Íi amikrí tuke amikiur ati takurkia aujnaisar pujustiniaitji. Íi amikrí ántuream niisha anturtamji. Chíkichjiaish aujmatkur íi amikríniua nu péṉker aujmattainti. Yuúsjaish aíntsaṉkete tuke amikiur ati takurkia. Yuús Papii juní tawai:

Jehová tuke aujeamu. “Tuke iniaitsuk [...] Yus áujsatarum.” (Rúmanam 12:12.)

Yuúsa chichame aujsatin. “Yuús Papiinmaṉka, Yuúsa enentai aármaiti. Yuús Papiikia, jintiṉkratatniunam, chicharkartuktinnium, naka wekasatniunam utsumnawai.” (2 Timoteo 3:16, Traducción del Nuevo Mundo)

Yuúsna, chíkich aéntscha unuíniartin. “Ashí nuṉkanam werum ashí shuar jintintiarum Wíi shuar awajsatarum. [...] Ashí atumin Wi akatramajrum nu nútiksarmek umiktin unuiniartarum.” (Mateu 28:19, 20.)

 Yuúsa amikrí aíniajai nawamnaiyamu. “Aénts péṉkeran turinjiai wekana nuka péṉkernak turin atatui.” (Proverbios 13:20.)

Jehovánun Etserin Iruntai Jé̱en íruntratin weramu. “Péṉker anenain tura péṉker túrin ajasartai tusar mai yainiaikiartiniaitji. [...] Ikiakánairtiniaitji.” (Israernum [Hebreos] 10:24, 25.)

Yuúsa chichame etsernaki wéti tusar kuitjiaish yáimmia. ‘Tura ashí shuar ni enentái̱n enentáimsana nunak susati. “Nakitiayatnak susatjai” tíchamniaiti. “Turutainiakui susatjai” tíchamniaiti. Shiir enentáimias súana nuna Yuska shiir enentáimtawai.’ (2 Kurintiunam 9:7.)