Amesha waritmea . . .

  • ee, tamek?

  • atsaa, tamek?

  • cha, nantakchartimpiash tamek?

 YUÚS PAPIÍ JUNIS TAWAI

Jakaasha nantaktin átatui (Túramu [Hechos] 24:15).

NEKÁJNIA NU ITIÚR YAINMAJ

Íi shuar jakámtaisha ikiakátmartatji (2 Kurintiunam 1:3, 4)

Jákatin ti ashámkashtatji (Israernum [Hebreos] 2:15).

Íi shuar jákaru ainiana nu, nekás nantakiártatui tu enentáimsattaji (Juaṉ 11:23-25).

 WARÍ AKUI YUÚS PAPIÍ TANA NU NEKÁSAITI TÍMINIAITIAJ?

Juú enentái akui nekásaiti tíminiaitji:

  • Iwiákmanka Yuús sukártusuiti. Yuús Papií Jehován tawai, tuke pujústinian sukartiniaiti (Salmo 36:9; Túramu [Hechos] 17:24, 25). Yuús, ashí iwiáru ainiana nuna iwiákman súsaiti, tuma asa jákaru ainiana nunasha iniánkitniun kakarman achiakui.

  • Yaúnchuksha Jehová Yuús jákarun iniánkiarmiayi. Yuús Papiinium, 8 aents: aishmank, nuwa, uchi, natsámarush jákaru ainian iniánkiarman áujmatui. Nuú aents juú nunkanmank ataksha nantakiármiayi. Yama jakancha iniánkiarmiayi tura 4 tsawánt jaka pujancha iniankímiayi (Juaṉ 11:39-44).

  • Yuuska, aents jákaru aíniana nuna iniánkitniun ti wakerus pujawai. Jehová jatainkia ni nemasri ainis iiya asa penké nakítiawai (1 Kurintiunam 15:26). Jatainkia ni nemasri asamtai emenkáktinian ti wakerus pujawai, tuma asa jákaru ainian iniánkiartatui. Jákaru ainiana nuna iniankittsa enentaimtus pujana núnaka iniánkiartatui. Ataksha juú nunka shiiram ajasmanum pujuarat tusa wakérawai (Job 14:14,15).

 ENENTAIMIA AJAKIA

Urúkamtai uuntach ajataín? Urúkamtai jatain?

Tu enentáimmena nuka Yuús Papiinium wainkiáttame GÉNESIS 3:17-19; RÚMANAM 5:12.