Yuúsnum weamkata nuyá ni yaínta 1 Pítiur 5:6-9

Yaunchu najántai Yuús Papiinium yajauchiti tana nu ikiuktiasam kakartiniaitme.

Aéntsu iíkratmari najánmanum pachinkiaip. Aya Jehová nuyá ni akúpeamuri yaíntiniaitji.

 Yuús antúreakmeka péṉkera nu najáneame Mateu 7:24, 25

Testigos de Jehová aíniana nuna irúntairin wetá. Nii Yuúsna nekátniun yaínmakartatui.

Yuúsna nekákim wetá nuyá ni tama umíkta.

Tí núkap nekáki weamu najáneakmeka, Jehová ame wakéramu najánatasan wakérajai tími imiantia. (Túramuri̱ [Hechos] 2:38).

Yuús antúrkata. Yuús Papii aújsata nuyá testigos de Jehová aínia nu péṉker nekátniun yaínmakarminiaiti. Unuímiamna nu umíakmeka tuke iwiáku pujúttame. (Salmo 37:27).