Estados Unidos nunkánmaiti.

Unuimiatai Galaad naártinnium unuímiainiawai (Patterson, Nueva York).

Panamá nunkánmaiti.

Testigos de Jehovaka Yuús Papiín pénker unuimiatin áiniawai. Tuma asar, itiurá etsérkatniuit nuna nukaá nukapet nekaáwarat tusa unuimiatai íruneawai. Nui unuimiáraruka ti pénker antuujat unuíkiartin áiniawai (2 Timiutéun 4:5).

Precursores unuimiatai awai. Precursor ajasmarin chikichik uwí ejéyaruka nuú unuimiatnum wéarminiaiti. Salón del Reinonam 6 días unuímiainiak pujurin áiniawai. Tura nuinkia Yuusa amikrí ajakí wéarat tusar ikiakaín áiniawai. Tura pénker etserki wéarat tusarsha jintintin áiniawai.

Yuusa anáikiamurin nukap etsérkarat tusa unuimiátaisha awai. Yuús ni chichamen etserkat tusa Jesusan juú nunkanam akupkamiayi. Jesuska ni aparín umirkattsa wakera asa ti pénker etsérniuyayi. Yamaisha aintsank, Testigos de Jehovasha Yuusa takatrín nukaá nukapet najánattsar wakéruiniash íruneawai. Tuma asar Yuusa anáikiamurin nukap etsérkarat tusa unuimiatai tana nui wéarminiaiti (Israernum [Hebreos] 10:7; Juaṉ 7:29). Precursores áiniana nu, 23 uwí achíakunmaya juarkiar, 65 uwí tímianu achíakusha, nuú unuimiátainiam wétinian seamiárminiaiti. Nuinkia Yuusna nukap unuimiáttainti tura pénker iniákmamin átincha tura ii yachí, ii umaí, itiúr ikiakárartiniaitiaj nusha unuimiáttainti. Nuyá Testigos de Jehovati itiurkaria pénker iruntrar Yuusa chichame etsérkatniuitiaj nusha unuimiáttainti. Tura 2 meses unuimiarar amukármatai, Yuusa chichamen etsérkatniun yaímkiarat tusar Testigos de Jehová ishichik pujuíniamunam akupkamu áiniawai. Takákmasar kuitian nukap achirmákarminiaitiat, aentsun yaínktasar wakéruiniak weu áiniawai. Nuyá chikich nunkanam jeawarka, tsuéraitkiuisha, míchaitkiuisha, unuimiátkartiniaiti. Tura nui pujuinia najántairin, chichatairin, warinia yuu ainia nunasha unuimiátrartiniaiti.

Unuimiatai Galaad naartin awai. Nuinkia 130 horas etserin ainia, chikich nunkanam etsérkarat tusar akupkamu Galaadnum wécharu ainia, wekasar iíkratin ainia, tura Betelnum takákmainiana nusha Galaadnum ipiamu árminiaiti. Nui weár, 5 meses pujursar Yuusa chichamen tishipsar ámamkesar unuimiatin áiniawai. Nuyá yajá nunkanam akupkám, aents Yuusa chichamen nékainiatsna nuna unuinia áiniawai. Tura Testigos de Jehová nui pujuíniancha ikiakaín áiniawai. Unuimiatai Galaad naártinkia 1943 uwitin juárnakmiayi. Nunianka yajá nunkanam etsérkarat tusar akupkámuka untsurí íruneawai (Túramu [Hechos] 13:47). Nu túramu asamtai, Testigos de Jehová yajá nunkánmasha pénker iruntrar kawenki wénawai. Galaadnum unuimiáraru Perú nunkanam etsérkatniun yaímkiattsar jeáiniatsaink, Testigos de Jehová nui pujuinia penké ishichik asar iruncha ármiayi. Antsu yamaikia Testigos de Jehová untsurí ajasaru asar irúnainiawai. Núnisank, Japón nunkánmasha etsérkatniun yaímkiattsar jeawarmia nuinkia, Testigos de Jehová penké ishichik ármiayi. Antsu yamaikia untsurí Testigos de Jehová íruneawai.

  • Precursores unuimiátainmasha warí nekaatain?

  • Yuusa anáikiamurin nukap etsérkarat tusa unuimiátainmasha ya wéarminiait?