Ir al contenido

Ir al menú secundario

Testigos de Jehová

shuar

Jesús jakámu enentáimtamu

Ashí nunkanam testigos de Jehováti Jesús jakamu enentaimtustasar tuke uwitin chikichkí irúneaji. Jesús ni unuiniamurin nuna turawarat tusa junis timiayi: “winia enentaimturkuram jutiksarmek tuke najantiarum” (Lucas 22:19). Chíkich uwitín Jesús jakamu enentaimtamuka sábado 31 de marzo de 2018 nuú tsawantin átatui.

Ashi aénts nui pachinkiatin ipiamu ainiawai. Ii iruntairin enkematin kuitchana aintsaṉk nui enkematniusha kuitchajai átatui, tura kuitniaka penké seatmachartatui.