Shiir iwiarmampratniua áintsarum tuke waitnenkartin, shiir awajkartin, émtin áchatin, tura katsuntin atarum (Kurusenam [Colosenses] 3:12).

Aishmaṉk nuatkaṉka apariya nuyá nukuriyasha kanakí, ni nuwejai tsaniṉk pujustiniaiti. Ame apa nuyá nukusha aneastinkia tura arantuktincha iniaisashtatme, túmaitkiusha yamaikia ame nuwem imiankaska, amee shuarmijiai turutskesha chíkich aéntsjaisha naṉkaamasam iistiniaitme. Núkap aénts ni uchirí turutskesha nawantrí nuatnaikianak, natsa aínis iiniawai. Yuúsa Chichame jintinkratmaka, amee shuarmijiai shiir awajnaisatniun tura nuwemjiai péṉker pujustinniash yainmakminiaiti.

 1 ATUMÍ APARÍ ITIÚR ARANTUKTATTRUM NU MAIMTEK AUJMATTSATARUM

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: “Atumí aparí̱ tura nukurí̱sha arantúktiniaittrume” (Levítico 19:3). Uuntaitkiumsha ame apa tura nukusha tuke arantuktiniaitme. Aíntsaṉk ame nuwemsha ni aparin tura nukurincha iistaj tusa tsawantan aaṉktuatniua nu kajinmatkip. Anenkartinkia akasmachuiti, tuma asamtai ame nuwem ni aparin tura ni nukurin iyuwakui winiaka nakitrawai tu enentaimsaip (1 Kurintiunam [1 Corintios] 13:4; Karaseanam [Gálatas] 5:26).

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Júnisam tip: “Amee shuarka tuke aujmattrin aíniawai” turutskesha “Ame nukuka wi nájanman chikichkísha péṉker iischaiti.”

  • Ame nuwem itiúr nekapea nui nekáska enentaimsata.

 2 ITIÚR NEKAPEARUM NU UURNAITSUK AUJMATTSATARUM

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: “Aíshmanka ni aparíya nuyá nukuríyasha kanakí, ni nuaríjiain tsanín pujústiniaiti. Nuna túrakka ni nuaríjiai chikichík ayashtinia ainis ajáiniawai” (Génesis 2:24). Nuatnaikiaitkiurmincha atumí aparíṉkia yaunchukeya aíntsaṉk yainmakartasa wakériarminiaiti. Tuma asar atum itiúr pujarum nuna mash nekaataj tusar wakériarminiaiti.

Túmaitkiusha atumí aparí aneamujai ii nájanma mashiniu nekaachminiaitrume timiniaitrume. Tura nákak, jiatsuk titiniaitrume (Proverbios 15:1). Nankamantu enentaimchakum, wárik kajeachkum tura katsunteakum, amee shuarmijiaish shiir amajnaisam pujuttame. Tura aíntsaṉk anenaiyakrum katsunnairatarum (Efesios 4:2).

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Amee shuar, atum itiúr pujarum nuna mash nekaataj tusar wakéruiniakuisha, tsankura pujakrum aujmattsatarum.

  • Nuú itiurchat itiúr iwiarattarum nu aujmattsatarum.