Yapu kami du yatuyatusen a lahi kan matatarek a lengguahe. Amna maychakasa kami du asa ka ichakey. Mannuma su atavu, chakey namen a aniven si Jehova, nu Dios nu Bibliya kan Nangamaug su atavu. Parinyen namen u mapiya a katahataha du ehemplo ni Jesu-Kristo kan ipayday u ka Kristiyano namen. Ma-day dyamen am regular a manuruh su oras du kasidung du kadwan a makapanmu su kumapet du Bibliya kan Paypatulan nu Dios. Makayamut du kapachisisirin namen kumapet di Dios Jehova kan nu Paypatulanna, matawagan kami a Saksi sa ni Jehova.

Tiban u Website namen. Liiren u Bibliya online, available ya du 50 ka lengguahe. Pachinanawan u maypangay pa kumapet du panganuhdan namen.