Amesha waritmea . . .

  • anénaiyakuash?

  • kuítjiaiyash?

  • amesha waríntiamea?

 YUÚS PAPIÍ TAWAI

Antsu Yuusa chichamen antukar umírainia nuna Yuús ti yáinkiaru áiniawai (Rúkas [Lucas] 11:28).

NEKÁJNIA NU ITIÚR YAINMAJ

Nekás anénkratma átatui (Ipisiunam [Efesios] 5:28, 29).

Arántunaiyamu átatui (Ipisiunam [Efesios] 5:33).

Warasár pujamu átatui (Márkus 10:6-9).

 WARÍ AKUI YUÚS PAPIÍ TANA NU NEKÁSAITI TÍMINIAITIAJ?

Juú enentái akui nekásaiti tíminiaitji:

  • Nuátkatniunka, nuatnáikiatniunka, Yuús apújsaiti. Yuús Jehová, Adán náartinian Évajai nuátmamtikiamiayi (Génesis 2:18-24). Nuatnáikiamunka Yuús Jehová apújsamuiti. Nu nekaatin urúkamtai imiá pénkerait?

    Watskea enentáimsata: Shaúk ti pénker wearár najánamu wainkiam, wakérukam itiúr najánamuit nu nekaátasam yaki aniásaintiam? Najana nu aniástatme, nekásapia?

    Aíntsamek, nuatnáikiamunam itiurak warasam pujúsminiaitiam nu nekaátasam wakérakmeka, Jehová aniasta, nuatnáikiamunka ni apújsaiti.

  • Yuuska ti enentáimturmaji. Nuármijiai pénker pujustaj takumka, Yuús Jehová jintínkratma Yuús Papiinium ana nu nekámniaitme, ninkia amin ti enentáimturmawai (1 Pítiur 5:6, 7). Yuuska pénker pujuarat tusa wakérawai. Ni jintínkratmaka tuke yaínkratniuiti (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 ENENTAIMIA AJAKIA

Nuatkati, nuatnáikiati, nuyá uchírtinti itiurak pénker iniákmamsamniaitiaj?

Tu enentáimmena nuka Yuús Papiinium wainkiáttame IPISIUNAM [EFESIOS] 5:1, 2; KURUSENAM [COLOSENSES] 3:18-21.