Yuús seamka antúrtamji 1 Pítiur 3:12

Jehová seamka antúrtamji (Salmo 65:2). Ii enentáin ana nuna seatiarat tusa wakérawai.

Aya Jehová seatniuitme.

 Yuúsjainkia warínkish chichasminiaitji 1 Juaṉ 5:14, 15

Warik júu nuṉkánam ame wakéramuram nayaimpiniam ana aíntsank ati tu seata.

Jesúsa naárin seata. Turakum aminiun ni najaná nu yuminkiamu iniakmamsattame.

Péṉkera nu najánatasam Yuús seata, takát, je̱a, pushi, yurumak wainkiamnium. Nuyásha jainian kakarman susarat tusam seattiniaitme.