Ir al contenido

Ir al menú secundario

Testigos de Jehová

shuar

¿Nuatnaikiaru itiúr waras pujusarminiait?

¿Nuatnaikiaru itiúr waras pujusarminiait?

¿Waríntinmek?

  • . . . ¿Anénaiyakuash?

  • . . . ¿Kuitjiaiyash?

  • . . . ¿Amesha waríntiamea?

 YUÚS PAPIIKIA JUNIS TAWAI

‘¡Antsu Yuúsa chichame̱n antukar umirainia nuna [...] Yuús ti Yaiṉkiaru áiniawai!’ (Rúkas 11:28, Yusa Chichame̱ Aarma.)

NEKÁJNIA NU ITIÚR YAINMAJ

Nekás anenkratma átatui (Ipisiunam 5:28, 29).

Arantunaiyamu átatui (Ipisiunam 5:33).

warasar pujamu átatui (Márkus 10:6-9).

 ¿WARÍ ÁKUI YUÚS PAPIINIUM TANA NU NEKÁSAITI TIMINIAITIAJ?

Juú enentai ákui nekásaiti timiniaitji:

  • Nuatnaikiatniunka Yuús apujsaiti. Yuús Jeuwá, Adán naártinian Evajai nuatmamtikiamiayi (Náṉkammari̱ 2:18-24). Nuatnaiyamuka Yuús Jeuwá apujsamuiti. Nu nekatin ¿urukamtai imía péṉkerait?

    Watskea enentaimsata: Shauk tí péṉker wearar najanamu wainkiam, wakérukam itiúr najanamuit nu nekatasam ¿yaki aniasaintiam? najana nu aniastatme, ¿nekasapia?

    Aíntsamek, nuatnaikiamunam itiúrak warasam pujusminiaitiam nu nekatasam wakérakmeka, Jeuwá aniasta, ni nuatnaikiatniunka apujsaiti.

  • Yuúska tí enentaímturmaji. Nuatnaikiamurmin péṉker pujustaj takum, Yuús Jeuwá jintinkratma Yuús Papinium ana nu nekámniaitme, ninkia ‘ámin ti enentaimturmawai’ (1 Pítiur 5:6, 7). Yuúska péṉker pujuarat tusa wakérawai. Ni jintinkratmaka tuke yainkratniuiti (Nekatai̱n Jintinkiartin 3:5, 6; Isaías 48:17, 18, Traducción del Nuevo Mundo).

 ENENTAÍMIA AJAKIA

¿Nuatnaikiati, Nuatkati nuyá uchirtinti itiúrak péṉker iniakmamsamniaitiaj?

Tu enentaímmena nuka Yuús Papiinium wainkiattame IPISIUNAM 5:1, 2; KURUSENAM 3:18-21.