Skip to content

Saksi sa ni Jehova

Select language Ivatan

Chakey Mu Mapanmu u Kakawyuran?

Chakey Mu Mapanmu u Kakawyuran?

ANGU a kakawyuran? Kumapet ya du impurtante saya a iyahes nu tau-tau. Maparin ta niyahes mu na sa aya:

  • Uyud paru kapachipandidyew nu Dyus dyaten?
  • Kumavus paru u kapayarap kan pakasisyan?
  • Angu maparin dyaten an madiman ta?
  • Myan paru mavid a manam du nangadiman?
  • Angu adngeyen nu Dyus a dasal?
  • Maypangu u kasuyut nu vyay ku?

Dinu kavuyan mu su atbay nu iyahes saya? An mangay kad librarya anmana paydakawan su libru, makavuya ka dawri su livulivuhen a libru a makavata su kayan dira nu atbay na sa. Amna, masanyib a maysusubna u libru saya. Akmay myan u sinmu nu kaddwan a libru sichanguryaw amna makalu a mayadadan as payavayuhen anmana tadyan dana sa.

Amna, myan asa ka libru a tumuruh su ichasaray a atbay. Nyaya u libru nu kakawyuran. Vinata ni Jesus du kapaydasal na du Dyus: “Nu chirin mu aya am kakawyuran.” (Juan 17:17) Chapatak ta sichanguryaw ta nu Masantu a Bibliya u Chirin na aya. Du umunut saya a pahina, mavuya mu u masehdang as mawyuyud a atbay nu niyahes saya du tuhus.

Uyud Paru Kapachipandidyew nu Dyus Dyaten?

Asa ka mahakay du huvok nu aru tau-tau

AN ANGU AHSAN AYA SYA: Matda ta du asa ka mundu a napnu nu lutulut kan kaabu nu hustisya. Nanawu nu aru rilihyun a inulay nu Dyus u pakasisyan ta saya sichanguryaw.

AN ANGU NANAWU NU BIBLIYA: Mamarin ava u Dyus su icharahet ta. Vatahen nu Job 34:10, “Marayi du uyud a Dyus a mamariparin su marahet as mamariparin ava su di mahustisya u Makapamarin su Atavu!” Uyud a mavid u inulay nu Dyus du tau-tau. Asdawa, ninanawu na yaten ni Jesus a maydasal: “Ama namen a myan du hanyit,… . Mangay dyamen u paypatulan mu as kapakatungtung pa nu ichakey mu du tana aya akma du hanyit.” (Mateo 6:9, 10, No Vayo a Testamento, Ivatan) Uyud a machipandidyew u Dyus dyaten as rakkuh u sakripisyu na tapyan makatungtung u inulay na.—Juan 3:16.

Tiban pa u Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; kan 1 Pedro 5:6, 7.

Kumavus Paru u Kapayarap kan Pakasisyan?

Sindialu sa

AN ANGU AHSAN AYA SYA: Aru madiman du kapayarap. Madidyew ta atavu u pakasisyan.

AN ANGU NANAWU NU BIBLIYA: Nihhep na pinapanmu nu Dyus u kayan anchuwa nu karadinepan du paytavwan nu tana aya. Du panayahbuan nu paypatulan na anmana gubyernu na am “mananawu pava machararap” u tau-tau. Asna, “tuhtuhen da u ispada da parinyen a manuyuk nu aradu.” (Isaias 2:4) Paabuhen na anti nu Dyus atavu u kabu nu hustisya kan pakasisyan. Niprumisa nu Bibliya: “Pakaruhen na anti nu Dyus u atavu sa pakayapuan nu katanyis da as ara pava anti u kadimanan, kangsangsahan, katanyitanyis kanu maynyen a didiwen takwan nu myan du nanma a kavyayan (pachangayan nu kabu nu hustisya kan pakasisyan sichanguryaw) am nabu dana sa.—Apocalipsis 21:3, 4, No Vayo a Testamento, Ivatan.

Tiban pa u Awit 37:10, 11; 46:9; kan Mikas 4:1-4.

Angu Maparin Dyaten An Madiman Ta?

Pamuvunan

AN ANGU AHSAN AYA SYA: Nanawu nu aru rilihyun du mundu aya u kayan nu machisyay a vyay du karakuhan nu asa ka nadiman. Manganuhed saw kaddwan du kapangatetek nu nadiman aya du mavyay pa anmana kastiguan sira nu Dyus du abu su pandan a apuy du impyernu u marahet su pariparinyen.

AN ANGU NANAWU NU BIBLIYA: An kadiman u asa ka tau, umhes dana atavu madidyew anmana sintidu na. Vatahen nu Ecclesiastes 9:5, “ara pa vaw mapanmu… . nu nadiman.” Du kabu dana nu mapanmu, madidyew anmana mapaparin da am makapangatektek pa sava—anmana makasidung—du mavyay.—Awit 146: 3, 4.

Tiban pa u Genesis 3:19 kan Eclesiates 9:6, 10.

Myan Paru Mavid a Manam du Nangadiman?

Metdeh a mangsah du kadiman nu ichaddaw na

AN ANGU AHSAN AYA SYA: Makey ta mavyay, kan makey ta masuyusuyut a machasa dira du ichaddaw ta. Natural u kakey ta makavuya sira mirwa u ichaddaw ta nadiman.

