Jesus jakamur enntaimtursatarum timiania nuna Testigos de Jehová tuke uwitin timatrusank najánainiawai. (Lucas 22:19, 20). Nu tsawant timia shiir asamtai, amesha nui pujumnium tusar ipiamaji. Jesus turamuri tura ni jakámurisha amincha itiurá yainmakminiait nu nekaattame.