Finlandia nunkánmaiti.

Uunt tsamakú jintínkrateawai.

Ni yachín, ni umaín, ikiakáiniawai.

Uunt tsamakú ni yachijiai étsereawai.

Yaúnchuksha Kristu aentsun wainin arat tusa anáikiamu irúnmiayi (Ipisiunam [Efesios] 4:11). Yamaisha aintsank Testigos de Jehová irúntramurin uunt anáikiamu Yuusnum tsamakú írunui. Niinkia ni yachín, ni umaín, pénker wainin áiniawai. Yuús Papií nuú aishmankan chicharainiak, junis tawai: “Nakittsuk, shiir enentáimsam túrata, Yus wakerana nuke. ‘Chíkich akupta asamtai túrattajai’ tútsuk tura nuja̱i̱ kuítrintin ajastin enentáimtsuk nekas wakeritia, Yusa takatri̱ asamtai” (1 Pítiur 5:1-3). Nunis aarma asamtai, uunt tsamakú anáiramuka akíkchamu áiniawai. Tura niisha itiúr yaínmainiaj?

Uunt tsamakú anáiramuka pénker waikratin áiniawai. Niinkia ni yachí, ni umaí, Yuusa amikrí ajakí wéarat tusar Yuusa chichámejai jintintín áiniawai. Tura Yuús iiyamu asar, wíyapi uunt anáikiamuitjia, winiapi umirtúkartiniaitia, tu enentaimcha áiniawai. Antsu ni yachinkia, ni umainkia, Yuusan nekás enentáimtusar warasarat tusar ikiakaín áiniawai (2 Kurintiunam 1:24). Nuku ni uchirín anea asa pénker waínniua aintsank, uunt tsamakú anáiramusha ni yachín, ni umaín, chikíchkimias pénker wainin áiniawai (1 Tisarúnikianam [1 Tesalonicenses] 2:7, 8).

Yuús umírkatniun yaínmainiaji. Yuusnum kakaki wéarat tusar irúntramunam jintintramin áiniaji (Túramu 15:2). Nuyá Yuusa chichame etsérkatniun emtin áiniawai. Tura iijiai wekainiak itiurkaria Yuusa chichame pénker etsertain nunasha jintintramin áiniaji. Nuna túruiniak asúmprusar takákmainiawai.

Chikíchkimias ikiakákratin áiniawai. Uunt tsamakú anáiramuka ni yachí, ni umaí, jeen weriár, túrutskesha irúntainmansha Yuusan umirki wéarat tusar chikíchkimias Yuús Papiijiai ikiakaín áiniawai (1 Tisarúnikianam [1 Tesalonicenses] 5:14).

Aya nunák turú pujuchu áiniawai, antsu ni nuarí tura uchirí utsúmainiamurin susátasar niisha takákmainiawai. Niinkia Yuusnan asúmprusar takákmainia ásarmatai ti arantúkartiniaitji (1 Tisarúnikianam [1 Tesalonicenses] 5:12, 13).

  • Uunt tsamakú anáiramu ni yachín, ni umaín, itiúr yayainia?

  • Chikíchkimias itiúr yaínmainiaj?