AN ANGU NANAWU NU BIBLIYA: Pirwahen sa vyayen u kaaruan nu nadiman. Niprumisa ni Jesus “a myan du vuvun da,” a myan du nakem nu Dyus am nu “kapayvangun da.” (Juan 5:28, 29, No Vayo a Testamento, Ivatan) Machimangnu du sivug a inulay nu Dyus, vyayen sa mirwa u tau-tau du tana aya a myan su pribilihyu a mavyay du paraisu. (Lucas 23:43) Machay du prumisa na u pirpektu a karakuhan kan abu su pandan a vyay du manuanuhden a tau-tau. Vatahen nu Bibliya: “Amuhunen nu mapepsek u tana, as kavidin da dawri abu su pandan.”—Awit 37:29.

Tiban pa u Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; kan Gawa 24:15.

Angu Adngeyen nu Dyus a Dasal?

Mahakay a maydasal

AN ANGU AHSAN AYA SYA: Maydasal u kaaruan nu tau-tau a myan su rilihyun. Amna, madidyew nu aru kabu nu atbay nu dasal da.

AN ANGU NANAWU NU BIBLIYA: Ninanawu ta ni Jesus u ka di ta mapapirwapirwan su malit a chirin du dasal. Vinata na, "An maydasal am manerbi kamu ava su aru a chirin a pavidividiyen.” (Mateo 6:7, No Vayo a Testamento, Ivatan) An chakey ta adngeyen nu Dyus u dasal ta, mayanung u kapaydasal ta du kakeyan na nya. Du kaparin syay, panmuhen ta u ichakey aya nu Dyus as kapaydasal ta machimangnu du inulay na. Ipasehdang nu 1 Juan 5:14: "An angu u iyahes ta sya a machimangnu du inulay na am adngeyen na.”

Tiban pa u Awit 65:2; Juan 14:6, 14; kan 1 Juan 3:22.

Maypangu u Kasuyut nu Vyay Ku?

Mavakes a mayliir su Bibliya tapyan masuyusuyut

AN ANGU AHSAN AYA SYA: Kaaruan nu tau-tau manganuhed ta nu kartus, kasincharan, kaavid u mapasuyusuyut dira. Dawa, puspusan da a matudah—saya amna di pa sira masuyusuyut.

AN ANGU NANAWU NU BIBLIYA: Vinata ni Jesus u panyiwang su kasuyusuyutan: “Masuyut siraw kumtuktu nu ispiritual a kaylanganda.” (Mateo 5:3) Matudah ta u kasuyusuyutan vuyvuh an apnuhen ta—nu impurtante a kaylangan du vyay tamnu kapteng ta du kakawyuran kumapet du Dyus as kanu nu inulay na dyaten. Myan du Bibliya u kakawyuran. Sidungen na yaten a makapanmu su kakawyuran as kaintindi ta sya an angu u impurtante kan dya impurtante. An pyahen ta u kakawyuran aya a yapu du Bibliya kumaday su disisyun kan parinyen ta, manrawat ta su maviavid a vyay.—Lucas 11:28.

Tiban pa u Kawikaan 3:5, 6, 13-18 kan 1 Timoteo 6:9, 10.

Maynyid saya atbay nu Bibliya du anem saya niyahes. Makey ka makapanmu su maypangay pa? An asa ka du “kumtuktu nu spiritual a kaylanganda” am siguradu ka makey. Tarek a myan pa saw iyahes mu akma su: ‘An uyud kapachipandidyew nu Dyus dyaten, unta na paynulayen u mahahara aya mararahet su pariparinyen as kan mayindes dana kapandidyew ta? Maypangu kapaypapya su pamilya ku aya? Manuruh u Bibliya su mapesek kan makasuyusuyut a atbay du iyahes saya kan aru pa sa kaddwan a iyahes.

Amna, aru sichanguryaw u maskeh a mayliir su Bibliya. Uyud a matukpuh kuno ya kan masadit a maintindi. Makey ka sidungen a makapanmu su atbay na saya du Bibliya? Maychadwa u maparin a sidungan dimu nu Saksi sa ni Jihuva.

Manuma, nu libru a What Does the Bible Really Teach? a pinarin a sumidung du mapapangtu a tau-tau tapyan maypasehdang u atbay nu Bibliya du impurtante saya iyahes. Ichadadwa na, am nu libre a programa du kapananawu nu Bibliya. Mayuhaw u asa ka kayvan mu a Saksi ni Jihuva du katdan mu anmana aran dinu mapya a yanan du dekey a uras mangday su asa ka dumingu. Milyun dana sa katau u myan su inakyan nu program aya. Aru dira u masuyut a nakavata: “Nasali ku na u kakawyuran!”

Ara pavaw maypaatu pa kan ya kaynakman. Nu kakawyuran a yapu du Bibliya mapavulaw dyaten du kapachanitu, kapaychawaw as kan mahara kaamu. Tumuruh ya dyaten su kapananaya ta su maviavid a kavyayan, kayan nu inmunmuan nu vyay, as kanu kasuyusuyutan. Vinata ni Jesus: “Mapanmu nyu anti u kakawyuran as nu kakawyuran aya u mapavulaw dinyu.”—Juan 8:32.

1. Mahakay a machinanawu an angu inanawu nu Bibliya; 2. Mavakes a machinanawu an angu inanawu nu Bibliya