Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Testigos de Jehová

shuar

Shiir Chicham Yuúsnumia Winiá

 Akankamu 15

Amesha Yuús Papii ¿urukamtai unuimiatki wetiniaitiam?

Amesha Yuús Papii ¿urukamtai unuimiatki wetiniaitiam?

1. Yuús Papii unuimiaki weamush ¿itiúr yainmaktata?

Yuús Papii ishichik unuimiarajnia nujai Jehová, nu nukap aneastin juarkinme. Tumaitkiusha nuin iniaisashtiniaitme, antsu nu nukap nekaki wetiniaitme (1 Pítiur 2:2, 3). Yuúsa chichame unuimiakum Yuúsai weamkattame, nu turakum tuke iwiáku pujuttame. Juaṉ 17:3; Jútas 21, aujsata.

Yuúsna nekaki weakum, nekás enentaimjiai, Yuús waramtiksatin wakéruktatme (Israernum 11:1, 6). Nekás enentaimjiai Yuús weamtuktaj tusam wakéramu nu utsutmakui, ené enentaimia ajasam yaunchu yajauch najántai ikiukim péṉkera nu najánattame. Túramuri̱ 3:19, 20, aujsata.

Amesha Yuús Jehová amikrí ajasminiaitme

2. Amesha chikich aénts ¿itiúr yainminiaitiam?

Shiir chicham etserkattsar mash wakérutainti, aintsaṉk amesha nekámna nu chikich aénts ujatktasam wakératsmeash. Yuús Papii unuimiaki weakum amesha péṉker Yuúsa chichamejai Yuúsna aujmattsatin nekattame. Nuyá Yuús warínia najánatta nuna, aénts péṉker unuiyartin nekattame. Rúmanam 10:13-15, aujsata.

Amee shuarmijiai tura amikrumjai, Yuúsna aujmattsatin juarkimniaitme. Tura etserkumsha, anenkratmajai nuyá arantamujai etserkata. Ame religiónrumka péṉkera nuna najánainiatsui tutsuk nekáska Yuús uruma nui najánattana nu aujmattsata. Ame najánmarmijiai péṉker iniakmameakminkia chikich aénts nuna iisartatui. 2 Timiutéun 2:24, 25, aujsata.

3. ¿Yuúsa amikrí ajasminiashitiam?

Yuús Papii unuimiatkumka, Yuús enentaimtamunam emki  wetatme. Nuyá Yuúsa amikrí ajastatme. Tura ni uchiríya ainis ajastin jeame. 2 Kurintiunam 6:18, aujsata.

4. Yuús enentaimtamunam emki wetinniasha ¿warí yainmakminiait?

Yuúsa chichame unuimiamna nu iniaisap (Israernum 5:13, 14). Testigos de Jehová aíniana nu, Yuúsa chichame, papii ¿Qué enseña realmente la Biblia? tana nujai unuitiurta titia. Yuúsa chichame nu nukap unuimiatkumka warasam pujustatme. Yus Kanta 1:1-3; 73:27, 28, aujsata.

Shiir chicham Yuús Papiinium ana nuka, warau Yuúsnumia winiawai. Yuúsa umirainiajai irúnkumka amesha Yuúsa amikrí ajastatme (Israernum 10:24, 25). Jehová wakéramu najánki weakmeka Yuúsa amikrí ajastatme. Nu turakum tuke iwiáku pujuttame. Titiun 1:2, aujsata.