Ir al contenido

Ir al índice

Étserkur iniakmastin

Yuús Papiiniu aujmatiasar juarkitiai tusar yaiṉtin videos najánamu.

Étserkur iniakmastin Nuatnaikiatiram warasrum pujumniaitrume

Nuatnaikiamunam nuyá aishmaṉk nua̱riji̱a̱i̱ uchirí̱ ti itiurchatan wainiainiawai. Nuatnaikiamunam, itiur warasar pujusminiaitiaji nu Yuús Papiinium awai.

¿Jákaru aíniana nu ataksha wainkiartajiash?

Yuús Papii tawai ii shuar jákaru aíniana nu, juú nuṉkanam ataksha nantakiarmatai wainkiartatji.

¿Testigos de Jehovátisha yaitiaj?

Untsurí aénts Testigos de Jehovásha ya ainia nuna nekaatasa wakerin ainiawai. Aya juin enkemam nekaamniaitme.