1. ¿Jákaru áiniana nusha urukawartata?

Yaunchuk Jesús juú nuṉkanam pujumiania nui, ni amikrí Lázaro jákamiayi. Niṉkia irutkamu Betania naártinnium, Jerusalén ayam pujumiayi. Aintiuk tsawant Lázaro jáka nankamasmanum Jesús jeamiayi. Marta tura María naártinjiai Jesúsan nemarkiar, ni umai iwiarsamunam jeawarmiayi. Tura nui jeawarai chíkich aéntscha núkap kaunkarmiayi. Jesús, Lázaro naártinian iniankimtai Marta tura María naártinjiai ¿itiúrak enentaimsarmia? Juaṉ 11:21-24, 38-44, aujsata.

Yuús Papiinium shiir chicham awai, aénts jákaru nantakiartin. Jákaru áiniana nu, juú nuṉkanman pujuarat tusa Jehová iniankiartiniuyania nuna Marta nekámiayi. Isaías 26:19-21, aujsata.

2. ¿Jakársha uruktain?

Adán naártinian Yuús timiayi: “Nuṉkaja̱i̱ najanamu asam ataksha nuṉka ajastatme” ​(GÉNESIS 3:19).

Aéntstikia “nuṉkajai” najánamuitji (Génesis 2:7; 3:19). Tuma asamtai ii iniashinkia jáka nui amuwawai. Ayashtin asar jakárkia iwiáku pujushtainti, jakákrinkia ii mutsuké nuyá enentaimtairinkia menkawai. Jákaruka, antichuiti, waitiu pujuchuiti. Tuma asa Lázaro jáka nantakí tuinkish wekasamjai chichamiayi. Salmo 146:4, aujsata.

Jákarunka, jinium akupak Yuús waitkiaiti, tu nukapé aénts enentaimin áiniawai, túmaitkiusha nuka nekáschaiti. Jákaruka peṉké enentaimchaiti. Jinium wetainti tu jintinkiartamuka  wait asa Jehová katsekui. Jinium yaaṉkesh waitkiastinniaka peṉké nakitniuiti. Jeremías 7:31, aujsata.

3. ¿Jakájai chichasminiashitiaj?

Jákaka chichachuiti, antichuiti (Salmo 115:17). Túmaitkiusha Yuúsa suntarí, Íwianchin nemarkarmiania nu, jakájai chichajai tu enentaimsarat tusa aéntsjai chichasarminiaiti (Jútas 6). Tuma asamtai, jakájai chichastasa wakérana nunaka Jehová muijmiai iiyawai. Deuteronomio 18:10, 11, aujsata.

4. ¿Yaki nantakiarat?

Untsurí aénts jákaru áiniana nu nantakiar juú nuṉkanam pujusartatui. Aénts Yuúsan nekácharu asar yajauchin najánawarua nusha nantakiartatui. Túramuri̱ [Hechos] 24:15, aujsata.

Nantakiartatna nuka Yuúsnan nekása nuna nekaawar tura Jesús nekás yainkratniuiti tuiniak umiamun iiniakmamsartatui (Apukarípsis [Revelación] 20:11-13). Nuna turuiniaka juú nuṉkanam waras tuke pujusartatui. Juan 5:28, 29, Traducción del Nuevo Mundo, aujsata.

5. Jákaru nantakiartatna nuna ¿Jehovásha itiur enentaimta?

Anenkratin asa jákaru áinian iniankittiawai. Yuús ni uchirín iin jarutramkat tusa akupkamujai, jákaru áiniana nuka nantakiartatui tají. Jákaru áiniana nu nantainiakui, amesha ¿ya wainkiattsam wakéram? 1 Juaṉ 4:10; Rúmanam 6:23, aujsata.