Internetnum enkemám Yuús Papiín unuimiátrarat tusar Inkís, Portugués chichamjai yamaram najánamu wainkiámniaitme. Nújainkia amék pujusam Yuús Papií unuimiátramniaitme. Nuinkia video iisám, Yuús Papiisha nuink aujsam, tura chikichsha nui írunnu umúchkim wéakum nekaki wétatme. Tura unuimiatkim wéakmin urutmak unuimiarum nunasha turámtiatui. Nuyá ataksha enkemáwakmin tui juakmam nunasha iniákturmastatui.

Ju ákuisha, Testigos de Jehová aentsun Yuús Papiiniun unuíniainiana nuka mekákashtatui. Tura ju yamármasha urúkamtai najánamuit? Aents ninki Yuús Papiín unuimiátrattsar wakéruinianu túrutskesh Testigos de Jehová atsuíniamunam pujuíniana núnanuiti.

Inkís chichamjai, Portugués chichámjaisha yamaram najánamu iísminiaitme.