, ta? Nanging ing antaramu, aku dadi wong sing ngladèni. 28  ”Kowé kabèh kuwi wong-wong sing terus ana bareng karo aku wektu aku ngalami pacoban. 29  Aku nggawé perjanjian karo kowé kanggo sawijiné kraton, kaya Bapakku wis nggawé perjanjian karo aku, 30  supaya kowé isa mangan lan ngombé ing méjaku ing Kratonku, lan lungguh ing tahta kanggo ngadili 12 suku Israèl. 31  ”Simon, Simon, gatèkna! Sétan wis njaluk kanggo napèni kowé kabèh kaya gandum. 32  Nanging aku wis nyuwun marang Gusti Allah kanggo kowé, supaya imanmu aja nganti ilang. Lan sakwisé kowé mertobat, kuwatna sedulur-sedulurmu.” 33  Banjur Pétrus kandha marang Yésus, ”Gusti, aku siap dipenjara lan mati bareng panjenengan.” 34  Nanging Yésus kandha, ”Pétrus, aku ngandhani kowé, sakdurungé pitik jago kluruk dina iki, kowé bakal ping telu ora ngakoni nèk kenal aku.” 35  Yésus uga kandha marang murid-muridé, ”Wektu aku ngutus kowé kanggo lunga tanpa kanthong dhuwit, kanthong panganan, lan sandhal, kowé ora kekurangan apa-apa, ta?” Murid-murid njawab, ”Ora!” 36  Banjur Yésus kandha, ”Nanging saiki, nèk kowé nduwé kanthong dhuwit utawa kanthong panganan, gawanen kuwi. Nèk kowé ora nduwé pedhang, edolen klambimu njaba lan tukua pedhang. 37  Merga aku ngandhani kowé nèk apa sing wis ditulis bab aku kudu kelakon, yaiku, ʼDhèwèké dianggep wong sing nglanggar hukum.ʼ Lan iki lagi kelakon marang aku.” 38  Banjur murid-murid kandha, ”Gusti, deloken! Iki ana pedhang loro.” Yésus kandha, ”Kuwi wis cukup.” 39  Banjur Yésus lunga menyang Gunung Zaitun kaya biasané, lan murid-murid ngetutké dhèwèké. 40  Wektu tekan ing kono, Yésus kandha marang murid-muridé, ”Terusa ndonga supaya kowé ora nyerah marang godha.” 41  Yésus mlaku rada ngedoh* saka murid-muridé, banjur jèngkèng lan mulai ndonga, 42  ”Bapak, nèk Panjenengan kersa, singkirna cawan iki saka aku. Nanging dudu karepku sing kuduné kelakon, mung kersané Panjenengan sing kudu kelakon.” 43  Banjur ana malaékat sing teka saka swarga lan nguwatké Yésus. 44  Nanging Yésus ngrasa susah banget, mula dhèwèké saya tenanan anggoné ndonga. Kringeté dadi kaya getih sing nètès ing lemah. 45  Wektu wis rampung ndonga, Yésus marani murid-muridé. Yésus ndelok murid-muridé lagi turu, kekeselen merga sedhih banget. 46  Yésus kandha marang murid-muridé, ”Ngapa kowé padha turu? Tangia lan terusa ndonga, supaya kowé ora nyerah marang godha.” 47  Wektu Yésus isih ngomong, sak grombolan wong teka. Grombolan wong kuwi dipimpin karo wong sing disebut Yudas, salah siji saka 12 rasul. Yudas nyedhak marang Yésus, banjur ngambung Yésus. 48  Nanging Yésus kandha marang Yudas, ”Yudas, apa kowé ngianati Putrané manungsa nganggo ambunganmu iki?” 49  Wektu ngerti apa sing bakal kedadéan, murid-murid sing ana ing cedhaké Yésus kandha, ”Gusti, apa aku kabèh kudu nyerang wong-wong kuwi nganggo pedhang?” 