Myanmar nunkanam yaímniuka papiín sukártawai.

Yaimin jintínkrateawai.

Yuusa chichamen jútikiar etsérkartai tusa jintíawai.

Testigos de Jehová irúntairin japímiawai.

Yuús Papiinium tawai: ‘Yus-shuaran wainniusha’ tura ‘Yus-shuaran yaincha’ íruneawai (Jiripiusnum [Filipenses] 1:1). Tura niinkia, ni yachín, ni umaín, Yuusnum emki wéarat tusar yayaín áiniawai. Testigos de Jehová irúntramurinkia yaimin anáiramu nukap íruneawai. Túrasha warinmank yaimin ainia?

Uunt tsamakú anáiramun yayaíniawai. Irúntramunam yaímniuka Yuusnan asúmprusar takakmau tura pénker umín áiniawai. Yaimin ati tusar anáikiamuka natsaksha, uúntmantuksha áminiaiti. Niinkia ni yachín, ni umaín, pénker yayaín áiniawai. Tura irúntramunmash pénker iwiáramu ati tusar tuke yaimin áiniawai. Nuna túruiniakui uunt tsamakú anáiramuka ni yachín, ni umaín, jintintiatniun tura pénker waínkiatniun ankánt áiniawai.

Yaimin anáiramuka ni yachín, ni umaín, yayaíniawai. Niinkia irúntramunam aents kaunaíniakui shiir taume tiar jui ekémsatarum tiniu áiniawai. Equipo de sonídojai Yuús nampertain antúmtikin áiniawai. Yuús Papiínmaya papií najánkamu sukártutainmash yaimin áiniawai. Irúntramunam kuit enkeamun nekapmaush áiniawai. Tura tui etsérkatniuit nuú papiichin sukartin áiniawai. Testigos de Jehová irúntairi pénker iwiáramu ati tusar yaimin áiniawai. Tura uunt tsamakú anáikiamu ame yatsum, umaím, uuntach áiniana nu jútikiam pénker waínkiarta tútaisha tímiatrusarank umirín áiniawai. Niinkia asúmprusar Yuusnan takákmainia ásarmatai ti arantúkartiniaitji (1 Timiutéun 3:13).

Kristu aents uruku ártiniait nuna tímiatrusarank iniákmamin áiniawai. Pénker iniákmamin ásarmatai irúntramunam yaimin anáikiamu áiniawai. Yuusnan takákmainiak tuke pénker iniákmamki wénakka, niisha uunt tsamakú anáikiamu ajasárminiaiti. Yuusa chichamen etsérainiak wará warat asúmprusar takákmainiakui iisha nútiksarik túraji. Irúntramunam yaímiainiakui iisha yaímkiattsar wakéraji. Yuús Papií tana aintsank, ii ayashí ukunchí máshiniu muchítiainiana núnisrik, ii yachijiai iruntrar Jehová umírniuitji (Ipisiunam [Efesios] 4:16).

  • Yaimin anáiramusha itiúr iniákmamin ainia?

  • Ni yachín, ni umaincha, itiúr yayainia?