Ir al contenido

Ir al menú secundario

Testigos de Jehová

shuar

Yuús Papii nakumsar aujsamu

Yuús Papinmania nakumsar aujma antukta. Jui aujmanum, yamai tana aintsaṉk antuktatme, tura antukumna nujaisha warí unuimiarum nunasha turamtiatui.

 

Tsankurkarturta. Nuka yamaikikia juinkia, nuú chichamnumka atsawai.

Juinkia juú chichamnum awai: