Ir al contenido

Ir al menú secundario

Testigos de Jehová

shuar

¿Ámijiaisha Yuús Papiish waríyaiti tame?

¿Ámijiaisha Yuús Papiish waríyaiti tame?

¿Waríntinmek?

  • . . . ¿Aéntsu enentaiyashit?

  • . . . ¿Wait chichamashit?

  • . . . ¿Yuúsa chichameashit?

 YUÚS PAPIIKIA JUNIS TAWAI

“Yuús Papiinium mash aárma nuka Yuús chichakmaiti.” (2 Timoteo 3:16, Traducción del Nuevo Mundo [NM].)

NEKÁJNIA NU ITIÚR YAINMAJ

Íi iwiákmarin warínkish enentaímsar pujamun airmaktatji (Nekataiṉ jintinkiartin 2:1-5, Yusa Chichame̱ Aarma).

Íi iwiákmarin itiúr pujustiniait, nuú jintinkratma wainkiattaji (Yus Kanta 119:105).

Urumanui péṉker pujustin átatna nu nákattaji (Rúmanam 15:4).

 ¿WARÍ ÁKUI YUÚS PAPIINIUM TANA NU NEKÁSAITI TIMINIAITIAJ?

Juú enentai ákui nekásaiti timiniaitji:

  • Mash nuú enentaik aármaiti. 40 aénts, Yuús Papiin aáiniak 1.600 uwí pujursarmiayi. Yuús Papiin aáiniak, metek pujús aárcharuitiat nu enentainiak aáraruiti.

  • Uúshim aárchamuiti. Aénts yaunchu túramuri aújmateak yajauch túramurinkia uú ainiawai. Antsu Yuús Papiin aárarmia nuka, umitmakmarin tura ni irutkamuri umitmakmarinsha uúshim aárcharmiayi (2 Crónicas 36:15, 16, NM; Yus Kanta 51:1-4).

  • Yuús chichakmaka tuke uminniuiti. Jesús akiniatin 700 uwí, taásmanum, Yuús Papiinium, Jesúska matsatkamu Judá tura irutkamu Belén naártinnium akiniattawai tu etsernakmiayi (Mikías 5 : 2). Jesússha ¿tui akiniamia? Yuús Papii akiniattawai timiania, imiatrusaṉk nuin akiniamiayi (Matéu 2:1-6).

Yuús Papiinmanka aya nuke uminkiachuiti, chikichcha Yuús chichakma iruneana nusha imiatrusaṉk uminkiaiti. Yuúsa chichameṉka aínis átiniaiti (2 Pedro 1:21, NM).

 ENENTAÍMIA AJAKIA

¿Yuúsa chichamesha itiúrak yainkiamniait?

Tu enentaímmena nuka Yuús Papiinium wainkiattame ISAÍAS 48:17, 18, NM; 2 TIMOTEO 3:16, 17, NM.