‘Yus atsaṉkiana nuna, aents akankashtiniaiti’ (Márkus 10:9).

Jehová, esetar naka wekasarat tusa wakérawai (Salmo 15:2). Nuatnaikiaruka nuna kajinmatkichartiniaiti. Anaṉknaiyamu akuinkia umirnaikiatniuka atsuttawai antsu nuatnaikiaru aíniana nu, chichakmarin umirnainiakka anenaiyartatui.

Yamai tsawantin nekás anenaiyamu atsáa asamtai nuatnaikiaru aíniana nu anaṉknainiawai. Nuatnaikiamunam nu aiṉk tusar ju najánatniuitji.

 1 NUATNAIKIAMU EEMKÁ APUJSATA

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: “Nékachu áintsarum pujusairap. Antsu péṉker enentáimprarum wekasatarum” (Ipisiunam [Efesios] 5:15, 16). Juú jintinkratma umiakum, nuatnaikiamu eemka apujsattame.

Ame nuarmijiai tsaniṉkiam péṉker pujumnium tusa Yuús wakérawai. Tura aíntsaṉk, chíkich nuwa iisaip turamui (Proverbios 5:18). Nuwem kajinmatkip Yuús turamji tuma asamtai waramtiksattsam waríṉkish najánata (1 Kurintiunam [1 Corintios] 10:24). Tura nuaru utsumajme nuyá tí aneajme tusam iniakmamsata.

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Ame nuwemsha tsawant aáṉktuata tura warínmaṉksha enentaimiá pujutsuk ni chichákui anturkata.

  • Áminiuk enentaimtumatsuk nuarminiush enentaimtusta.

 2 AME ENENTAIM AYAMPRUKTA

YUÚS PAPII JINTINKRATMA: ‘Shuar nuwa̱n tsanirmataj tu iiska nui̱nkia ni enentái̱n tsanirmayi’ (Mateu 5:28). Yaáksha tsanirmatniunam enentaimiakka ni nuarin ánankea aintsaiti.

Ii enentai ayampruktin utsumaji Jehová tawai (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Nu turattsam yajauchia nu iisaij tusam anearta (Salmo 119:37). Yaunchuk, Yuúsa enentaimtin Job naártin, chíkich nuwan iischattajai timiania aintsamek, amesha chíkich nuwa iisam wakérukchatniuitme (Job 31:1). Warínmaṉksha, aénts misú tsanirmá pujuinia peṉké iischatniuitme. Nuatnaikiaru aíniana nuka chíkich nuwan turutskesha chíkich aishmaṉkan wakérukchartiniaiti.

NAJÁNAMNIAITMENA NU:

  • Nuatnaikiamuka, nakuchu aínis, ame iiyamun chíkich nekawartiniaiti.

  • Chíkich nuwa, nawam nawam amajkumka wárik tsuriṉkta, nuwem kuntuts enentaimpraiṉk. Tura nuwem arantukta, ni itiúr nekapea nui enentaimsata.