50  Salah siji saka murid-murid malah nyerang budhaké imam agung nganggo pedhang lan nyabet kupingé tengen nganti pothol. 51  Nanging Yésus kandha, ”Wis cukup.” Banjur kupingé wong kuwi didemèk lan dimarèkké Yésus. 52  Yésus banjur kandha marang para imam kepala, kepala penjaga bait, lan para pemimpin sing teka kanggo nangkep dhèwèké, ”Apa aku iki rampok, kok kowé nganti nggawa pedhang lan penthung? 53  Wektu aku ana ing bait saben dina bareng karo kowé, kowé ora nangkep aku. Nanging iki wektumu kanggo tumindak lan wektuné pepeteng nguwasani.” 54  Banjur wong-wong kuwi nangkep lan nggawa Yésus menyang omahé imam agung. Nanging Pétrus ngetutké saka kadohan. 55  Ing tengah-tengah halaman omah kuwi, wong-wong padha nyumed geni lan lungguh ing sakiwa-tengené. Pétrus uga lungguh ing antarané wong-wong kuwi. 56  Nanging ana pembantu wadon weruh Pétrus lungguh ing cedhak geni lan ngematké Pétrus, banjur kandha, ”Wong iki ya kancané wong kuwi.” 57  Nanging Pétrus ora ngakoni. Dhèwèké kandha, ”Aku ora kenal karo dhèwèké.” 58  Ora let suwé, wong liya uga weruh Pétrus lan kandha, ”Kowé uga tunggalé wong-wong kuwi.” Nanging Pétrus kandha, ”Dudu.” 59  Kira-kira let sak jam, ana manèh wong sing kandha kanthi yakin, ”Wong iki mesthi uga kancané. Dhèwèké kan wong Galiléa!” 60  Nanging Pétrus kandha, ”Aku ora ngerti maksud omonganmu kuwi.” Ing wektu kuwi uga, pas Pétrus isih omongan, pitik jago kluruk. 61  Ing wektu kuwi, Gusti banjur nolèh lan mandeng Pétrus. Lan Pétrus langsung kèlingan omongané Gusti, ”Sakdurungé pitik jago kluruk dina iki, kowé bakal ora ngakoni aku nganti ping telu.” 62  Pétrus banjur metu lan nangis sesenggukan. 63  Wong-wong sing nangkep Yésus mulai ngécé lan nggebugi Yésus. 64  Wong-wong kuwi nutupi rainé Yésus lan bola-bali kandha, ”Nèk kowé pancèn nabi, kandhanana aku, sapa sing ngamplengi kowé?” 65  Lan ana akèh manèh omongan-omongan sing ngrèmèhké Yésus saka wong-wong kuwi. 66  Wektu wis ésuk, para pemimpin bangsa kuwi ngumpul, yaiku para imam kepala lan para ahli Taurat. Wong-wong kuwi nggawa Yésus menyang ruang Sanhèdrin* lan kandha, 67  ”Nèk kowé pancèn Kristus, kandhanana aku.” Nanging Yésus njawab, ”Senajan aku ngandhani kowé, kowé babar blas ora bakal percaya. 68  Apa manèh nèk aku takon, kowé uga ora bakal njawab. 69  Nanging mulai saiki, Putrané manungsa bakal lungguh ing sisih tengené Gusti Allah sing kuwasa.” 70  Kabèh wong kuwi banjur takon, ”Nèk ngono, apa kowé Putrané Gusti Allah?” Yésus njawab, ”Kowé dhéwé sing ngomong.” 71  Wong-wong kuwi kandha, ”Kanggo apa awaké dhéwé nggolèk seksi-seksi manèh? Kita kabèh wis padha krungu dhéwé omongané wong iki.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”ngianati”.
Lit.: ”ngianati”.
Gelar kaurmatan kanggo wong sing seneng mbantu wong liya.
Utawa ”mlaku adohé kira-kira sak balangan watu”.
Deloken Daftar Istilah.