Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Testigos de Jehová

shuar

Yuús Antúrkata turakum tuke iwiáku pujúttame

 AKAṈKAMU 1

¿Itiúr Yuús antúreaj?

¿Itiúr Yuús antúreaj?

Yuús Papii aújkurkia Yuús chichamu antaji 2 Timiutéun 3:16, 17

Yuús Papiinium Yuús ni enentáimmiarin aéntsun aámtikramiayi. Yuús Papiiniumka tí péṉker yaínkiamnia awai, nuna Yuús nekáwarat tusa wakérawai.

Warí utsumaj nuna Yuús mash nékawai. Ni antúrkurkia, tí neka atatji (Proverbios 1:5).

Yuúska ashí aénts Yuús Papiin aújsarat tusa wakérawai. Tuma asamtai, untsurí chichamnum aármaiti.

Yuús antúrkataj takurkia, Yuús Papii aújsar péṉker nekátniuitji.

 Aénts ashí nuṉkánmania Yuúsan antúrainiawai Mateu 24:14

Testigos de Jehová Yuús Papii nekátniun yaínmakarminiaiti.

Nii ashí nuṉkánam Yuúsnan nekása nuna unuíkiartuiniawai.

Testigos de Jehová irúntairin weakmeka Yuúsna núkap nekáttame. Nii unuíkiartuiniamuka kuitchajainti.