Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Testigos de Jehová

shuar

Yuús Antúrkata turakum tuke iwiáku pujúttame

Juarma

Juarma

Apa aíntsank Yuús anenmaji 1 Pítiur 5:6, 7

Iin najátma asa, niyaiti ii aparí. Apa péṉkerka uchirín péṉker iíniaiti. Aíntsank Yuussha ii utsumamun nékawai. Tuma asa ashí aéntsun warínia najanainiakua péṉker pujuarminiait nuna unuíniawai.

Ni nekása nuna jintinkratuk warámtikrameaji nuyá uruma nui péṉker pujuttarme turameaji.

Yuús antúrmaka, yayáamun tura jintiamun amastatájrume tawai.

Nuyásha tuke iwiáku pujústatrume turamji.

 Yuús antúrkumka iwiáku pujústatme Isaías 55:3