Yajauchia nuna najanawarat tusa Íwianch anaṉkartawai. Yuúsa amikrí atasar wakérakrikia Jehová nakitiamu iísha nakitratniuitji (Salmo 97:10). Yuúsa amikrí aínia nuka juna najancha ártiniaiti:

Nuwajai aishman tsanirmamu. “Tsanirmawaip.” (Éxodo 20:14.) Nuatnaikiachuitiatar tsaniamu yajauchiti (1 Kurintiunam 6:18).

Nampektin. ‘Nampencha, [...]Yus akupeamunma nuí̱ peṉké waya̱shtin áiniawai’ (1 Kurintiunam 6:10).

Maṉkártamu tura ashimkitin. “Maṉkartuawaip.” (Éxodo 20:13.)

Kasamma. “Kasamkaip.” (Éxodo 20:15.)

Waitramu. ‘Waitramun’ Jehová nakitiawai (Proverbios 6:17).

 Tí kajen. “Yaáksha kajena núnaka Jehová nakitiawai” (Salmo 11:5). ‘Aya̱sh túramu [...] wari kajektin’ (Karaseanam [Gálatas] 5:19, 20).

Nakuu. “Kuítian ikiauwincha [...] íischatniuitrume.” (1 Kurintiunam 5:11.)

Aénts puju, mukusa apach tura chíkich aénts aínia au nakitiamu. “Nemasrum aneetarum. [...] Yajauch awajtamainiana nusha Yus áujtusarta.” (Mateu 5:43, 44.)

Péṉker pujuarat tusa Yuúska túramji. Yajauchia nu kishmaktin yupichuchichuiti, túmaitkiusha Jehová ni etserniurijiai yajauchia nui iniaraim tusa yainmakarminiaiti (Salmo 25:8, 9; 121:1, 2; Israernum [Hebreos] 10:24, 25).