Nekás Yuúska chikíchkiti Jehová náartiniaiti, ni ashí najánkaiti. Yuús Papii tawai: “Jehová náartiniaitme, aya amék ashí nuṉkánam Yuús Tí Nankámakuitme” (Salmo 83:18). Yuúska waínkiachminiaiti, yakí pujawai. Tí anenmaji nuyá anentsarat tusa wakérawai. Nuyásha aéntsnash aneasarat tusa wakérawai (Rúkas [Lucas] 10:25-27).

Éemka ni suntarín kakarman najánamiayi nuka Jesukrístu náartiniaiti. Nuyásha chíkich suntaríncha najánkamiayi.

Yuús Jehová nayaimpiniam ashí ana nuna... nuyá nuṉká ashí ana nuna najánkamiayi Apukarípsis [Revelación] 4:11

 Jehová nayaimpin, nuṉkán nuyásha ashí nui ana nuna najánkamiayi (Génesis 1:1).

Yuús éemka aéntsun Adán náartinian, nuṉká juyurijiai najánamiayi (Génesis 2:7).