Jesúska Yuúsa uchiríniaiti tura tí aneamu amikrínti. Jesús Nuṉkaṉka taatsuk nayaimpiniam pujúyayi, aéntsuitiat wainkiachmin tí kakarmauyayi (Juaṉ 17:5). Jesús, Yuúsnan nekása nuna jintinkratattsa nuṉka tarámiayi (Juaṉ 18:37). Tura aénts umín aínia nuna ewemtikratasa, ni iwiákmarin sukartusmiayi. Tunaánumia tura jákatniunmaya aṉkan amajkartustasa (Rúmanam 5:21). Yamaikia nayaimpiniam Yuúsa akuptairin akupkartin ajas eketeawai. Tura juú nuṉkan shiiram amajsattawai (Apukarípsis [Revelación] 19:16).

Yuúsa suntarísha, Yuúsa amikrí aíniawai. Yuúsa suntaríṉkia tuke nayaimpiniam matsamin aíniawai. Yuús suntarín nayaimpiniam najankamiayi Nuṉkanka najantsuk (Job 38:4-7). Yuúsa suntaríṉkia amuchat aíniawai. (Israernum [Hebreos] 12:22). Yuúsa suntarísha aénts nekása nuna nekawarat tusa wakéruiniwai (Apukarípsis [Revelación] 14:6, 7).

Nuṉkash, Yuús ni amikrín achiareawai; niniun etserin aínia nu aíniawai. Yuús chíkich aéntsnash niniun ujakarat tusa wakérawai. Jehovánun Etserin aíniaka Yuús warínia najanatta nuna chíkich aéntsnash ujá aíniawai (Isaías 43:10, Reina Valera). Yuúsa suntarí aíntsaṉk, Etserin aíniash nekása nuna nekáa Yuúsa amikrí ajasat tusa yainmakartasa wakéruiniawai.