Amesha waritmea . . .

  • ee, tamek?

  • atsaa, tamek?

  • cha, amuukashtimpiash tamek?

 YUÚS PAPIÍ TAWAI

Yuús ni neajkin ujuktúrartatui. Tura nuik amia nuka ashí amuukarmatai jákatniusha, úttincha, wáitsatniusha tura najáimiatniusha atsúttawai (Apukarípsis 21:3, 4).

NEKÁJNIA NU ITIÚR YAINMAJ

Yuuska itiurchat amájkartichuiti títiatji (Sántiak 1:13).

Yuús ii wáitiamun nékana nu nekaar warástatji (Zacarías 2:8).

Ukunmátainkia wáitiamuka atsúttawai tana nu nekaar, pénker enentáimprattaji (Salmo 37:9-11).

 WARÍ AKUI YUÚS PAPIÍ TANA NU NEKÁSAITI TÍMINIAITIAJ?

Juú enentái akui nekásaiti tíminiaitji:

  • Wáitiamun tura nákakea nu najánchamun Yuús penké nakítniuiti. Yaunchuk Yuús Jehová, ni aentsrín ti wáitkiainiakui itiúr nekapramia? Yuús Papií tawai, Yuús Jehová wáitmiayi, ni aentsrín, Yuusan enentáimtichu armia nu, waitkiainiakui (Jueces 2:18).

    Aents, ni ain wáitkiana núnaka Yuús suir iiyawai. Yuús Papií tawai, mankartamunka penké nakítiawai (Proverbios 6:16, 17).

  • Yuuska chikíchkimias ti enentáimturmaji. Yuús Jehová itiúrchatrum ashí iiktusta, ninkia amín ti enentáimturmawai (1 Pítiur 5:7).

    Ashí aentsu wáitiamurin Yuusa iíkratmari amúktatui (Mateu 6:9, 10). Nu tsawánt jeamam yamaiya jui, pénker enentaijiai, Yuús niinin weamáinianka, waitnéntamujai atsankainiawai (Túramu [Hechos] 17:27; 2 Kurintiunam 1:3, 4).

 ENENTAIMIA AJAKIA

Yuús urúkamtai wáitiamu ati tusa iniaiya?

Tu enentáimmena nuka Yuús Papiinium wainkiáttame RÚMANAM 5:12; 2 PEDRO 3:9.