“Jehová uchinkia amasuiti.” (Salmo 127:3)

Nuatnaikiaruka uchi akiniamtai warau aíniawai, túmaitkiusha uchi wainkiatin tí takataiti. Tuma asamtai itiúrkatjik tu enentaimiainiawai. Nuyá uchi wainkiatin urutmá takatait, tura urutmá kakarmait nuna nekaawartatui. Tura warawarat ajainiayat uchi wainkiatin tí takat asamtai kuntuts enentaimprarminiaiti, turutskesha kajekmincha enentaimprarminiaiti. Tuma asamtai nuatnaikiamunam kajernaiyamu aminiaiti. Uchin wainkiartasa tura nuatnaikiamunmash péṉker pujuartasa maimtek yainiaikiartiniaiti. Nu túratniun, Yuús Papii jintinkratmasha ¿itiúr yaiṉkiarminiait?

 1 UCHI AKINIAMTAI, NUATNAIKIAMUKA YAUNCHU AINIS ACHATTAWAI

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: ‘Aneṉkartaka wari kajechuiti, tsáṉkaiti  [...] níiniunak enentáimchaiti, kajechuiti’ (1 Kurintiunam [1 Corintios] 13:4, 5). Nuwa yama takusu asa, uchirí iwiai asamtai nekáska aya uchiriniak wainkiatniun enentaimtittiawai, tura nu turamu péṉkeraiti. Túmaitkiusha aya uchirmek enentaimtakminkia, aishrum winiaka pachittsui tu enentaimpramniaiti, tuma asamtai aishrumsha iistincha kajinmatkip. Kajeachmajai nuyá waitnentamujai, nekáska utsumajme tusam iniakmamsatniuitme. Tura uchi iistin yainmena nui shiir enentaimtajme titiá.

“Áishmaṉtirmesha Yus wakerana nu nekaarum atumí nuwe̱ shiir enentáimtusrum tsaniṉtarum.” (1 Pítiur 3:7.) Uchi yama yajutmaruitkiumka ju nekatniuitme, yamaikia nuwemka uchirmin péṉker wainkiattsa tí takakma asa pimpikminiaiti, tura kuntutscha pujumniaiti. Tuma asa amijai kaje kaje ajamniaiti, túmaitkiusha kajerkaip, “Aénts kajetan katsunniuka kakarmancha iniankasaiti” (Proverbios 16:32). Nuwem waríniak utsuma nui enentaimsam nekaam yainta (Proverbios 14:29).

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Uchi yajutmaruitkiumka: Ame nuwem, kashisha uchi wainkiatin yaiṉkta. Waríṉkish najánatin achiakmena nuniá, ame nuwemjiaish tura uchirmijiaish pujustasam tsawant núkap aaṉktuata.

  • Uchi takusuitkiumka: Aishrum, uchi wainkiatniun yaiṉktajme takuinkia iniaitiusta. Tura péṉker wainkiatniun tujintiakuisha, kajertsuk aneamujai uchi itiúr wainkiatniuit nu jintintiata.

 2 NUATNAIKIAMUNAM ANENAIYAMU INIAISAIRAP

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: “Chikichík ayashtinia ainis ajáiniawai” (Génesis 2:24). Uchi akinia asamtaisha, nuwemjiai chikichkí ayashia aintsaittrumna nu kajinmatkip. Nuatnaikiamunam shiir amajnaiyamu tuke ati takurmeka kakaki wetarum.

Iniurtukuitkiumka, aishrum anenma asa, yaínmakui yuminsata. Yumiṉkiajme tamaka tsuaka aínis áminiaiti (Proverbios 12:18). Nuatkaitkiumka, nuwem aneajme tura shiir enentaimtajme titia. Tura aíntsaṉk nuatnaikiamunam péṉker pujamu ati tusam yainmena nuna tí shiir iiyajai titia (Proverbios 31:10, 28, 29).

“Chíkich yáiṉtincha enentáimpratniuitji. Aya íiniuk pachischatniuitji.” (1 Kurintiunam [1 Corintios] 10:24.) Ame nuwem nájanma yuminsata, tura nuwem warasminia nu tuke najánata. Aujmateakrum anturnaikiattsarum tsawant aaṉkatniuitrume. Tsaniṉkiar tepestinniumsha atumí ayashí suritnaikiashtiniaitrume. Nuwem utsumana nuisha enentaimsata. Yuús Papii tawai: “Ni aya̱shi̱ suritnaikiashtin áiniawai.” (1 Kurintiunam [1 Corintios] 7:3-5). Tsaniṉkrum tepestincha uurnaitsuk nákak aujmattsatarum. Kajernaitsuk anturnaiyakrum shiir amajnaisarum pujuttarme.

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Nuarmijiaish jimiarchik pujusrum aujmattsatniusha kajinmatkip.

  • Waríṉkish sunaiyakrum anenaiyamu iniakmamsatarum.

 3 UCHIRAM UNUINIARTA

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: “Úchichinmaya̱ṉ Yus-Chicham nékame. Yus-Chichamka uwempratniun jintintramamniaiti” (2 Timiutéun 3:15). Uchiram itiúr jintintiattarum nu aujmattsatarum. Úchichik núkap nekaatniun juarkimniana nui enentaimsata. Uchikia, akintsuk aparí tura nukurí chichamen turutskesha kajeamun, kuntuts pujamun nuyá waramuncha nékaiti. Tuma asamtai ákintsamtain papii aujtusminiaitme. Papiinium aárma nuna nékachkusha, uunt ajas aujsatniun wakérukat tusam yaiṉkta.

Kuirchich asamtai Yuúsnanka unuiniarchamniaitjiai tu enentaimsaip. Niisha pujamunmaṉk Yuús Jehová seata (Deuteronomio 6:6, 7). Uchirmijiai nakurakum, Yuús najánkamu aíniana nu aujmattsata (Salmo 78:3, 4). Ame Yuús Jehová tí aneamna nuna, uchiram tsakaki weak nekaa, niisha aitkiasan aneastinian unuimiartatui.

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Ame uchiram unuiniartasam, Yuús nekatain surusat tusam seata.

  • Uchiram úchichik wárik unuimiarat tusam wakérakmeka, awakeki awakeki timi unuiniarta.